Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Được đăng lên bởi Đức Dương
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
v Phương pháp giải bài toán định luật II Newton
Bước 1: Vẽ hình và chọn hệ qui chiếu
+ Vẽ hình biểu diễn các vật đang xét, chọn hệ qui chiếu (gốc tọa độ, hệ trục tọa độ, và gốc thời
gian)
+ Thông thường nên chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật, chọn trục Ox trùng với
chiều chuyển động của vật; trục Oy vuông góc với chiều chuyển động
Bước 2: Biểu diễn các lực lên hình vẽ
+ Xác định các loại lực tác dụng lên vật và biểu diễn chúng lên hình vẽ
+Xác định các thành phần lực chiếu xuống các trục tọa độ, xác định những thành phần nào gây ra
gia tốc
Bước 3: Viết phương trình định luật II Newton cho vật
+ Viết phương trình định luật II Newton cho vật
r
v
å Fi = mai
+ Chiếu phương trình lên các trục tọa độ để tìm các đại lượng chưa biết
Lưu ý: Thông thường ta chỉ chiếu phương trình lên trục tọa độ Ox, nếu chưa đủ điều kiện để giải
mới tiếp tục chiếu lên Oy
v Bài tập ví dụ
BÀI 1 :Một xe ô tô đang chạy trên đường với vận tốc v0 = 72km / h thì bị hãm phanh và dừng lại.
Biết hệ số ma sát trượt giữa lốp xe và mặt đường là m = 0,5 . Tính quãng đường mà ô tô có thể đi
được kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại
Bài giải: Chọn chiều dương là chiều chuyển động
®

®

®

®

Theo định luật II Niu tơn: N + P + Fh = m a
Chiếu lên chiều dương: - Fh = ma

mmg
= - mg = -0,5.10 = -5m / s 2
m
Quãng đường mà xe đi được kể từ lúc hãm phanh đến lúc
dừng lại:
v 2 - v02
S=
= 40m
2a
Þa=-

r
Fh

y

v
N
O

x

r
P

BÀI 2 : Một xe tải kéo một ô tô bằng dây cáp. Từ trạng thái đứng yên sau 100s ô tô đạt vận tốc V
= 36km/h. Khối lượng ô tô là m = 1000 kg. Lực ma sát bằng 0,01 trọng lực ô tô. Tính lực kéo của
xe tải trong thời gian trên.
Bài giải:

Chọn chiều dương như hình vẽ
Ta có gia tốc của xe là:
v - v0 10 - 0
a=
=
= 0,1(m / s 2 )
t
100

Theo định luật II Newtơn :
®

®

®

F + fms = m a

Chiếu lên chiều dương:
F - fms = ma
F = fms + ma
= 0,01P + ma
= 0,01(1000.10 + 1000.0,1)
= 200 N
BÀI 3 : Hai vật A và B có thể trượt trên mặt bàn nằm ngang và được nối với nhau bằng dây
không dẫn, khối lượng không đáng kể. Khối lượng 2 vật là mA = 2kg, mB = 1kg, ta tác dụng vào
vật A một lực F = 9N theo phương song song với mặt bàn. Hệ số ma sát giữa hai vật với mặt bàn
là m = 0,2. Lấy g = 10m/s2. Hãy tính gia tốc chuyển động.
Bài giải:

Đối với vật A ta có:
®

®

®

®

®

®

P1 + N 1 + F + T1 + F1ms = m 1 a 1
Chiếu xuống Ox ta có: F - T1 - F1ms = m1a1
Chiếu xuống Oy ta được: -m1g + N1 = 0
Với F1ms = kN1 = km1g
F - T1 - k m1g = m1a1
(1)
Þ
* Đối với vật B...
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
v Phương pháp giải bài toán định luật II Newton
Bước 1: Vẽ hình và chọn hệ qui chiếu
+ Vẽ hình biểu diễn các vật đang xét, chọn hệ qui chiếu (gốc tọa độ, hệ trục tọa độ, và gốc thời
gian)
+ Thông thường nên chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật, chọn trục Ox trùng với
chiều chuyển động của vật; trục Oy vuông góc với chiều chuyển động
Bước 2: Biểu diễn các lực lên hình v
+ Xác định các loại lực tác dụng lên vt và biểu diễn chúng lên hình v
+Xác định các thành phần lực chiếu xuống các trục tọa độ, xác định những thành phần nào gây ra
gia tốc
Bước 3: Viết phương trình định luật II Newton cho vật
+ Viết phương trình định luật II Newton cho vật
ii
amF
v
r
=
å
+ Chiếu phương trình lên các trục tọa độ để tìm các đại lượng chưa biết
Lưu ý: Thông thường ta chỉ chiếu phương trình lên trục tọa độ Ox, nếu chưa đủ điều kiện để giải
mới tiếp tục chiếu lên Oy
v Bài tập ví dụ
BÀI 1 :Một xe ô tô đang chạy trên đường với vận tốc
hkmv /72
0
=
thì bị hãm phanh và dừng lại.
Biết hệ số ma sát trượt giữa lốp xe và mặt đường là
5,0
=
m
. Tính quãng đường mà ô tô có thể đi
được kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại
Bài giải: Chọn chiều dương là chiều chuyển động
Theo định luật II Niu tơn:
®®®®
=++ amFPN
h
Chiếu lên chiều dương: maF
h
=-
2
/510.5,0 smg
m
mg
a -=-=-=-=Þ
m
m
Quãng đường mà xe đi được kể từ lúc hãm phanh đến lúc
dừng lại:
m
a
vv
S 40
2
2
0
2
=
-
=
BÀI 2 : Một xe tải kéo một ô tô bằng dây cáp. Từ trạng thái đứng yên sau 100s ô tô đạt vận tốc V
= 36km/h. Khối lượng ô tô là m = 1000 kg. Lực ma sát bằng 0,01 trọng lực ô tô. Tính lực kéo của
xe tải trong thời gian trên.
Bài giải:
Chọn chiều dương như hình v
Ta có gia tốc của xe là:
)/(1,0
100
010
2
0
sm
t
vv
a =
-
=
-
=
P
r
v
h
F
r
O x
y
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - Trang 2
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - Người đăng: Đức Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 9 10 742