Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài tóan kim lọai tác dụng dung dịch muối

Được đăng lên bởi trangnguyen-9897
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN
KIM LOẠI TÁC DỤNG DUNG DỊCH MUỐI
A. NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP:
1. Điều kiện để kim loại M đẩy được kim loại X ra khỏi dung dịch muối của nó:
nM(r) + mXn+ (dd) → nMm+ (dd) + mX(r)
- Kim loại M phải đứng trước X trong dãy thế điện cực chuẩn.
- Cả M và X đều không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
- Muối tham gia phản ứng và muối tạo thành phải là muối tan đề thu chất rắn sau phản ứng chỉ chứa kim
loại.
- Khối lượng chất rắn tăng : ∆m tăng = mX tạo ra – mM tan.
Khối lượng chất rắn giảm : ∆m giảm = mM tan – mX tạo ra.
Khối lượng chất rắn tăng bằng khối lượng dung dịch giảm.
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Nếu M là kim loại kiềm, kiềm thổ (Ca, Ba, Sr) thì kim loại M sẽ tác dụng với nước trước (khử H+
của nước) tạo H2 và dung dịch bazơ kiềm, sau đó là phản ứng trao đổi giữa muối và dung dịch kiềm.
VD : Khi cho từ từ kim loại Ba vào dung dịch Cu(NO3)2: kim loại Ba sẽ tác dụng với nước trước, sau
đó Ba(OH)2 tác dụng dung dịch muối. Lúc đó ta sẽ không thu được kim loại tự do.
→
Ba(OH)2
+ H2
Ba
+ 2H2O
+ Cu(NO3)2 →
Ba(NO3)2
+ Cu(OH)2↓
Ba(OH)2
+ Khi hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp dung dịch muối thì phản ứng xảy ra theo thứ tự ưu tiên:
kim loại có tính khử mạnh nhất tác dụng với ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất…

2. Các dạng bài tập:
2.1 Dạng I: Một kim loại đẩy một ion kim loại khác.
Điều kiện để kim loại X đẩy được kim loại Y ra khỏi dung dịch muối của Y:
- X là kim loại không tác dụng với nước ở điều kiện thường.
- X phải đứng trước Y trong dãy điện hóa.
- Muối của kim loại Y phải tan trong nước.
Ví dụ: Xét phản ứng khi cho bột Cu vào dung dịch AgNO3:
Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag
Phản ứng trên luôn xảy ra vì: Cu có tính khử mạnh hơn Ag và Ag+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+.
Phản ứng khi cho bột Fe vào dung dịch MgSO4 không xảy ra vì Fe đứng sau Mg trong dãy điện hóa.
Chú ý: Không được lấy các kim loại kiềm (Na, K, ...) và kiềm thổ (Ca, Sr, Ba) mặc dù chúng đứng trước
nhiều kim loại nhưng khi cho vào nước thì sẽ tác dụng với nước trước tạo ra một bazơ, sau đó sẽ thực hiện
phản ứng trao đổi với muối tạo hiđroxit (kết tủa).
Bài tập áp dụng:
Bài 1.1: Ngâm 1 cái đinh sắt sạch trong 200ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt
ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ bằng nước cất rồi sấy khô, đem cân thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8g so với trước
phản ứng. Nồng độ dung dịch CuSO4 đã dùng là:
Hướng dẫn: Khi ngâm đinh sắt vào dung dịch CuSO4 ta có phản ứng (giả sử Fe tham gia là x mol)
+ Cu2+
→
Fe2+
+ Cubám vào
Fetan
x (mol)
x (mol)
m đi...
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN
KIM LOẠI TÁC DỤNG DUNG DỊCH MUỐI
A. NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP:
1. Điều kiện để kim loại M đẩy được kim loại X ra khỏi dung dịch muối của nó:
nM(r) + mX
n+
(dd) → nM
m+
(dd) + mX(r)
- Kim loại M phải đứng trước X trong dãy thế điện cực chuẩn.
- Cả M và X đều không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.
- Muối tham gia phản ứng muối tạo thành phải muối tan đề thu chất rắn sau phản ứng chỉ chứa kim
loại.
