Ktl-icon-tai-lieu

Phương Pháp giải bài tập về axit hữu cơ lớp 11 nâng cao

Được đăng lên bởi nabibirthday
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Justatee Nabi
BÀI TOÁN VỀ AXITCACBOXYLIC
Một số lưu ý
1. dựa vào phản ứng trung hoà axit với bazơ để xác định CTPT của axit
R(COOH)n + nNaOH  R(COONa)n + nH2O
- Nếu biết tỉ lệ số mol axit : nNaOH = 1 : n  axit đó là n chức
2. Nếu bài toán cho biết khối lượng muối và axit
R(COOH)n + nNaOH  R(COONa)n + nH2O
a gam
bgam
- có thể áp dụng bảo toàn khối lượng hoặc áp dụng tăng giảm khối lượng (GV lập cho hs)
3. Trong số các axit cacboxylic, chỉ có axit HCOOH (axit fomic) cho phản ứng tráng gương tương tự
andehit
Ptpư: HCOOH + 2AgNO3 + 2NH3 + H2O  (NH4)2CO3 + 2H4NO3 + 2Ag
4. Ngoài các tính chất của 1 axit cacboxylic no, các axit không no còn cho phản ứng cộng, oxi hoá,
trùng hợp.
5. Xét phản ứng giữa axit cacboxylic + Muối Na2CO3
2RCOOH + Na2CO3  2RCOONa + NaHCO3
(1)

