Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp đường chéo trong hóa hữu cơ 11

Được đăng lên bởi vhk38b
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2549 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH
TỔ HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ
Bắc Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2012

CHUYÊN ĐỀ 2:

GIẢI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO

I. Cơ sở phương pháp
- Bài toán liên quan đến hỗn hợp các chất là một trong những bài toán phổ biến trong chương
trình hóa học phổ thông, hầu hết các bài toán thường gặp điều ít nhiều có các dự kiện liện quan
đến một hỗn hợp chất nào đó , có thể là hỗn hợp kim loại, hỗn hợp khí, hỗn hợp các chất đồng
đẳng, hỗn hợp dung dịch,…Những bài toán đó đều có thể vận dụng qui tắc đường chéo vào giải
toán. Chúng tôi có thể liệt kê một số dạng thường gặp sau đây:
 Dạng 1: Tính hàm lượng các đồng vị
 Dạng 2: Tính tỉ lệ thành phần của hỗn hợp khí qua tỉ khối
 Dạng 3: Tính toán trong pha chế dung dịch có cùng chất tan
 Dạng 4: Tính thành phần của hỗn hợp muối trong phản ứng giữa đơn bazơ với đa axit
 Dạng 5: Tính tỉ lệ các chất trong hỗn hợp 2 chất hữu cơ
 Dạng 6: Tính tỉ lệ các chất trong hỗn hợp 2 chất vô cơ
 Dạng 7: Áp dụng qui tắc đường chéo cho hỗn hợp nhiều hơn 2 chất
 Dạng 8: Áp dụng qui tắc đường chéo khi đánh giá khả năng phản ứng của các chất
Trong các dạng nêu trên, chúng tôi chỉ lựa chọn một số dạng thường gặp trong chương trình cơ
bản của bộ môn hóa học lớp 10 và lớp 11 nhằm giúp các em giải nhanh các bài tập trắc nghiệm
mà thôi.
II. Bài tập áp dụng
 Dạng 1: Tính hàm lượng các đồng vị
79
* Ví dụ 1: Nguyên tử khối trung bình của Brom là 79,319. Brom có hai đồng vị bền : 35 Br và
81
81
Br là
35 Br . Thành phần % số nguyên tử của
A. 84,05
B.81,02
C.18,98
D.15,95
Gợi ý phương pháp:
Giải
- Nhận xét: Nguyên tử khối trung bình
là giá trị trung bình các số khối của các
đồng vị tạo nên nguyên tố đó.
- Ta có:
79
Br (A= 79)
?
.
A
81
Br(A=81)
?
* Ví dụ 2: Nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,812. Hỏi mỗi khi có 94 nguyên tử 10 B thì có
5
11
bao nhiêu nguyên tử 5 B
A. 188
B. 406
C. 812
D. 94
Gợi ý phương pháp: Tương tự như trên
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
..........................................
TRƯỜNG THPT BẮC BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ HÓA Độc lập – Tự do – hạnh phúc
THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ
Bắc Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2012
CHUYÊN ĐỀ 2: GIẢI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO
I. Cơ sở phương pháp
- Bài toán liên quan đến hỗn hợp các chất một trong những i toán phổ biến trong chương
trình hóa học phổ thông, hầu hết các bài toán thường gặp điều ít nhiều có các dự kiện liện quan
đến một hỗn hợp chất nào đó , thể hỗn hợp kim loại, hỗn hợp khí, hỗn hợp các chất đồng
đẳng, hỗn hợp dung dịch,…Những bài toán đó đều có thể vận dụng qui tắc đường chéo vào giải
toán. Chúng tôi có thể liệt kê một số dạng thường gặp sau đây:
Dạng 1: Tính hàm lượng các đồng vị
Dạng 2: Tính tỉ lệ thành phần của hỗn hợp khí qua tỉ khối
Dạng 3: Tính toán trong pha chế dung dịch có cùng chất tan
Dạng 4: Tính thành phần của hỗn hợp muối trong phản ứng giữa đơn ba với đa axit
Dạng 5: Tính tỉ lệ các chất trong hỗn hợp 2 chất hữu cơ
Dạng 6: Tính tỉ lệ các chất trong hỗn hợp 2 chất vô cơ
Dạng 7: Áp dụng qui tắc đường chéo cho hỗn hợp nhiều hơn 2 chất
Dạng 8: Áp dụng qui tắc đường chéo khi đánh giá khả năng phản ứng của các chất
Trong các dạng nêu trên, chúng tôi chỉ lựa chọn một số dạng thường gặp trong chương trình
bản của bộ môn hóa học lớp 10 lớp 11 nhằm giúp các em giải nhanh các bài tập trắc nghiệm
mà thôi.
II. Bài tập áp dụng
Dạng 1: Tính hàm lượng các đồng vị
* Ví dụ 1: Nguyên tử khối trung bình của Brom là 79,319. Brom có hai đồng vị bền :
79
35
Br
81
35
Br
. Thành phần % số nguyên tử của
81
Br là
A. 84,05 B.81,02 C.18,98 D.15,95
Gợi ý phương pháp: Giải
- Nhận xét: Nguyên tử khối trung bình
là giá trị trung bình các số khối của các
đồng vị tạo nên nguyên tố đó.
- Ta có:
79
Br (A= 79) ?
A
.
81
Br(A=81) ?
* Ví dụ 2: Nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,812. Hỏi mỗi khi có 94 nguyên tử
10
5
B
thì có
bao nhiêu nguyên tử
11
5
B
A. 188 B. 406 C. 812 D. 94
Gợi ý phương pháp: Tương tự như trên
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Phương pháp đường chéo trong hóa hữu cơ 11 - Trang 2
Phương pháp đường chéo trong hóa hữu cơ 11 - Người đăng: vhk38b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phương pháp đường chéo trong hóa hữu cơ 11 9 10 141