Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài tập về kim loại

Được đăng lên bởi hauvu90
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các bài toán về nhôm
A. Bản chất của phản ứng
Về nguyên tắc , Al tác dụng mãnh liệt với

theo phương trình :

Tuy nhiên, thực tế các vật bằng Al không tan được trong
có 1 lớp oxit mỏng bao bọc ngăn cản sự tiếp xúc của
Khi nhúng các vật bằng Al vào dung dịch kiềm như
trình sau :

vì ở bề mặt các vật này
với Al .
có các quá

Trước hết :
Kiềm hoà tan lớp oxit

trên bề mặt

Sau đó :
+Al phản ứng mãnh liệt với

+Kiềm hoà tan

Quá trình (2) và (3) xảy ra liên tục và đan xen nhau
Kết quả :
Vật làm bằng Al tan dần . Quá trình tan đó đc mô tả bằng phương trình tổng sau :

**Khi đề bài cho hỗn hợp 2 kim loại A, B tác dụng với
ra 2 TH
TH1 : A, B đều phản ứng đc với

mà tan hoàn toàn sẽ xảy

VD :
TH2 : A tan trong nước , B tan trong kiềm do A tạo ra :
VD :
B.Bài toán nhiệt nhôm .
a. Phương trình tổng quát

b. Điều kiện phản ứng
Phản ứng chỉ xảy ra khi

là oxit kim loại đứng sau Al

VD:

c. Đặc điểm phản ứng
+Do trong quá trình phản ứng trạng thái của các chất ban đầu cũng như sản phẩm đều
ở trạng thái rắn nên dù hoàn toàn hay không tổng khối lượng chất rắn phản ứng bằng
tổng khối lượng chất rắn sau phản ứng
+Tùy theo điều kiện phản ứng nhiệt nhôm có thể xảy ra hoàn toàn hoặc không hoàn
toàn (ta có thể chia các TH có thể xảy ra )
+Các oxit
có thể khác nhau nhưng trong phản ứng luôn có Al và điều kiện nhiệt
độ . Nên được gọi là phản ứng nhiệt Al
d. Ứng dụng của phản ứng
Do trong phản ứng
chuyển về kim loại nên phản ứng nhiệt nhôm được dùng để
điều chế những kim loại đứng sau Al (phản ứng nhiệt luyện )
e. Các kĩ năng giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm
Ví dụ minh họa hiểu rõ bản chất (có thể hơi dài dòng nhưng đây là bản chất của quá
trình )

VD: Nung 10,8 g bột Al với 16 g
(trong điều kiện không có không khí ) , nếu
thì khối lượng
là bao nhiêu ?
Bg:
Ta có :

Khi cho Al tác dụng với

có thể xảy ra 3 phản ứng sau :

Về mặt thực tế cả 3 phản ứng trên xảy ra đồng thời nhưng để thuận lợi cho tính toán ,
1 cách gần đúng ta coi tốc độ phản ứng (1) và (2) rất nhỏ xo với (3) nghĩa là 1 cách
gần đúng ta coi chỉ có phản ứng

Theo bài cho thì phản ứng chỉ có 80% nghĩa là cả 2 chất ban đầu không phản ứng hết
Do đó : để tính

theo chất nào (

) ta phải tìm chất hết bằng cách :

Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn

Theo số mol bài cho dễ thấy
Khối lượng của

hết , nên sản phẩm tính theo

thu đc :

Mà H=80% , nên khối lượng

thực tế thu đc là :

C. Phương pháp giải bài tập về nhôm .

Với các bài toán hóa học về nhôm , hợp chất của nhôm...
Các bài toán về nhôm

  !"#
$%&'()*+,-! ".(/'0
1234((5678%&39: 
;9'()0<* 1=
!"8#
$!&#
;03 !(/
>,1#
?7@
?;0
A!"BCD0BED37!0,3
;&=7#
'0()FA!",1,+7() !"G8#
HH;,(0I-C*J 0008K37
!C$L
$L2#,7@,
Phương pháp giải bài tập về kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải bài tập về kim loại - Người đăng: hauvu90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phương pháp giải bài tập về kim loại 9 10 488