Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài bài tập các quy luật di truyền

Được đăng lên bởi Khong Cam Xuc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1452 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phương pháp giải bài bài tập các quy luật di truyền – Không viết sơ đồ lai, xác định tỉ
lệ kiểu gen, kiểu hình của con lai
2 phản hồiPosted by Hải Quảng on 15.03.2013

3 Votes

Bước 1: Tách từng tính trạng để tìm kết quả riêng
Bước 2: Lấy tích kết quả mỗi tính trạng (Sử dụng phép lai nhân xác xuất hay sơ đồ nhân đa thức (nhân đại số) hoặc sơ
đồ phân nhánh)

Bài tập minh họa: Cho A- quả tròn, a- quả dài, B -quả đỏ, b – quả xanh, D- quả ngọt, d – quả chua. Biết các cặp
gen PLĐL
1. Không viết sơ đồ lai, tính số kiểu gen, tỉ lệ kiểu gen, số kiểu hình đời F1 của các phép lai sau:
a. P1: AaBbDd x aabbdd
b. P2: AaBbDd

x AaBbdd

2. Xép phép lai P3:

AaBbdd

x aaBbDd

a. Không viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ xuất hiện ở đời F1 từng kiểu gen sau: AaBbDd ; AabbDD; aaBBDd
b. Không viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ xuất hiện ở đời F1 từng từng loại kiểu hình sau: ( A-B-C); (aabbD-); (A-bbD-)

C. Hướng dẫn giải:
1. Quy ước gen : A- quả tròn, a- quả dài; B – quả đỏ, b – quả xanh; D – quả ngọt, d – quả chua.
a. P1: AaBbDd x aabbdd
- Xét di truyền hình dạng quả:
P: Aa x aa -> F1 có 2 kiểu gen, tỉ lệ 1 Aa : 1 aa

2 kiểu hình, tỉ lệ 1 quả tròn : 1 quả dài
- Xét di truyền màu sắc quả:
P: Bb x bb -> F1 có 2 kiểu gen, tỉ lệ 1 Bb : 1 bb
2 kiểu hình, tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả xanh
- Xét di truyền vị quả:
P: Dd x dd -> F1 có 2 kiểu gen, tỉ lệ 1 Dd : 1dd
2 kiểu hình, tỉ lệ 1 quả ngọt : 1 quả chua
- Xét di truyền cả 3 cặp tính trạng :
Số kiểu gen xuất hiện F1 : 2 x 2 x 3 = 12 kiểu
Tỉ lệ kiểu gen : (1Aa: aa).(1Bb : 1bb).(1Dd : 1dd)
Số kiểu hình của F1 là 2 x 2 x 2 = 8 kiểu
Tỉ lệ kiểu hình (1tròn : 1dài) (1đỏ : 1xanh) (3ngọt : 1chua)
b. P2: AaBbDd

x AaBbdd

- Xét di truyền hình dạng quả:
P: Aa x Aa -> F1 có 3 kiểu gen, tỉ lệ 1AA : 2Aa : 1aa
2 kiểu hình, tỉ lệ 3 quả tròn : 1 quả dài
- Xét di truyền màu sắc quả:
P: Bb x Bb -> F1 có 3 kiểu gen, tỉ lệ 1BB: 2Bb : 1bb
2 kiểu hình, tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả xanh
- Xét di truyền vị quả:
P: Dd x dd -> F1 có 2 kiểu gen, tỉ lệ 1Dd : 1dd
2 kiểu hình, tỉ lệ 1 quả ngọt : 1 quả chua
- Xét di truyền cả 3 cặp tính trạng :
Số kiểu gen xuất hiện F1 : 3 x 3 x 2 = 18 kiểu

Tỉ lệ kiểu gen : (1AA : 2Aa : 1aa) (1BB : 2Bb :1bb) (1Dd : 1dd) =
Số kiểu hình của F1 là 2 x 2 x 2 = 8 kiểu
Tỉ lệ kiểu hình (3 tròn : 1dài) (3đỏ : 1xanh) (1ngọt : 1chua)
2. Xét phép lai P3:

AaBbdd

x aaBbDd

- Xét di truyền hình dạng quả:
P: Aa x aa -> F1: Có 3 kiểu gen, tỉ lệ 1/2 Aa : 1/2aa
Có 2 kiểu hình, tỉ lệ 1/2 tròn : 1/2 dài
- Xét di truyền màu sắc quả:
P: Bb x Bb -> F1: có 3 kiểu gen...
Phương pháp gii bài bài tp các quy lut di truyn – Không viết sơ đ lai, xác đnh t
l kiu gen, kiu hình ca con lai
2 phản hồiPosted by Hải Quảng on 15.03.2013
3 Votes
Bước 1: Tách từng tính trạng để tìm kết quả riêng
Bước 2: Lấy tích kết quả mỗi tính trạng (Sử dụng phép lai nhân xác xuất hay sơ đồ nhân đa thức (nhân đại số) hoặc sơ
đồ phân nhánh)
Bài tập minh họa: Cho A- quả tròn, a- quả dài, B -quả đỏ, b – quả xanh, D- quả ngọt, d – quả chua. Biết các cặp
gen PLĐL
1. Không viết sơ đồ lai, tính số kiểu gen, tỉ lệ kiểu gen, số kiểu hình đời F
1
của các phép lai sau:
a. P
1
: AaBbDd x aabbdd
b. P
2
: AaBbDd x AaBbdd
2. Xép phép lai P
3
: AaBbdd x aaBbDd
a. Không viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ xuất hiện ở đời F
1
từng kiểu gen sau: AaBbDd ; AabbDD; aaBBDd
b. Không viết sơ đồ lai, xác định tỉ lệ xuất hiện ở đời F
1
từng từng loại kiểu hình sau: ( A-B-C); (aabbD-); (A-bbD-)
C. Hướng dẫn giải:
1. Quy ước gen : A- quả tròn, a- quả dài; B – quả đỏ, b – quả xanh; D – quả ngọt, d – quả chua.
a. P
1
: AaBbDd x aabbdd
- Xét di truyền hình dạng quả:
P: Aa x aa -> F
1
có 2 kiểu gen, tỉ lệ 1 Aa : 1 aa
Phương pháp giải bài bài tập các quy luật di truyền - Trang 2
Phương pháp giải bài bài tập các quy luật di truyền - Người đăng: Khong Cam Xuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phương pháp giải bài bài tập các quy luật di truyền 9 10 269