Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải các bài toán xác định giá trị PH của dung dịch trong chương trình hóa học TPHT

Được đăng lên bởi tranhuong272-hup
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phương pháp giải các bài toán:
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ PH CỦA DUNG DỊCH
TRONG CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC THPT
1. Khái niệm về pH và chất chỉ thị axit-bazơ:
1.1. Khái niệm về pH:
Trong dung dịch: Nếu [H+]= 10-a thì pH= a
Hoặc pH= -lg[H+]
Trong dung dịch có dung môi là nước: KH2O= [H+].[OH-]: được gọi là tích số
ion của nước, tích này là hằng số ở nhịêt độ xác định.
Ở 250C: [H+].[OH-]= 10-14, tuy nhiên giá trị này còn được dùng ở nhiệt độ
không khác nhiều với 250C.
- Dung dịch trung tớnh:
[H+] = [OH-] = 10-7 (mol/l) => pH = 7
- Dung dịch axớt: [H+] > [OH-] => [H+] > 10-7 (mol/l) =>pH<7
pH càng nhỏ thỡ nồng độ axít càng mạnh
- Dung dịch bazơ: [H+] < [OH-] => [H+] < 10-7 (mol/l) => pH>7
pH càng lớn thỡ nồng độ bazơ càng mạnh
1.2. Chất chỉ thị axit-bazơ:
- Xác định gần đúng pH bằng chất chỉ thị màu
Quỳ tớm: pH = 7  cú màu tớm.
pH < 7  có màu đỏ
pH > 7  cú màu xanh
Phenolphtalein: pH  7  khụng màu
pH > 7  cú màu hồng
- Xác định chính xác pH bằng máy đo pH
2. Các dạng bài toán xác định giá trị pH của dung dịch.
2.1. Dung dịch của một axit hoặc dung dịch của một bazơ.
a. Dung dịch axit mạnh
(HCl; HBr; HI; HClO3; HBrO3; HNO3; H2SO4 ; HClO4;…)
Bài toán: Xác định giá trị pH của dd HY.CM (HY là axit mạnh)
-1-

Phương pháp giải:
Axit mạnh (kí hiệu HY) phân li hoàn toàn khi tan trong nước:
HY

H+ + Y-

Trong dung dịch còn có quá trình phân li của nước.
H2O

H+ + OH-

Vì sự phân ly của HY là chiếm ưu thế còn sự phân ly của H2O xẩy ra không
đáng kể. Nên nếu CM >> 10-7 thì pH=- lg[H+]=-lgCM
Ví dụ 1: Tính pH của dung dịch HCl.10-2M.
HCl
0,01M

H+ + Cl0,01M

Vì [H+]=10-2 => pH=2
Ví dụ 2: Tính pH của dung dịch H2SO4.0,0005M.
H2SO4
0,0005M

2H+ + SO420,001M

Vì [H+] = 10-3M  pH = 3
Lưu ý: Trong trường hợp CM ~ 10-7 thì phải kể đến sự phân li của H2O
Ví dụ 3: Phải lấy bao nhiờu g H2SO4 thờm vào 2(l) d2 axit mạnh có pH = 2
nhằm thu được d2 có pH = 1. Biết thể tích dung dịch thu được vẫn là 2 lít
Giải:
D2 axit mạnh ban đầu có pH = 2  [H+] = 10-2 = 0,01M
 nH trong 2 lít ban đầu: 2.0,01 = 0,02
+

D2 axit cú pH = 1 => [H+] = 10-1 = 0,1M
 nH trong 2 lớt dung dịch pH = 1 bằng 2.0,1 = 0,2
+

* Số mol H+ cần thờm vào: 0,2 – 0,02 = 0,18
H2SO4

2H+ + SO42-

0,09

0.18

m H 2 SO4 cần thờm vào = 98 x 0,09 = 8,82(g)
b. Dung dịch bazơ mạnh
(LiOH; NaOH; KOH; Ca(OH)2; Sr(OH)2; Ba(OH)2
Bài toán: Xác định giá trị pH của dd XOH.CM ( XOH là bazơ mạnh)
Phương pháp giải:
-2-

Trong dung dịch bazơ mạnh XOH có các quá trình:
X+ + OH-

XOH

Trong dung dịch còn có quá trình phân li của nước.
H2O

H+ + OH-...
-1-
Phương pháp giải các bài toán:
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ PH CỦA DUNG DỊCH
TRONG CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC THPT
1. Khái niệm về pH và chất chỉ thị axit-bazơ:
1.1. Khái niệm về pH:
Trong dung dịch: Nếu [H
+
]= 10
-a
thì pH= a
Hoặc pH= -lg[H
+
]
Trong dung dịch dung môi nước: K
H2O
= [H
+
].[OH
-
]: được gọi tích số
ion của nước, tích này là hằng số ở nhịêt độ xác định.
25
0
C: [H
+
].[OH
-
]= 10
-14
, tuy nhiên giá trị này còn được dùng nhiệt độ
không khác nhiều với 25
0
C.
- Dung dịch trung tớnh:
[H
+
] = [OH
-
] = 10
-7
(mol/l) => pH = 7
- Dung dịch axớt: [H
+
] > [OH
-
] => [H
+
] > 10
-7
(mol/l) =>pH<7
pH càng nhỏ thỡ nồng độ axít càng mạnh
- Dung dịch ba: [H
+
] < [OH
-
] => [H
+
] < 10
-7
(mol/l) => pH>7
pH càng lớn thỡ nồng độ bazơ càng mạnh
1.2. Chất chỉ thị axit-bazơ:
- Xác định gần đúng pH bằng chất chỉ thị màu
Quỳ tớm: pH = 7
cú màu tớm.
pH < 7
có màu đỏ
pH > 7
cú màu xanh
Phenolphtalein: pH
7
khụng màu
pH > 7
cú màu hồng
- Xác định chính xác pH bằng máy đo pH
2. Các dạng bài toán xác định giá trị pH của dung dịch.
2.1. Dung dịch của một axit hoặc dung dịch của một bazơ.
a. Dung dịch axit mạnh
(HCl; HBr; HI; HClO
3
; HBrO
3
; HNO
3
; H
2
SO
4
; HClO
4
;…)
Bài toán: Xác định giá trị pH của dd HY.C
M
(HY là axit mạnh)
Phương pháp giải các bài toán xác định giá trị PH của dung dịch trong chương trình hóa học TPHT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải các bài toán xác định giá trị PH của dung dịch trong chương trình hóa học TPHT - Người đăng: tranhuong272-hup
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Phương pháp giải các bài toán xác định giá trị PH của dung dịch trong chương trình hóa học TPHT 9 10 111