Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài tập ñặc trưng về Ancol-Phenol

Được đăng lên bởi lanhuong-14-01-98
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khóa học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc

Phương pháp giải bài tập ñặc trưng về Ancol-Phenol

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ðẶC TRƯNG VỀ ANCOL-PHENOL
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1: X là một ancol (rượu) no, mạch hở. ðốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu ñược hơi
nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là:
B. C3H6(OH)2.
C. C3H5(OH)3.
D. C2H4(OH)2.
A. C3H7OH.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2007)
Câu 2: Khi ñốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, ñơn chức, mạch hở thu ñược V lít khí CO2 (ở
ñktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là:
V
V
V
V
A. m = a −
B. m = 2a −
C. m = 2a −
D. m = a +
5, 6
11, 2
22, 4
5, 6
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối A – 2009)
Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm hai ancol ña chức, mạch hở, thuộc cùng dãy ñồng ñẳng. ðốt cháy hoàn toàn
hỗn hợp X, thu ñược CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol ñó là:
A. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2.
B. C2H5OH và C4H9OH.
C. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2.
D. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối A – 2009)
Câu 4: Khi ñốt 0,1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen), khối lượng CO2 thu ñược nhỏ hơn 35,2 gam.
Biết rằng, 1 mol X chỉ tác dụng ñược với 1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. HOCH2C6H4COOH.
B. C6H4(OH)2.
C. HOC6H4CH2OH.
D. C2H5C6H4OH.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2007)
Câu 5: Các ñồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (ñều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách
nước thu ñược sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng ñược với NaOH. Số lượng ñồng
phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất trên là:
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2007)
Câu 6: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2, tác dụng ñược với
Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu ñược bằng số mol X tham gia
phản ứng và X chỉ tác dụng ñược với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. HOC6H4CH2OH. B. CH3C6H3(OH)2.
C. CH3OC6H4OH.
D. C6H5CH(OH)2.
(Trích ñề thi tuyển sinh Cao ñẳng– 2007)
Câu 7: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu ñược hỗn hợp sản phẩmX
(gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung
dịch NH3, ñược 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là:
A. 65,5%.
B. 80,0%.
C. 76,6%.
D. 70,4%.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2008)
Câu 8:Cho X là hợp chất thơm, a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu
cho a m...
Khóa h
ọc LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc
Phương pháp giải bài tập ñặc trưng về Ancol-Phenol
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
-
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ðẶC TRƯNG VỀ ANCOL-PHENOL
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Câu 1: X một ancol (rượu) no, mạch hở. ðốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu ñược hơi
nước và 6,6 gam CO
2
. Công thức của X là:
A. C
3
H
7
OH. B. C
3
H
6
(OH)
2.
C. C
3
H
5
(OH)
3.
D. C
2
H
4
(OH)
2
.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2007)
Câu 2: Khi ñốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, ñơn chức, mạch hở thu ñược V lít khí CO
2
(ở
ñktc) và a gam H
2
O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là:
A.
5,6
V
m a=
B.
2
11,2
V
m a=
C.
2
22,4
V
m a=
D.
5,6
V
m a= +
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối A – 2009)
Câu 3:
Cho hỗn hợp X gồm hai ancol ña chức, mạch hở, thuộc cùng dãy ñồng ñẳng. ðốt cháy hoàn toàn
hỗn hợp X, thu ñược CO
2
H
2
O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol ñó là:
A.
C
2
H
4
(OH)
2
và C
3
H
6
(OH)
2.
B.
C
2
H
5
OH và C
4
H
9
OH.
C.
C
2
H
4
(OH)
2
và C
4
H
8
(OH)
2.
D.
C
3
H
5
(OH)
3
C
4
H
7
(OH)
3.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối A – 2009)
Câu 4:
Khi ñốt 0,1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen), khối lượng CO
2
thu ñược nhỏ n 35,2 gam.
Biết rằng, 1 mol X chỉ tác dụng ñược với 1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A.
HOCH
2
C
6
H
4
COOH.
B.
C
6
H
4
(OH)
2.
C.
HOC
6
H
4
CH
2
OH.
D.
C
2
H
5
C
6
H
4
OH.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2007)
Câu 5:
c ñồng phân ứng với công thức phân tC
8
H
10
O (ñều dẫn xuất của benzen) tính chất: tách
nước thu ñược sản phẩm thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng ñược với NaOH. Số lượng ñồng
phân ứng với ng thức phân tử C
8
H
10
O, thoả mãn tính chất trên là:
A.
2.
B.
4.
C.
1.
D.
3.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2007)
Câu 6:
Hợp chất hữu X (phân tử vòng benzen) có công thức phân tử C
7
H
8
O
2
, tác dụng ñược với
Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư, smol H
2
thu ñược bằng smol X tham gia
phản ứng và X chỉ tác dụng ñược với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A.
HOC
6
H
4
CH
2
OH.
B.
CH
3
C
6
H
3
(OH)
2.
C.
CH
3
OC
6
H
4
OH.
D.
C
6
H
5
CH(OH)
2.
(Trích ñề thi tuyển sinh Cao ñẳng– 2007)
Câu 7:
Oxi h1,2 gam CH
3
OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu ñược hỗn hợp sản phẩmX
(gồm HCHO, H
2
O CH
3
OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng Ag
2
O (hoặc AgNO
3
) trong dung
dịch NH
3
, ñược 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH
3
OH là:
A.
65,5%.
B.
80,0%.
C.
76,6%.
D.
70,4%.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2008)
Câu 8:
Cho X hợp chất thơm, a mol X phản ng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu
cho a mol X phản ng với Na (dư) thì sau phản ứng thu ñược 22,4a t kH
2
(ở ñktc). ng thức cấu tạo
thu gọn của X là:
A.
HO-C
6
H
4
-COOCH
3.
B.
CH
3
-C
6
H
3
(OH)
2.
C.
HO-CH
2
-C
6
H
4
-OH.
D.
HO-C
6
H
4
-COOH.
(Trích ñề thi tuyển sinh ðH – Cð khối B – 2009)
Phương pháp giải bài tập ñặc trưng về Ancol-Phenol - Trang 2
Phương pháp giải bài tập ñặc trưng về Ancol-Phenol - Người đăng: lanhuong-14-01-98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phương pháp giải bài tập ñặc trưng về Ancol-Phenol 9 10 173