Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

Được đăng lên bởi tygenho
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp giải CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm
A. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch NaOH, KOH
- Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối:
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)
CO2 + NaOH → NaHCO3 (2)
Đặt f = nNaOH/nCO2
o/ f = 2 : chỉ tạo muối Na2CO3
o/ f = 1 : chỉ tạo muối NaHCO3
o/ 1 < f < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3
* Có những bài toán không thể tính f. Khi đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo
muối.
- Hấp thụ CO2 vào NaOH dư ( KOH dư )chỉ tạo muối trung hòa Na2CO3 (K2CO3)
- Hấp thụ CO2 vào NaOH chỉ tạo muối Na2CO3, Sau đó thêm BaCl2 vào thấy kết tủa. Thêm tiếp
Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa _ Tạo cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3
- Chất hấp thụ vào bình NaOH tăng : m bình tăng = m dd tăng = m chất hấp thụ ( CO2 + H2O có thể có
)
_ Trong trường hợp không có các dữ kiện trên thì chia trường hợp để giải.
B. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2:
Do ta không biết sản phẩm thu được là muối nào nên phải tính tỉ lệ f:
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O (1)
Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 (2)
f=nCO2/nCa(OH)2
o/ f = 1 : chỉ tạo muối CaCO3
o/ f = 2 : chỉ tạo muối Ca(HCO3)2
o/ 1 < f < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2
* Khi những bài toán không thể tính f ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi dư thì chỉ tạo muối CaCO3
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có
sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy
kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.
- Sự tăng giảm khối lượng dung dịch : Khi cho sàn phẩm cháy vào bình Ca(OH)2 hay Ba(OH)2
M bình tăng = m hấp thụ
m dd tăng = m hấp thụ - m kết tủa
m dd giảm = m kết tủa – m hấp thụ
- Nếu không có các dữ kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.
C. Muốn làm tốt dạng bài tập này cần nắm tỉ lệ mol và cách đặt số mol vào cho phù hợp-Một
số bài phải sử dụng phương trình ion rút gọn khi gặp bài CO2 + hh ( NaOH và Ca(OH)2)
CO2 + 2OH- → CO32- + H2O (1)
CO2 + OH- → HCO3- (2)
f=nOH-/nCO2
o/ f = 2 : chỉ tạo muối CO32o/ f = 1 : chỉ tạo muối HCO3-

o/ 1 < f < 2 : tạo cả muối HCO3- và CO32♣ Dạng 1. a mol CO2 tác dụng với dung dịch kiềm b mol ( NaOH hay Ca(OH)2 hay Ba(OH)2 ) .Yêu cầu.
Tính
1. Khối lượng kết tủa CaCO3 hay BaCO3 tạo ra , Cách làm rất đơn giản:
· Nếu thấy a < b thì => ĐS: = a mol .
· Nếu thấy a > b thì => ĐS: = 2b – a
2. Khối lượng của từng muối thu được ...
Phương pháp giải CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm
A. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch NaOH, KOH
- Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch NaOH đều xảy ra 3 khả năng tạo muối:
CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O (1)
CO2 + NaOH NaHCO3 (2)
Đặt f = nNaOH/nCO2
o/ f = 2 : chỉ tạo muối Na2CO3
o/ f = 1 : chỉ tạo muối NaHCO3
o/ 1 < f < 2 : tạo cả muối NaHCO3 và Na2CO3
* Có những bài toán không thể tính f. Khi đó phải dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo
muối.
- Hấp thụ CO2 vào NaOH ( KOH )chỉ tạo muối trung hòa Na2CO3 (K2CO3)
- Hấp thụ CO2 vào NaOH chỉ tạo muối Na2CO3, Sau đó thêm BaCl2 vào thấy kết tủa. Thêm tiếp
Ba(OH)2 dư vào thấy xuất hiện thêm kết tủa nữa _ Tạo cả 2 muối Na2CO3 và NaHCO3
- Chất hấp thụ vào bình NaOH tăng : m bình tăng = m dd tăng = m chất hấp thụ ( CO2 + H2O có thể có
)
_ Trong trường hợp không có các dữ kiện trên thì chia trường hợp để giải.
B. Bài toán CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2:
Do ta không biết sản phẩm thu được là muối nào nên phải tính tỉ lệ f:
Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O (1)
Ca(OH)2 + 2CO2 Ca(HCO3)2 (2)
f=nCO2/nCa(OH)2
o/ f = 1 : chỉ tạo muối CaCO3
o/ f = 2 : chỉ tạo muối Ca(HCO3)2
o/ 1 < f < 2: tạo cả muối CaCO3 và Ca(HCO3)2
* Khi những bài toán không thể tính f ta dựa vào những dữ kiện phụ để tìm ra khả năng tạo muối.
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi thì chỉ tạo muối CaCO3
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, thêm NaOH dư vào thấy có kết tủa nữa suy ra có
sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2
- Hấp thụ CO2 vào nước vôi trong thấy có kết tủa, lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thấy
kết tủa nữa suy ra có sự tạo cả CaCO3 và Ca(HCO3)2.
- Sự tăng giảm khối lượng dung dịch : Khi cho sàn phẩm cháy vào bình Ca(OH)2 hay Ba(OH)2
M bình tăng = m hấp thụ
m dd tăng = m hấp thụ - m kết tủa
m dd giảm = m kết tủa – m hấp thụ
- Nếu không có các dữ kiện trên ta phải chia trường hợp để giải.
C. Muốn làm tốt dạng bài tập này cần nắm tỉ lệ mol và cách đặt số mol vào cho phù hợp-Một
số bài phải sử dụng phương trình ion rút gọn khi gặp bài CO2 + hh ( NaOH và Ca(OH)2)
CO2 + 2OH- CO32- + H2O (1)
CO2 + OH- HCO3- (2)
f=nOH-/nCO2
o/ f = 2 : chỉ tạo muối CO32-
o/ f = 1 : chỉ tạo muối HCO3-
Phương pháp giải CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm - Trang 2
Phương pháp giải CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm - Người đăng: tygenho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phương pháp giải CO2, SO2 tác dụng với dung dịch kiềm 9 10 973