Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp điểm trong giải bài toán quy hoạch lồi

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN VĂN HƯỞNG

PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM TRONG
GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH LỒI

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Thái Nguyên, năm 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên▼ô❝ ❧ô❝

▲ê✐ ❝➯♠ ➡♥

✸

▼ë ➤➬✉

✹

❈❤➢➡♥❣ ✶✳

✶✳✶✳

❚❐♣ ❧å✐ ✈➭ ❤➭♠ ❧å✐ tr♦♥❣

➤

✺

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✻

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✼

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✶✶

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✶✶

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✶✸

✶✳✷✳✸✳ ❚Ý♥❤ ❧✐➟♥ tô❝ ❝ñ❛ ❤➭♠ ❧å✐

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✶✹

✶✳✷✳✹✳ ❉➢í✐ ✈✐ ♣❤➞♥ ❝ñ❛ ❤➭♠ ❧å✐

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✶✼

✶✳✶✳✸✳ ❚❐♣ ❧å✐ ➤❛ ❞✐Ö♥

❍➭♠ ❧å✐
✶✳✷✳✶✳

➤

Þ♥❤ ♥❣❤Ü❛

✶✳✷✳✷✳ ❚Ý♥❤ ❝❤✃t

❈❤➢➡♥❣ ✷✳

❇➭✐ t♦➳♥ q✉② ❤♦➵❝❤ ❧å✐

✷✷

❇➭✐ t♦➳♥ ✈➭ ❝➳❝ tÝ♥❤ ❝❤✃t ❝➡ ❜➯♥

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷✷

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷✷

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷✸

➜✐Ò✉ ❦✐Ö♥ tè✐ ➢✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷✹

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷✹

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷✻

✷✳✶✳✶✳ ❈➳❝ ❦❤➳✐ ♥✐Ö♠

✷✳✶✳✷✳ ❙ù tå♥ t➵✐ ♥❣❤✐Ö♠ tè✐ ➢✉

✷✳✷✳

✺

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

Þ♥❤ ♥❣❤Ü❛

✶✳✶✳✷✳ ❚Ý♥❤ ❝❤✃t

✷✳✶✳

✺

❚❐♣ ❧å✐ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳
✶✳✶✳✶✳

✶✳✷✳

Rn

✷✳✷✳✶✳ ❚r➢ê♥❣ ❤î♣ ❦❤➠♥❣ ❦❤➯ ✈✐
✷✳✷✳✷✳ ❚r➢ê♥❣ ❤î♣ ❦❤➯ ✈✐

✶

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên❈❤➢➡♥❣ ✸✳

P❤➢➡♥❣ ♣❤➳♣ ➤✐Ó♠ tr♦♥❣ ❣✐➯✐ ❜➭✐ t♦➳♥ q✉② ❤♦➵❝❤ ❧å✐

✸✶

✸✳✶✳

P❤➢➡♥❣ ♣❤➳♣ ❤➭♠ ♣❤➵t ➤✐Ó♠ tr♦♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✸✶

✸✳✷✳

❍➭♠ ➤å♥❣ t❤✉❐♥

✸✾

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

❑Õt ❧✉❐♥

✹✺

❚➭✐ ❧✐Ö✉ t❤❛♠ ❦❤➯♦

✹✻

✷

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên▲ê✐ ❝➯♠ ➡♥
❚r➢í❝ ❦❤✐ tr×♥❤ ❜➭② ♥é✐ ❞✉♥❣ ❝❤Ý♥❤ ❝ñ❛ ❦❤ã❛ ❧✉❐♥✱ ❡♠ ①✐♥ ❜➭② tá ❧ß♥❣
❜✐Õt ➡♥ s➞✉ s➽❝ tí✐ ●❙✳ ❚❙❑❍✳ ▲➟ ❉ò♥❣ ▼➢✉✱ ♥❣➢ê✐ ➤➲ t❐♥ t×♥❤ ❣✐ó♣ ➤ì ❡♠
tr♦♥❣ s✉èt q✉➳ tr×♥❤ ❤ä❝ t❐♣ ✈➭ ♥❣❤✐➟♥ ❝ø✉ ➤Ó ❡♠ ❝ã t❤Ó ❤♦➭♥ t❤➭♥❤ ❦❤ã❛
❧✉❐♥ ♥➭②✳
❊♠ ❝ò♥❣ ①✐♥ ❜➭② tá ❧ß♥❣ ❜✐Õt ➡♥ ❝❤➞♥ t❤➭♥❤ tí✐ ❝➳❝ q✉ý t❤➬②✱ ❝➠ ❣✐➳♦
❚r➢ê♥❣ ➜➵✐ ❤ä❝ ❑❤♦❛ ❤ä❝ ✲ ➜➵✐ ❤ä❝ ❚❤➳✐ ◆❣✉②➟♥✱ ❱✐Ö♥ ❚♦➳♥ ❤ä❝ ✲ ❱✐Ö♥
❑❤♦❛ ❤ä❝ ✈➭ ❈➠♥❣ ♥❣❤Ö ❱✐Öt ◆❛♠✱ ➤➲ ❣✐➯♥❣ ❞➵② ✈➭ t➵♦ ♠ä✐ ➤✐Ò✉ ❦✐Ö♥ t❤✉❐♥
❧î✐ tr♦♥❣ q✉➳ tr×♥❤ ❡♠ ❤ä❝ t❐♣ ✈➭ ♥❣❤✐➟♥ ❝ø✉✳
❊♠ ①✐♥ tr➞♥ t❤➭♥❤ ❝➯♠ ➡♥ t❐♣ t❤Ó ❜➵♥ ❜❒ ➤å♥❣ ♥❣❤✐Ö♣ ✈➭ ❣✐❛ ➤×♥❤ ➤➲
❧✉➠♥ ➤é♥❣ ✈✐➟♥✱ ❣✐ó♣ ➤ì ✈➭ t➵♦ ♠ä✐ ➤✐Ò✉ ❦✐Ö♥ t❤✉❐♥ ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỌC KHOA HỌC
NGUYỄN VĂN HƯỞNG
PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM TRONG
GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH LỒI
LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Thái Nguyên, năm 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Phương pháp điểm trong giải bài toán quy hoạch lồi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp điểm trong giải bài toán quy hoạch lồi - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Phương pháp điểm trong giải bài toán quy hoạch lồi 9 10 407