Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp giải bài tập ADN

Được đăng lên bởi dangphuongthao1999-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phương pháp giải bài tập về ADN – ARN
Dạng 1: Xác định trình tự nuclêôtit
Cho biết: Trình tự nuclêôtit trên một mạch của gen.
- Yêu cầu:
+ Xác định trình tự nuclêôtit trên gen (ADN).
+ Hoặc xác định trình tự nuclêôtit ARN do gen phiên mã.
- Cách giải:
+ Xác định trình tự nuclêôtit trên mạch còn lại của ADN (gen): Căn cứ nguyên tắc cấu
tạo của ADN, các đơn phân của hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung
(NTBS): A liên kết với T; G liên kết với X .
+ Xác định trình tự nuclêôtit trên ARN: Căn cứ cơ chế quá trình phiên mã, phân tử ARN
chỉ được tổng hợp từ mạch gốc của gen. Các đơn phân của mạch gốc liên kết với các
nuclêôtit môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung
A mạch gốc liên kết với U môi trường
T mạch gốc liên kết với A môi trường
G mạch gốc liên kết với X môi trường
X mạch gốc liên kết với G môi trường

Ví dụ 1: Một gen chứa đoạn mạch có trình tự nuclêôtit là . . . A- G – X – T – T – A – G
–X–A....
Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên mạch bổ sung.
Hướng dẫn giải:
Theo NTBS các nuclêôtit trên gen liên kết với nhau theo nguyên tắc A liên kết với T; G
liên kết với X
Vậy:

Mạch có trình tự: . . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . . .

Mạch bổ sung là:

...T–A– G–A–A–T–X–G–A...

Ví dụ 2: Một gen chứa đoạn mạch bổ sung với đoạn mạch mang mã gốc có trình tự
nuclêôtit là:
...A–G–X–T–T–A–G–X–A....
Xác định trình tự các ribô nuclêôtit được tổng hợp từ đoạn gen này.
Hướng dẫn giải:
Khi biết mạch bổ sung => Xác định mạch gốc => xác định ARN (theo nguyên tắc bổ
sung)
Vậy:
- Theo NTBS: Các nuclêôtit trên gen liên kết với nhau theo nguyên tắc A liên kết với T,
G liên kết với X
Trong quá trình phiên mã các nuclêôtit trên gen liên kết với các nuclêôtit môt trường
theo nguyên tắc:
A mạch gốc liên kết với U môi trường
T mạch gốc liên kết với A môi trường
G mạch gốc liên kết với X môi trường
X mạch gốc liên kết với G môi trường
Theo bài ra: mạch bổ sung của gen: . . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . . .
=> Mạch gốc của gen:
=> ARN

...T–X–G–A–A–T–X–G–T....
...A–G–X–U–U–A–G–X–A....

Lưu ý: Trình tự nuclêôtit mARN giống trình tự nuclêôtit của mạch bổ sung (Thay T bằng
U)

Dạng 2: Xác định trình tự nuclêôtit của gen (ADN) khi biết trình tự nuclêôtit của
ARN.
- Cách giải: Căn cứ nguyên tắc bổ sung trên gen và quá trình phiên mã

+ Xác định trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc của ADN (gen)
+ Xác định trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung.
————————————————
Ví dụ: Phân tử mARN chứa đoạn mạch có trình tự nuclêôtit là . . . A- G – X – U – A – G...
Phương pháp giải bài tập về ADN – ARN
Dạng 1: Xác định trình tự nuclêôtit
Cho biết: Trình tự nuclêôtit trên một mạch của gen.
- Yêu cầu:
+ Xác định trình tự nuclêôtit trên gen (ADN).
+ Hoặc xác định trình tự nuclêôtit ARN do gen phiên mã.
- Cách giải:
+ Xác định trình tự nuclêôtit trên mạch còn lại của ADN (gen): Căn cứ nguyên tắc cấu
tạo của ADN, các đơn phân của hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung
(NTBS): A liên kết với T; G liên kết với X .
+ Xác định trình tự nuclêôtit trên ARN: Căn cứ cơ chế quá trình phiên mã, phân tử ARN
chỉ được tổng hợp từ mạch gốc của gen. Các đơn phân của mạch gốc liên kết với các
nuclêôtit môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung
A mạch gốc liên kết với U môi trường
T mạch gốc liên kết với A môi trường
G mạch gốc liên kết với X môi trường
X mạch gốc liên kết với G môi trường
Ví dụ 1: Một gen chứa đoạn mạch có trình tự nuclêôtit là . . . A- G – X – T – T – A – G
– X – A . . . .
Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên mạch bổ sung.
Hướng dẫn giải:
Theo NTBS các nuclêôtit trên gen liên kết với nhau theo nguyên tắc A liên kết với T; G
liên kết với X
Vậy: Mạch có trình tự: . . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . . .
Mạch bổ sung là: . . . T – A – G – A – A – T – X – G – A . . .
phương pháp giải bài tập ADN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp giải bài tập ADN - Người đăng: dangphuongthao1999-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
phương pháp giải bài tập ADN 9 10 725