Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài tập nguyên phân và giảm phân

Được đăng lên bởi quan0109
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường THPT Duy Tân

-

Chuyên đề

-

PP giải bài tập về nguyên phân và giảm phân

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN
1. Dạng 1: Tính số tế bào con sau nguyên phân:
1. Nếu số lần nguyên phân của các tế bào bằng nhau:
Gọi: - a là số TB mẹ
- x là số lần nguyên phân
=> Tổng số tế bào con tạo ra = a. 2x
Vận dụng: Bốn hợp tử của cùng một loài nguyên phân liên tiếp 4 đợt bằng nhau. Tổng số
tế bào con được tạo thành là bao nhiêu?
2. Nếu số lần nguyên phân của các tế bào không bằng nhau:
Giả sử có a tế bào có số lần nguyên phân lần lượt là: x1, x2, x3,….xa ( ĐK: nguyên dương)
=> Tổng số TB con = 2 x1+ 2 x2 + 2 x3 + …+ 2 xa
Vận dụng: Ba tế bào A, B, C có tổng số lần nguyên phân là 10 và tạo ra 36 tế bào con. Biết
số lần nguyên phân của tế bào B gấp đôi số lần nguyên phân của tế bào A. Tìm số lần
nguyên phân và số tế bào con tạ ra từ mỗi tế bào A, B, C.
2. Dạng 2: Tính số NST môi trường cung cấp và số thoi vô sắc hình thành trong nguyên
phân
1. Số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân:
a. Số NST tương đương với số nguyên liệu môi trường cung cấp:
Có a tế bào ( mỗi tế bào chứa 2n NST) mguyên phân x lần bằng nhau, tạo ra a.2 x tế bào
con
- Số NST chứa trong a tế bào mẹ là: a. 2n
- Số NST chứa trong các tế bào con là: a.2x. 2n
Do đó, số lượng NST tương đương với số nguyên liệu môi trường cung cấp là: a.2 x. 2n - a.
2n
Vậy tổng số NST môi trường = a. 2n ( 2x – 1 )
b. Số lượng NST mới hoàn toàn do môi trường cung cấp là: a.2n ( 2x – 1 )
Vận dụng: Có 10 hợp tử của cùng một loài nguyên phân một số lần bằng nhau và đã sử
dụng của môi trường nội bòa nguyên liệu tương đương với 2480 NST đơn. Trong các tế bòa
con được tạo thành, số NST mới hoàn toàn được tạo ra từ nguyên liệu môi trường là 2400.
- Xác định tên loài
- Tính số lần nguyên phân của mỗi hợp tử nói trên
2. Tính số thoi vô sắc được hình thành trong quá trình nguyên phân:
Nếu có a tế bào nguyên phân x lần bằng nhau tạo ra a.2x tế bào con thì số thoi vô sắc được
hình thành trong quá trình đó là: a.( 2x – 1 )
3. Dạng 3: Tính thời gian nguyên phân:
1. Nếu tốc độ của các lần nguyên phân liên tiếp không đổi:
Một tế bào tiến hành nguyên phân x lần liên tiếp với tốc độ không đổi, thì:
Thời gian nguyên phân = thời gian 1 lần nguyên phân . x
2. Nếu tốc độ của các lần nguyên phân liên tiếp không bằng nhau:
1

Trường THPT Duy Tân

-

Chuyên đề

-

PP giải bài tập về nguyên phân và giảm phân

- Nếu tốc độ nguyên phân ở các lần giảm dần đều thì thời gian của các lần nguyên phân tăng
dần đều.
- Nếu tốc độ n...
Trường THPT Duy Tân - Chuyên đề - PP giải bài tập về nguyên phân và giảm phân
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN
1. Dạng 1: Tính số tế bào con sau nguyên phân:
1. Nếu số lần nguyên phân của các tế bào bằng nhau:
Gọi: - a là số TB mẹ
- x là số lần nguyên phân
=> Tổng số tế bào con tạo ra = a. 2
x
Vận dụng: Bốn hợp tử của cùng một loài nguyên phân liên tiếp 4 đợt bằng nhau. Tổng số
tế bào con được tạo thành là bao nhiêu?
2. Nếu số lần nguyên phân của các tế bào không bằng nhau:
Giả sử có a tế bào có số lần nguyên phân lần lượt là: x
1
, x
2
, x
3
,….x
a
( ĐK: nguyên dương)
=> Tổng số TB con = 2
x1
+ 2
x2
+ 2
x3
+ …+ 2
xa
Vận dụng: Ba tế bào A, B, C có tổng số lần nguyên phân là 10 và tạo ra 36 tế bào con. Biết
số lần nguyên phân của tế bào B gấp đôi số lần nguyên phân của tế bào A. Tìm số lần
nguyên phân và số tế bào con tạ ra từ mỗi tế bào A, B, C.
2. Dạng 2: Tính số NST môi trường cung cấp và số thoi vô sắc hình thành trong nguyên
phân
1. Số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân:
a. Số NST tương đương với số nguyên liệu môi trường cung cấp:
a tế bào ( mỗi tế bào chứa 2n NST) mguyên phân x lần bằng nhau, tạo ra a.2
x
tế bào
con
- Số NST chứa trong a tế bào mẹ là: a. 2n
- Số NST chứa trong các tế bào con là: a.2
x
. 2n
Do đó, slượng NST tương đương với số nguyên liệu môi trường cung cấp là: a.2
x
. 2n - a.
2n
Vậy tổng số NST môi trường = a. 2n ( 2
x
– 1 )
b. Số lượng NST mới hoàn toàn do môi trường cung cấp là: a.2n ( 2
x
– 1 )
Vận dụng: 10 hợp tử của cùng một loài nguyên phân một số lần bằng nhau đã sử
dụng của môi trường nội bòa nguyên liệu tương đương với 2480 NST đơn. Trong các tế bòa
con được tạo thành, số NST mới hoàn toàn được tạo ra từ nguyên liệu môi trường là 2400.
- Xác định tên loài
- Tính số lần nguyên phân của mỗi hợp tử nói trên
2. Tính số thoi vô sắc được hình thành trong quá trình nguyên phân:
Nếu có a tế bào nguyên phân x lần bằng nhau tạo ra a.2
x
tế bào con thì số thoi vô sắc được
hình thành trong quá trình đó là: a.( 2
x
– 1 )
3. Dạng 3: Tính thời gian nguyên phân:
1. Nếu tốc độ của các lần nguyên phân liên tiếp không đổi:
Một tế bào tiến hành nguyên phân x lần liên tiếp với tốc độ không đổi, thì:
Thời gian nguyên phân = thời gian 1 lần nguyên phân . x
2. Nếu tốc độ của các lần nguyên phân liên tiếp không bằng nhau:
1
Phương pháp giải bài tập nguyên phân và giảm phân - Trang 2
Phương pháp giải bài tập nguyên phân và giảm phân - Người đăng: quan0109
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phương pháp giải bài tập nguyên phân và giảm phân 9 10 952