Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài tập giao thoa sóng

Được đăng lên bởi Hiền Xù
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 740 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí

BÍ QUYẾT GIẢI NHANH BÀI TẬP
GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ GIAO THOA ÁNH SÁNG
Câu 1: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,5 m .
Khoảng cách từ hai khe đến màn 1 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là: 0,5 mm. Khoảng cách
giữa hai vân sáng liên tiếp:
A. 0,5 mm

B. 0,1 mm

C. 2 mm

D. 1 mm

Câu 2: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,5 m .
Khoảng cch từ hai khe đến màn 1 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là: 0,5 mm. Tạị M trên màn
(E) cách vân sáng trung tâm 3,5 mm là: vân sáng hay vân tối thứ mấy:
A. Vân sáng thứ 3

B. Vân sáng thứ 4

C. Vân tối thứ 4

D. Vân tối thứ 3

Câu 3: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,5 m .
Khoảng cách từ hai khe đến màn 1 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là: 0,5 mm. Bề rộng của
vùng giao thoa quan sát được trên màn là: 13 mm. Số vân tối vân sáng trên miền giao thoa là::
A. 13 vân sáng, 14 vân tối

B. 11 vân sáng, 12 vân tối

C. 12 vân sáng, 13 vân tối

D. 10 vân sáng, 11 vân tối

Câu 4: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng  = 0,5 m trong
không khí thì khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là: 1 mm. Nếu tiến hành giao thoa trong
môi trường có chiết suất n = 4/3 thì khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là: bao nhiêu
A. 1,75 mm

B. 1,5 mm

C. 0,5 mm

D. 0,75 mm

Câu 5: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với những đơn sắc có bước sóng  = 0,5 m .
Khoảng cách từ hai khe đến màn 2 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là: 1mm. Khoảng cách từ
vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là:
A. 3 mm

B. 2 mm

C. 4 mm

D. 5 mm

Câu 6: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với những đơn sắc có bước sóng  = 0,5 m .
Khoảng cách từ hai khe đến màn 2 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là: 1 mm. Khoảng cách từ
vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 nằm về hai phía so với vân sáng trung tâm là::
A. 1 mm

B. 10 mm

C. 0,1 mm

D. 100 mm

Câu 7: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng hai khe Young cách nhau 0,5 mm; cách màn quan
sát 2 m. Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng 0,5 m.
a. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp trên màn có giá trị nào?
A. 0,5 mm

B. 2 mm

C. 0,2 mm

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

D. một đáp số khác.

Trang 1

Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí
b. Điểm M1 cách trung tâm 7 mm thuộc vân sáng hay tôí thứ mấy?
A. Vân tối thứ 3 ( k = 3)

B. Vân sáng thứ 3 (k = 3)

C. Vân sáng thứ 4 (k = 3)

D. Vân tối thứ 4 (k = 3)

c....
Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí
BÍ QUYẾT GIẢI NHANH BÀI TẬP
GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ GIAO THOA ÁNH SÁNG
Câu 1: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc bước sóng
= 0,5
m
.
Khoảngch từ hai khe đến màn 1 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là: 0,5 mm. Khoảng cách
giữa hai vân sáng liên tiếp:
A. 0,5 mm B. 0,1 mm C. 2 mm D. 1 mm
Câu 2: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc bước sóng
= 0,5
m
.
Khoảng cch từ hai khe đến màn 1 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là: 0,5 mm. Tạị M trên màn
(E) cách vân sáng trung tâm 3,5 mm là: vân sáng hay vân tối thứ mấy:
A. Vân sáng thứ 3 B. Vân sáng thứ 4 C. Vân tối thứ 4 D. Vân tối thứ 3
Câu 3: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc bước sóng
= 0,5
m
.
Khoảng cách từ hai khe đến màn 1 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là: 0,5 mm. Bề rộng của
vùng giao thoa quan sát được trên màn là: 13 mm. Số vân tối vân sáng trên miền giao thoa là::
A. 13 vân sáng, 14 vân tối B. 11 vân sáng, 12 vân tối
C. 12 vân sáng, 13 vân tối D. 10 vân sáng, 11 vân tối
Câu 4: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh đơn sắc bước sóng
= 0,5
m
trong
không khí thì khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là: 1 mm. Nếu tiến hành giao thoa trong
môi trường có chiết suất n = 4/3 thì khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là: bao nhiêu
A. 1,75 mm B. 1,5 mm C. 0,5 mm D. 0,75 mm
Câu 5: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với những đơn sắc bước sóng
= 0,5
m
.
Khoảng cách từ hai khe đến màn 2 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là: 1mm. Khoảng cách từ
vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là:
A. 3 mm B. 2 mm C. 4 mm D. 5 mm
Câu 6: Trong thí nghiệm Young về giao thoa với những đơn sắc bước sóng
= 0,5
m
.
Khoảng cách từ hai khe đếnn 2 m, khoảng cách giữa hai khe sáng là: 1 mm. Khoảng cách từ
vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 nằm về hai phía so với vân sáng trung tâm là::
A. 1 mm B. 10 mm C. 0,1 mm D. 100 mm
Câu 7: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng hai khe Young cách nhau 0,5 mm; cách màn quan
sát 2 m. Ánh sáng thí nghiệm có bước sóng 0,5 m.
a. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp trên màn có giá trị nào?
A. 0,5 mm B. 2 mm C. 0,2 mm D. một đáp số khác.
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
Phương pháp giải bài tập giao thoa sóng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải bài tập giao thoa sóng - Người đăng: Hiền Xù
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phương pháp giải bài tập giao thoa sóng 9 10 479