- Khối lượng chất rắn tăng : ∆m tăng = mX tạo ra – mM tan.
Khối lượng chất rắn giảm : ∆m giảm = mM tan – mX tạo ra.
Khối lượng chất rắn tăng bằng khối lượng dung dịch giảm.
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Nếu M kim loại kiềm, kiềm thổ (Ca, Ba, Sr) thì kim loại M sẽ tác dụng với nước trước (khử H
+
của nước) tạo H
2
và dung dịch bazơ kiềm, sau đó là phản ứng trao đổi giữa muối và dung dịch kiềm.
VD : Khi cho từ từ kim loại Ba vào dung dịch Cu(NO
3
)
2
: kim loại Ba sẽ tác dụng với nước trước, sau
đó Ba(OH)
2
tác dụng dung dịch muối. Lúc đó ta sẽ không thu được kim loại tự do.
Ba + 2H
2
O Ba(OH)
2
+ H
2
Ba(OH)
2
+ Cu(NO
3
)
2
Ba(NO
3
)
2
+ Cu(OH)
2
+ Khi hỗn hợp kim loại c dụng với hỗn hợp dung dịch muối thì phản ứng xảy ra theo thứ tự ưu tiên:
kim loại có tính khử mạnh nhất tác dụng với ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất…
2. Các dạng bài tập:
2.1 Dạng I: Một kim loại đẩy một ion kim loại khác.
Điều kiện để kim loại X đẩy được kim loại Y ra khỏi dung dịch muối của Y:
- X là kim loại không tác dụng với nước ở điều kiện thường.
- X phải đứng trước Y trong dãy điện hóa.
- Muối của kim loại Y phải tan trong nước.
Ví dụ: Xét phản ứng khi cho bột Cu vào dung dịch AgNO
3
: Cu + 2Ag
+
Cu
2+
+ 2Ag
Phản ứng trên luôn xảy ra vì: Cu tính khử mạnh hơn Ag Ag
+
tính oxi hóa mạnh hơn Cu
2+
.
Phản ng khi cho bột Fe vào dung dịch MgSO
4
không xảy ra Fe đứng sau Mg trong y điện hóa.
Chú ý: Không được lấy các kim loại kiềm (Na, K, ...) và kiềm thổ (Ca, Sr, Ba) mặc dù chúng đứng trước
nhiều kim loại nhưng khi cho o nước thì sẽ tác dụng với nước trước tạo ra một bazơ, sau đó sẽ thực hiện
phản ứng trao đổi với muối tạo hiđroxit (kết tủa).
Bài tập áp dụng:
Bài 1.1: Ngâm 1 cái đinh sắt sạch trong 200ml dung dịch CuSO
4
. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt
ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ bằng nước cất rồi sấy khô, đem cân thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8g so với trước
phản ứng. Nồng độ dung dịch CuSO
4
đã dùng là:
Hướng dẫn: Khi ngâm đinh sắt vào dung dịch CuSO
4
ta có phản ứng (giả sử Fe tham gia là x mol)
Fe
tan
+ Cu
2+
Fe
2+
+ Cu
bám vào
x (mol) x (mol)
m đinh sắt tăng = mCu
bám vào
– mFe
tan
= 0,8 gam → [CuSO
4
] = 0,5M.
Bài 1.2: Nhúng một thanh kim loại M hóa trị II vào dung dịch CuSO
4
dư. Sau phản ứng, khối lượng thanh
kim loại giảm 0,24 gam. Cũng thanh kim loại đó nếu nhúng vào dung dịch AgNO
3
thì khi phản ứng xong
khối lượng thanh kim loại tăng 0,52 gam. Giả sử số mol kim loại M tác dụng ở hai phản ứng là như nhau. Xác
định kim loại M đã dùng.
Hướng dẫn:
Phương pháp giải bài tóan kim lọai tác dụng dung dịch muối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải bài tóan kim lọai tác dụng dung dịch muối - Người đăng: trangnguyen-9897
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phương pháp giải bài tóan kim lọai tác dụng dung dịch muối 9 10 369