Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền

Được đăng lên bởi Linh Sky
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền (Bài toán nghịch)
10 phản hồiPosted by Hải Quảng on 15.03.2013
Phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền cho trường hợp bài toán nghịch? Các bạn có thể tìm hiểu thêm các dạng toán sinh học khác hoặc tham gia hỏi đáp về kiến
thức sinh học tại: 

I. Trường hợp bài toán đã cho biết tỷ lệ phân ly kiểu hình ở đời con
Các bước để làm bài tập:
Bước 1. Biện luận, nhận dạng quy luật di truyền chi phối tính trạng
Bước 2. Quy ước gen
Bước 3. Xác định kiểu gen P
Bước 4. Viết sơ đồ lai kiểm chứng
Nhận dạng quy luật di truyền chi phôi tính trạng 1. Khi lai 1 tính trạng
Cần xác định:
1. Tính trạng đó do một cặp gen hay hai cặp gen quy định. 2. Nếu tính trạng do 1 cặp gen
quy định xảy ra một trong các trường hợp sau
+ Tuân theo quy luật di truyền Menđen
+ Hiện tượng trội không hoàn toàn
+ Gen gây chết.
3. Nếu tính trạng do 2 cặp gen quy định => Tuân theo quy luật di truyền tương tác
gen. Cách xác định như sau:
Trường hợp 1. Không phải lai phân tích
hệ con, xác định quy luật di truyền chi phối.

Từ tỉ lệ phân tính về kiểu hình ở thế

1. Khi tổng số tổ hợp giao tử <= 4 thì là tỉ lệ của di truyền mỗi gen quy định một
tính trạng
+ 3:1: quy luật di truyền trội lặn hoàn toàn (Theo định luật phân tính của Menđen).
+ 1:2:1: quy luật di truyền trội không hoàn toàn (xuất hiện tính trạng trung gian do gen
nằm trên NST thường hoặc giới tính.
+ 1:1 hoặc 2:1: hiện tượng gen gây chết.

2. Khi tổng số tổ hợp giao tử >4 thì là tỉ lệ của tương tác gen. Trong đó, tổng có
thể là 16 hoặc 8.2.1. Tổng các tổ hợp giao tử bằng 16(16 = 4 x 4 => mỗi bên bố mẹ
cho 4 giao tử => bố mẹ dị hợp về 2 cặp gen => 2 cặp gen quy định 1 tính trạng =>
tương tác gen). Các tỉ lệ và quy ước gen như sau:
Tỉ lệ

Dạng tương tác

Quy ước gen

9:3:3:1 (4
KH)
9:6:1(3 KH)

Bổ trợ.

AaBb x AaBb => 9A_B_ : 3A_bb : 3aaB_ : 1aabb

AaBb x AaBb => Kiểu hình 1: 9A_B_ : 3A_bb : 3aaB_ Kiểu
hình 2: 1aabb
9:7 (2 KH)
AaBb x AaBb => Kiểu hình 1: 9A_B_ Kiểu hình 2: 3A_bb :
3aaB_ : 1aabb
12:3:1(3
Át chế trội
AaBb x AaBb => Kiểu hình 1: 9A_B_ : 3A_bb Kiểu hình 2:
KH)
3aaB_ Kiểu hình 3: 1aabb
13:3(2KH)
AaBb x AaBb =>Kiểu hình 1: 9A_B_: 3A_bb : 1aabb Kiểu
hình 2: 3aaB_
9:3:4(3 KH)
Át chế lặn
AaBb x AaBb => Kiểu hình 1: 9A_B_ Kiểu hình 2: 3A_bb Kiểu
hình 3: 3aaB_ : 1aabb
15:1
Cộng gộp không tích AaBb x AaBb => Kiểu hình 1: 9A_B_: 3A_bb: 3aaB_ Kiểu
lũy các gen trội hình 2: : 1aabb
2.2. Tổng tổ hợp giao tử bằng 8
Tổng các tổ ...
Phương pháp gii bài tp các quy lut di truyn (Bài toán nghch)

 !"# $%&'(&)(* +,(,-. /0*1
23$4 !
" #$%&'()*+,-./&$
01&-2
565789:9$;890<=$
566
56> .!*&
56?@1A.8,*&(2
3456 765
#BC .!4
D=$.%(E+,,+;.!F1=$+
;.!C,(E ,
GDH;890I.
G7E*J
GKH1
F1=$+;.!LMDH;890A 
08&9
#$%6 74+5DNO87H=/0*&'P1
7:C .!;890<
6 7:;:%<=>?.@*A2B!&92C
5
G44;890E8+QD.!89H=R,I.S
G444;890E*JQCT7=$,
U()FVD+6=
G4+447H1
D 7:;:%<E?.@*A! #&FG:F
-6HIJ DW W,XUYQYL?C?LM(Z)<([
?,XLM<([!/0+LM+;.!=$LM
A S# O87/;6,4
Tỉ lệ Dạng tương tác Quy ước gen
phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền - Người đăng: Linh Sky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền 9 10 40