Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài tập Di truyền liên kết không hòan tòan

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. ĐẶT VẤN ĐÊ
I- MỞ BÀI
Sinh học là môn khoa học chuyên nghiên cứu các quá trình sống ,các hiện tượng
di truyền và biến dị ,các quy luật di truyền của sinh vật và đặc thù của bộ môn là
nghiên cứu từ thực nghiệm và từ đó rút ra được các quy luật chung cho toàn bộ
sinh giới. Sinh học của thế kỉ 21đang phát triển như vũ bão và nhiều những khám
phá mới đã và đang được phát hiện, triển vọng của tương lai nghành sinh học sẽ
đem lại lợi ích to lớn cho loài người …
II. THỰC TRẠNG CỦA VÂN ĐÊ NGHIÊN CỨU
Trong quá trình giảng dạy chương các quy luật di truyền ( Sinh học 12 ) và đặc
biệt là phần hoán vị gen, đây là phần có nhiều kiên thức khó. Do đó khi giải các
bài tập trong chương này học sinh đã gặp rất nhiều khó khăn,đây là phần kiến
thức trọng tâm của quy luật di truyền sau Men đen mặt khác cũng là phần bài tập
thường được ra trong các đề thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng và đại học
Vì vậy để học sinh có phương pháp tư duy tốt biết vận dụng kiến thức linh hoạt
trong việc giải được nhanh các dạng bài tập liên quan đến di truyền lien kết
không hoàn toàn . Tôi đã chọn đề tài:
“ PH¦¥NG PH¸P GI¶I C¸C BµI TËP VỀ DI TRUYỀN LIÊN KẾT KHÔNG
HOÀN TOÀN” làm sáng kiến kinh nghiệm
IiI. C¥ Së KHOA HäC CỦA NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Đó là trên cơ sở các thí nghiệm của Moocgan trong phép lai thuận và lai nghịch
ở ruồi giấm .Tại sao lại có sự khác nhau về kết quả của 2 phép lai thuận và phép
lai nghịch?
- Vì trong quá trình giảm phân tạo giao tử tại kỳ trước của giảm phân I có hiện
tượng tiếp hợp hai NST kép của cặp tương đồng, nên có thể xảy ra hiện tượng
trao đổi đoạn tương ứng giữa hai crômatit không cùng nguồn, gây nên hiện
tượng hoán vị gen
-Tần số hoán vị gen (f) thể hiện lực liên kết giữa các gen trên NST
- Các gen trên NST có xu hướng liên kết với nhau là chủ yếu. Nên tần số hoán vị
gen không vượt quá 50% ( f  50% )
-Tần số hoán vị gen thể hiện khoảng cách tương đối giữa các gen trên NST: các
gen nằm càng xa nhau thì tần số hoán vị gen càng lớn và ngược lại các gen nằm
gần nhau thì tần số hoán vị gen càng nhỏ.
-Công thức tính tần số HVG (f)
(f) = (số giao tử HV / tổng số giao tử tạo thành) x 100%
(f) = (số cá thể có kiểu hình do HVG / tổng số cá thể thu được) x
100%
(f) = 2 x % giao tử HV

1

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐÊ
I. PHƯONG PHÁP GIẢI c¸c d¹ng bµi tËp thêng gÆp
Dạng I:
Dữ kiện bài cho:
-Cho KH của P.
-Tỉ lệ phân tính kiểu hình ở thế hệ lai.
Yêu cầu:
-Biện luận và viết sơ đồ lai
Cách giải chung :
Bước 1.
-Biện luận xác định tính trạng trội lặn, và ...

I- M

 !"#$% &!%!'()&"*
+,!+'-.'%"*
/0&#123'45!6"7! 8
4/'7!''45!&9:
';<=/>?

@A<9% B32C!'(
"4D!$;'E4D- -0F'-A
"%49'7(4G -H'E4D#
E&% I;';(64D"%4
>'' 5!>'J!'<
K!%'5-4944"#!%L#<
!A'<"%4'# ;#
0@'7' M
N PH¦¥NG PH¸P GI¶I C¸C BµI TËP VOFP@QRSOTUPVTWX@WYZT[
Y\]T@\]T^#
IiI. C¥ Së KHOA HäC C
_-9`=&I4a4%!$
`bG0@<<-,! #A&24a4%!4a4
$c
dKA4E<e<f/&A4EP-
#44T@a4&(49'b-5gA
'h'<98)bE
!$;
d@D!$;BiC5,#8;T@
dj;T@-g/#!/&#0TD!$
;!klmBiklmC
d@D!$;5A9'8;T@M
;ngD!$;/!<;n
DD!$;o0
dj=DYK[BiC
BiCpBeYKqhe<Cg3llm
BiCpB5-5YK[qh5'Cg
3llm
BiCp2gmeYK
1
Phương pháp giải bài tập Di truyền liên kết không hòan tòan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải bài tập Di truyền liên kết không hòan tòan - Người đăng: Nguyễn Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phương pháp giải bài tập Di truyền liên kết không hòan tòan 9 10 554