Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp đạt 1 ẩn giải phương trình

Được đăng lên bởi Nguyễn Hạnh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa LTĐH 9 – 10 điểm môn Toán – Thầy Đặng Việt HùngPHƯƠNG PHÁP ĐẶT MỘT ẨN PHỤ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
Thầy Đặng Việt Hùng
Kiểu 1: Đặt t =

f ( x) hoặc t = k + f ( x)

Kiểu 2: Đặt t =

f ( x) + g ( x) hoặc t = a f ( x) + b g ( x)

Kiểu 3: Chia cả hai vế cho x n rồi đặt ẩn phụ.
BÀI TẬP LUYỆN TẬP:
Bài 1. Giải các phương trình
a) 4 x 2 − x + 4 = 3x x +

1
x

b) 4 x 2 − 3x + 4 = 3 x 4 − x 2

Bài 2. Giải các phương trình
a) x 2 + 12 x − 8 − 5 3 x − 2 = 0

b)

x( x − 1) + x( x + 2) = x 2

Bài 3. Giải các phương trình
a) x 2 − 3x + 2 + x 2 − 4 x + 3 = x 2 − 5 x + 4
b) 5 x 2 + 3x 2 x 2 + 1 + 2 = 0
Bài 4. Giải các phương trình

1
= 3x + 1
x

Đ/s: x =

1± 5
2

b) x 2 + 3 x 4 − x 2 = 2 x + 1

Đ/s: x =

1± 5
2

a) 2 x 2 + 3x − 14 = 2 3 2 x 2 + 3x − 10

Đ/s: x =

−3 ± 3 17
4

b) 6 x 2 + 2 x + 3 3x 2 + x + 4 − 10 = 0

Đ/s: x = − ; x = 1

a) x 2 + 2 x x −

Bài 5. Giải các phương trình
a)

5 x 2 + 2 x − 1 − 9 − 5 x 2 − 2 x = 10 x 2 + 4 x − 12

7
−1 ± 41
HD: Đặt t = 5 x 2 + 2 x − 1 ⇒ x = − ; x = 1; x =
5
5

b)

2 x 2 + 12 x + 5 + 2 x 2 − 3x + 5 = 5 x

HD: Xét đk, chia cho

x⇒x=

6 ± 26
2

Bài 6. Giải các phương trình

4
3

Bài 7. Giải các phương trình

Chuyên đề 01: Phương trình – Bất phương trình – Hệ phương trình

Facebook: LyHung95

Khóa LTĐH 9 – 10 điểm môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng

2 − x2 + 2 −

a)1
1

= 4−x + 
2
x
x


1
x

HD: Đặt t = x + ⇒ t ≥ 2 
→x =1
b) 3

(

)

2 x + 1 + x − 2 x + 11 = 4 2 x 2 + x

HD: Đặt t = 2 x + 1 + x 
→x = 4
Bài 8. Giải các phương trình
a) 4 3 ( x + 2)2 − 7 3 4 − x 2 + 3 3 (2 − x) 2 = 0
b)

3

(3 x + 1) 2 + 3 (3 x − 1)2 + 3 9 x 2 − 1 = 1

Đ/s: x = 0; x = −

74
91

Đ/s: x = 0

Bài 9. Giải các phương trình
4x2 + 8x + 1
a)
=5 x
2x +1

b) 3 x − 2 + x − 1 = 4 x − 9 + 2 3 x 2 − 5 x + 2
c) x 3 +

(1 − x )
2

3

= x 2 (1 − x 2 )

d ) (13 − 4 x ) 2 x − 3 + ( 4 x − 3) 5 − 2 x = 2 + 8 −4 x 2 + 16 x − 15

Chuyên đề 01: Phương trình – Bất phương trình – Hệ phương trình

Facebook: LyHung95

...
Khóa LTĐH 9 – 10 đim môn Toán – Thy Đặng Vit Hùng www.moon.vn
Chuyên đề 01: Phương trìnhBt phương trìnhH phương trình Facebook: LyHung95
PHƯƠNG PHÁP ĐẶT MỘT ẨN PHỤ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
Thy Đặng Vit Hùng
Kiu 1: Đặt
( )
=
t f x
hoc
( )
= +
t k f x
Kiu 2: Đặt
( ) ( )
= +
t f x g x
hoc
( ) ( )
= +
t a f x b g x
Kiu 3: Chia c hai vế cho
n
ri đặt n ph.
BÀI TP LUYN TP:
Bài 1. Gii các phương trình
a)
2
1
4 4 3
+ = +
x x x x
x
b)
3
2 4 2
4 3 4
+ =
x x x x
Bài 2. Gii các phương trình
a)
2
12 8 5 3 2 0
+ =
x x x b)
2
)2()1( xxxxx =++
Bài 3.
Gi
i các ph
ươ
ng trình
a)
453423
222
+=+++ xxxxxx
b)
2 2
5 3 2 1 2 0
+ + + =
x x x
Bài 4.
Gi
i các ph
ươ
ng trình
a)
2
1
2 3 1
+ = +
x x x x
x
Đ
/s:
1 5
2
±
=x
b)
3
2 4 2
2 1
+ = +
x x x x
Đ
/s:
1 5
2
±
=x
Bài 5.
Gi
i các ph
ươ
ng trình
a)
2 2 2
5 2 1 9 5 2 10 4 12
x x x x x x
+ = +
HD:
Đặ
t
2
7 1 41
5 2 1 ; 1;
5 5
t x x x x x
±
= + = − = =
b)
2 2
2 12 5 2 3 5 5
x x x x x
+ + + + =
HD:
Xét
đ
k, chia cho
6 26
2
x x
±
=
Bài 6.
Gi
i các ph
ươ
ng trình
a)
3
2 2
2 3 14 2 2 3 10
x x x x
+ = +
Đ
/s:
3 3 17
4
x
±
=
b)
3
2 2
6 2 3 4 10 0
x x x x
+ + + + =
Đ
/s:
4
; 1
3
x x
= =
Bài 7.
Gi
i các ph
ươ
ng trình
phương pháp đạt 1 ẩn giải phương trình - Trang 2
phương pháp đạt 1 ẩn giải phương trình - Người đăng: Nguyễn Hạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
phương pháp đạt 1 ẩn giải phương trình 9 10 192