Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất

Được đăng lên bởi hoasinh-thptnghixuan
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp giải các bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất

.

MỤC LỤC

Danh mục

Trang

PhầnI: ĐẶT VẤN ĐỀ

03

I. Lí do chọn đề tài ..........................................................................................

03

II. Mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu ......................................... . 03
1. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................

03

2. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................

04

3. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................

04

III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................

03

PhầnII: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

05

I. Cơ sở lí luận ................................................................................................. 05
II. Cơ sở thực tiễn ...........................................................................................

07

III. Các giải pháp thực hiện ..........................................................................

08

1. Quy trình giải các dạng bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất ở các
cấp độ di truyền ............................................................................................... 08
2. Thực hành phương pháp giải bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất
trong chương trình Sách giáo khoa Sinh học 12 - Ban cơ bản ......................... 19
3. Thực hành phương pháp giải bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất
trong đề thi học sinh giỏi tỉnh ........................................................................... 25
4. Thực hành phương pháp giải bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất
trong đề thi các kì thi quốc gia........................................................................... 28
IV. Kết quả nghiên cứu ................................................................................

32

Phần III : KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

34

I. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm ............................................................ 34
II. Bài học kinh nghiệm ...............................................................................

34

III. Kiến nghị ......................................................................................................35
TÀI LIỆU THAM KHẢO

37

2

Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp giải các bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất

Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ
I. ...
Sáng kiến kinh nghiệm: Phương pháp giải các bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất
. MỤC LỤC
Danh mục Trang
PhầnI: ĐẶT VẤN ĐỀ 03
I. Lí do chọn đề tài .......................................................................................... 03
II. Mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu ......................................... . 03
1. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 03
2. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................. 04
3. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 04
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 03
PhầnII: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 05
I. Cơ sở lí luận ................................................................................................. 05
II. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................... 07
III. Các giải pháp thực hiện .......................................................................... 08
1. Quy trình giải các dạng bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất ở các
cấp độ di truyền ............................................................................................... 08
2. Thực hành phương pháp giải bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất
trong chương trình Sách giáo khoa Sinh học 12 - Ban cơ bản ......................... 19
3. Thực hành phương pháp giải bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất
trong đề thi học sinh giỏi tỉnh ........................................................................... 25
4. Thực hành phương pháp giải bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất
trong đề thi các kì thi quốc gia........................................................................... 28
IV. Kết quả nghiên cứu ................................................................................ 32
Phần III : KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 34
I. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm ............................................................ 34
II. Bài học kinh nghiệm ............................................................................... 34
III. Kiến nghị ......................................................................................................35
TÀI LIỆU THAM KHẢO 37
2
Phương pháp giải bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất - Người đăng: hoasinh-thptnghixuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Phương pháp giải bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất 9 10 460