Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp giải các bài toán chuẩn độ

Được đăng lên bởi ngannghiem007
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

GVHD : Ths.Trương Bách Chiến
Năm học : 2012 – 2013

1

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

ĐỀ TÀI
PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ CHUẨN ĐỘ TẠO PHỨC

ĐỀ TÀI :

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN
VỀ CHUẨN ĐỘ TẠO PHỨC

Người thực hiện : Nhóm 1

GVHD: GVC.THS.Trương Bách Chiến

Nhóm 1
Niên khóa 2012-2013
2

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

ĐỀ TÀI
PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ CHUẨN ĐỘ TẠO PHỨC

Mục lục :
Chương 1 : Nội dung...............................................................................................4
1.1 Cơ sở lí thuyết của phương pháp chuẩn độ tạo phức

4

a. Định nghĩa......................................................................................................4
b. Cấu tạo.. ........................................................................................................4
c. Danh pháp......................................................................................................4
1.2 Hằng số bền, hằng số bền điều kiện của phức chất............................................4
a. Hằng số bền, hằng số không bền của phức chất có một phối tử....................4
b. Hằng số bền và không bền của phức có nhiều phối tử..................................4
c. Hằng số điều kiện...........................................................................................4
1.3 Phương pháp chuẩn độ complexon....................................................................5
a. Nguyên tắc.....................................................................................................6
b. Điều kiện phản ứng chuẩn độ........................................................................6
c. Chất chỉ thị.....................................................................................................6
d. Một số ứng dụng trong phương pháp chuẩn độ tạo phức..............................8
Chương 2 : Bài tập.................................................................................................10

GVHD: GVC.THS.Trương Bách Chiến

Nhóm 1
Niên khóa 2012-2013
2

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

ĐỀ TÀI
PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ CHUẨN ĐỘ TẠO PHỨC

Chương 1 : Tổng quan
1.1. Cơ sở lí thuyết của phương pháp chuẩn độ tạo phức
a. Định nghĩa
Phức chất là một hợp chất được hình thành giữa ion trung tâm với cấu tử có
cặp electron tự do còn gọi là phối tử trên cơ sở hình thành liên kết phối trí.
b....
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
GVHD : Ths.Trương Bách Chiến
Năm học : 2012 – 2013
phương pháp giải các bài toán chuẩn độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp giải các bài toán chuẩn độ - Người đăng: ngannghiem007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
phương pháp giải các bài toán chuẩn độ 9 10 110