Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải các bài tóan quỹ tích có sử dụng vectơ

Được đăng lên bởi Vết Xăm Tim
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi to¸n quü tÝch cã sö dông vÐc t¬.
Ths. NguyÔn B¸ Thñy.
µi to¸n quü tÝch mét trong nh÷ng lo¹i to¸n khã, ®Æc biÖt c¸c bµi to¸n quü
tÝch liªn quan ®Õn vÐc t¬. RÊt nhiÒu häc sinh ®· gÆp ph¶i nh÷ng kkh¨n
tëng chõng nh kh«ng thÓ vît qua ®èi víi nh÷ng bµi to¸n d¹ng nµy. Nh»m chia nh÷ng
khã kh¨n ®ã, trong bµi viÕt nµy chóng t«i xin ®Ò xuÊt mét i ý kiÕn ph¬ng ph¸p gi¶i
c¸c bµi to¸n quü tÝch dông vÐc víi t tëng chñ ®¹o g¾ng thuËt to¸n ho¸ quy
tr×nh gi¶i mét vµi d¹ng to¸n thêng gÆp.
B
KiÕn thøc bæ trî:
Cho hÖ n ®iÓm
n21
A,...,A,A
vµ bé n sè
n21
,...,,
sao cho
0...
n21
. Khi ®ã
x¸c ®Þnh duy nhÊt ®iÓm I tho¶ m·n
0IA...IAIA
nn2211
(1)
§iÓm I nh vËy gäi lµ t©m tØcña hÖ ®iÓm
n21
A,...,A,A
theo bé sè
n21
,...,,
. Khi ®ã víi mäi ®iÓm M bÊt kú ta cã:
MI...
MA...MAMA
n21
nn2211
Chó ý: NÕu
0...
n21
th× ta chøng minh ®îc vÐc t¬:
nn2211
MA...MAMAu
lµ mét vÐc t¬ kh«ng ®æi.
Sau ®©y ta sÏ xÐt mét vµi d¹ng to¸n quü tÝch thêng gÆp:
D¹ng 1: Quü tÝch cña ®iÓm tho¶ m·n mét ®¼ng thøc vÐc t¬ hoÆc ®é dµi vÐc t¬.
Ta biÕn ®æi ®¼ng thøc ®· cho vÒ mét trong c¸c bµi to¸n quü tÝch c¬ b¶n sau:
1)
akAM
(k0), A cè ®Þnh,
a
kh«ng ®æi: Quü tÝch ®iÓm M lµ ®êng th¼ng qua A cïng
ph¬ng
a
.
2)
víi A, B cè ®Þnh: Quü tÝch ®iÓm M lµ ®êng trung trùc cña AB.
3)
aMA
víi A cè ®Þnh,
a
kh«ng ®æi: Quü tÝch ®iÓm M lµ ®êng trßn t©m A, b¸n kÝnh
aR
.
VÝ dô 1: Cho ABC. T×m quü tÝch ®iÓm M trong mçi trêng hîp sau:
a)
)Rk(MCkMBkMA
b)
MC2MBMAv
cïng ph¬ng víi vÐc t¬
BC
Gi¶i:
a) Ta:
BCkMA
)MBMC(kMAMCkMBkMA
hay
MA
cïng ph¬ng víi
BC
. VËy quü tÝch
®iÓm M lµ ®êng th¼ng ®i qua A vµ song song víi c¹nh BC cña ABC.
b) Gäi I ®iÓm tho¶n hÖ thøc
0IC2IBIA
(§iÓm I nh thÕ tån t¹i duy nhÊt).
Th× ta cã:
MI4IC2MI2IBMIIAMI
MC2MBMAv
Do ®ã
v
cïng ph¬ng víi
MIBC
cïng ph¬ng víi vÐc
BC
M thuéc ®êng th¼ng
®i qua I vµ song song víi BC.
VÝ dô 2: Cho ABC. T×m quü tÝch ®iÓm M trong c¸c trêng hîp sau:
MCMBMCMB)a
MC2MB3MB3MA2)b
MCMBMA2MCMBMA4)c
Gi¶i
a) Gäi I lµ trung ®iÓm BC ta cã:
MCMBMCMB
2
BC
MICBMI2
VËy tËp hîp ®iÓm M lµ ®êng trßn t©m I, b¸n kÝnh R=
2
BC
.
b) Gäi K lµ ®iÓm tho¶ m·n:
Phương pháp giải các bài tóan quỹ tích có sử dụng vectơ - Trang 2
Phương pháp giải các bài tóan quỹ tích có sử dụng vectơ - Người đăng: Vết Xăm Tim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phương pháp giải các bài tóan quỹ tích có sử dụng vectơ 9 10 316