Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài tập kim loại

Được đăng lên bởi Gánh Hàng Rau
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3049 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phương pháp giải bài tập kim loại
I – BÀI TẬP VỀ XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI
1) Có thể tính được khối lượng mol nguyên tử kim loại M theo các cách sau:
- Từ khối lượng (m) và số mol (n) của kim loại → M =
- Từ Mhợp chất → Mkim loại
- Từ công thức Faraday → M =

(n là số electron trao đổi ở mỗi điện cực)

- Từ a < m < b và α < n < β →
→ tìm M thỏa mãn trong khoảng
xác định đó
- Lập hàm số M = f(n) trong đó n là hóa trị của kim loại M (n = 1, 2, 3), nếu trong
bài toán tìm oxit kim loại MxOy thì n =

→ kim loại M

- Với hai kim loại kế tiếp nhau trong một chu kì hoặc phân nhóm → tìm → tên 2
kim loại
2) Một số chú ý khi giải bài tập:
- Biết sử dụng một số định luật bảo toàn như bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên
tố, bảo toàn mol electron,… Biết viết các phương trình ion thu gọn, phương pháp
ion – electron …
- Khi đề bài không cho kim loại M có hóa trị không đổi thì khi kim loại M tác dụng
với các chất khác nhau có thể thể hiện các số oxi hóa khác nhau → đặt kim loại M
có các hóa trị khác nhau
- Khi hỗn hợp đầu được chia làm hai phần không bằng nhau thì phần này gấp k lần
phần kia tương ứng với số mol các chất phần này cũng gấp k lần số mol các chất
phần kia
3) Một số ví dụ minh họa:
Ví dụ 1: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu
được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng
22. Khí NxOy và kim loại M là:
A. NO và Mg
B. NO2 và Al
C. N2O và
Al
D. N2O và Fe
Hướng dẫn: M(NxOy) = 44 → nN2O = 0,042 mol
M → Mn+ + ne
2NO3- + 8e + 10H+ → N2O
+ 5H2O

Theo đlbt mol electron: ne cho = ne nhận →
3,024 →
→ No duy
nhất n = 3 và M = 27 → Al → đáp án C
Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M. Hòa tan hoàn toàn 8 gam hỗn hợp X
cần vừa đủ 200 gam dung dịch HCl 7,3 %. Mặt khác cho 8 gam hỗn hợp X tác
dụng hoàn toàn với khí Cl2 cần dùng 5,6 lít Cl2 (ở đktc) tạo ra hai muối clorua. Kim
loại M và phần trăm về khối lượng của nó trong hỗn hợp X là:
A. Al và 75 %
B. Fe và 25 %
C. Al và 30
%
D. Fe và 70 %
Hướng dẫn: nHCl = 0,4 mol ; nCl2 = 0,25 mol ; nMg = x mol ; nM = y mol 24x +
My = 8 (1)
- X tác dụng với dung dịch HCl (M thể hiện hóa trị n) → 2x + ny = 0,4 (2)
- X tác dụng với Cl2 (M thể hiện hóa trị m) → 2x + my = 0,5 (3)
- Từ (2) ; (3) → y(m – n) = 0,1 → m > n → No duy nhất m = 3 và n = 2 → x = y =
0,1 mol
- Từ (1) → M = 56 → Fe và % M = 70 % → đáp án D
Ví dụ 3: Hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ ở hai chu kì
liên tiếp. Cho 7,65 gam X vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung
dịch thì t...
Phương pháp giải bài tập kim loại
I – BÀI TẬP VỀ XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI
1) Có thể tính được khối lượng mol nguyên tử kim loại M theo các cách sau:
- Từ khối lượng (m) và số mol (n) của kim loại → M =
- Từ M
hợp chất
→ M
kim loại
- Từ công thức Faraday → M = (n là số electron trao đổi ở mỗi điện cực)
- Từ a < m < b và α < n < β → → tìm M thỏa mãn trong khoảng
xác định đó
- Lập hàm số M = f(n) trong đó n là hóa trị của kim loại M (n = 1, 2, 3), nếu trong
bài toán tìm oxit kim loại M
x
O
y
thì n = → kim loại M
- Với hai kim loại kế tiếp nhau trong một chu kì hoặc phân nhóm → tìm → tên 2
kim loại
2) Một số chú ý khi giải bài tập:
- Biết sử dụng một số định luật bảo toàn như bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên
tố, bảo toàn mol electron,… Biết viết các phương trình ion thu gọn, phương pháp
ion – electron …
- Khi đề bài không cho kim loại M có hóa trị không đổi thì khi kim loại M tác dụng
với các chất khác nhau có thể thể hiện các số oxi hóa khác nhau → đặt kim loại M
có các hóa trị khác nhau
- Khi hỗn hợp đầu được chia làm hai phần không bằng nhau thì phần này gấp k lần
phần kia tương ứng với số mol các chất phần này cũng gấp k lần số mol các chất
phần kia
3) Một số ví dụ minh họa:
Ví dụ 1: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO
3
loãng, thu
được 940,8 ml khí N
x
O
y
(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H
2
bằng
22. Khí N
x
O
y
và kim loại M là:
A. NO và Mg B. NO
2
Al C. N
2
O và
Al D. N
2
O và Fe
Hướng dẫn: M(N
x
O
y
) = 44 → nN
2
O = 0,042 mol
M → M
n+
+ ne 2NO
3
- + 8e + 10H
+
→ N
2
O
+ 5H
2
O
Phương pháp giải bài tập kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải bài tập kim loại - Người đăng: Gánh Hàng Rau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phương pháp giải bài tập kim loại 9 10 575