2RCOOH + Na2CO3
2RCOONa + CO2 + H2O. (2)
Nếu bài toán cho axit + Muối cacbonat mà không có khí thoát ra thì viết ptpư 2
6. Bài toán đốt cháy Axit cacboxylic:
- Nếu nCO2 = nH2O  axit no đơn chức, mạch hở. : CnH2nO2.
- Nếu nCO2 > nH2O  axit không no hoặc là axit đa chức
- Nếu đốt cháy axit không no, có 1 liên kết đôi (CnH2n-2O2) hoặc axit no, 2 chức (CnH2n-2O4) thì
ta có nAxit = nCO2 – nH2O.
- Nếu đốt cháy muối của axit (vd: CH3COONa) sản phẩm cho CO2 + H2O + Na2CO3.
Bài tập
Bài 1: Điều không đúng khi nói về một axit cacboxylic ứng với CTPT CnH2n-2O2 là trong CTCT:
A. Có thể mạch hở, 2 liên kết đôi
B. Chỉ có một nhóm –COOH
C. Có thể chứa một vòng
D. Chỉ chứa môt liên kết đôi
Bài 1.1: Cho 14,8 gam hỗn hợp 2 axit hữu cơ đơn chức tác dụng với một lượng vừa đủ Na2CO3 sinh ra
2,24 lít khí CO2 ở đktc. Khối lượng muối thu được là:
A. 17,6
B. 19,2
C. 21,2
D. 29,1
Bài 1.2: Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung
dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn khan có khối lượng là:
A. 8,64g
B. 6,84g
C. 4,9g
D. 6,8g
Bài 2: oxi hoá a gam ancol metylic bởi CuO nung nóng thu được hỗn hợp khí và hơi X. Chia X thành 3
phần bằng nhau:
- Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 64,8 gam Ag
- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư sau phản ứng thu được 2,24 lít khí CO2 ở đktc
- Phần 3: Cho tác dụng với Na dư thu được 4,48 lít khí H2 ở đktc. Hiệu suất phản ứng oxi hoá
CH3OH là:
A. 50%
B. 25%
C. 75%
D. 100%
Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,44 gam một axit hữu cơ, sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào bình 1
đựng P2O5 và bình 2 đựng KOH. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 0,36g và bình 2 tăng 0,88g.
CTPT của axit ...
Nguyễn Justatee Nabi
BÀI TOÁN VỀ AXITCACBOXYLIC
Một số lưu ý
1. dựa vào phản ứng trung hoà axit với bazơ để xác định CTPT của axit
R(COOH)n + nNaOH
R(COONa)n + nH2O
- Nếu biết tỉ lệ số mol axit : nNaOH = 1 : n
axit đó là n chức
2. Nếu bài toán cho biết khối lượng muối và axit
R(COOH)n + nNaOH
R(COONa)n + nH2O
a gam bgam
- có thể áp dụng bảo toàn khối lượng hoặc áp dụng tăng giảm khối lượng (GV lập cho hs)
3. Trong số các axit cacboxylic, chỉ có axit HCOOH (axit fomic) cho phản ứng tráng gương tương tự
andehit
Ptpư: HCOOH + 2AgNO3 + 2NH3 + H2O
(NH4)
2
CO3 + 2H4NO3 + 2Ag
4. Ngoài các tính chất của 1 axit cacboxylic no, các axit không no còn cho phản ứng cộng, oxi hoá,
trùng hợp.
5. Xét phản ứng giữa axit cacboxylic + Muối Na2CO3
2RCOOH + Na2CO3
2RCOONa + NaHCO3 (1)
2RCOOH + Na2CO3
2RCOONa + CO2 + H2O. (2)
Nếu bài toán cho axit + Muối cacbonat mà không có khí thoát ra thì viết ptpư 2
6. Bài toán đốt cháy Axit cacboxylic:
- Nếu nCO
2
= nH
2
O
axit no đơn chức, mạch hở. : CnH2nO2.
- Nếu nCO2 > nH
2
O
axit không no hoặc là axit đa chức
- Nếu đốt cháy axit không no, có 1 liên kết đôi (CnH2n-2O2) hoặc axit no, 2 chức (CnH2n-2O4) thì
ta có nAxit = nCO
2
– nH
2
O.
- Nếu đốt cháy muối của axit (vd: CH
3
COONa) sản phẩm cho CO
2
+ H
2
O + Na
2
CO
3
.
Bài tập
Bài 1: Điều không đúng khi nói về một axit cacboxylic ứng với CTPT CnH2n-2O2 là trong CTCT:
A. Có thể mạch hở, 2 liên kết đôi B. Chỉ có một nhóm –COOH
C. Có thể chứa một vòng D. Chỉ chứa môt liên kết đôi
Bài 1.1: Cho 14,8 gam hỗn hợp 2 axit hữu cơ đơn chức tác dụng với một lượng vừa đủ Na2CO3 sinh ra
2,24 lít khí CO2 ở đktc. Khối lượng muối thu được là:
A. 17,6 B. 19,2 C. 21,2 D. 29,1
Bài 1.2: Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung
dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn khan có khối lượng là:
A. 8,64g B. 6,84g C. 4,9g D. 6,8g
Bài 2: oxi hoá a gam ancol metylic bởi CuO nung nóng thu được hỗn hợp khí và hơi X. Chia X thành 3
phần bằng nhau:
- Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH3 dư thu được 64,8 gam Ag
- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư sau phản ứng thu được 2,24 lít khí CO2 ở đktc
- Phần 3: Cho tác dụng với Na dư thu được 4,48 lít khí H
2
ở đktc. Hiệu suất phản ứng oxi hoá
CH3OH là:
A. 50% B. 25% C. 75% D. 100%
Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,44 gam một axit hữu cơ, sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào bình 1
đựng P
2
O
5
và bình 2 đựng KOH. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 0,36g và bình 2 tăng 0,88g.
CTPT của axit là:
A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C5H10O2 D. C4H8O2
Bài 3.1: Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam một axit hữu cơ A, sản phẩm sau phản ứng được hấp thụ hoàn toàn
vào dung dịch Ca(OH)
2
dư thì thu được 50g kết tủa và khối lượng bình tăng lên 29,2 gam. Mặt khác để
trung hoà 0,15 mol A thì cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Viết CTCT của A biết A có cấu tạo
mạch thẳng.
Bài 3.2: X là một axit hữu cơ đơn chức. Để đốt cháy 0,1 mol X cần 6,72 lít O2 ở đktc. X có tên gọi là:
A. Axit axetic B. axit propionic C. axit butiric D. axit acrylic
Chuyªn ®Ò axit cacboxylic
Phương Pháp giải bài tập về axit hữu cơ lớp 11 nâng cao - Trang 2
Phương Pháp giải bài tập về axit hữu cơ lớp 11 nâng cao - Người đăng: nabibirthday
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phương Pháp giải bài tập về axit hữu cơ lớp 11 nâng cao 9 10 466