Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp giải hệ phương trình trong đề đại học

Được đăng lên bởi becauseiamyourlove
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH

1. Phương pháp thế
Nội dung phương pháp: Thông thường ta rút một biến hoặc một biểu thức thích hợp từ
một phương trình và thay vào phương trình còn lại của hệ ta thu được phương trình một
ẩn.
Chú ý:


Phương trình một ẩn này phải giải được



Một phương trình trong hệ có thể đưa về tích của các phương trình bậc nhất hai ẩn
 x 4  2 x 3 y  x 2 y 2  2 x  9 1
Ví dụ 1: Giải hệ phương trình :  2
 2
 x  2 xy  6 x  6
Giải
2
6x  6  x
Phương trình  2   xy 
thay vào phương trình 1 ta được:
2
2

 6 x  6  x2   6 x  6  x2 
4
3
2
x  2x 

  2 x  9  x  12 x  48 x  64 x  0
2
2

 

x  0
3
 x  x  4  0  
 x  4
4

2

Với x = 0 thay vào phương trình  2  ta thấy không thỏa mãn.
Với x  4 thay vào phương trình  2  ta được y 

17
.
4

 x  4

Vậy nghiệm của hệ phương trình là : 
17 .
 y  4
Bài tập

Giải các hệ phương trình sau:
 xy 2  3  y
1) 
.
2
2





xy
xy
y
5
2
y
3
y

 x 4  x3  y  2 x 2  x  y   2
2) 
.
 x  1  y
2
2
 x  y  1 x  y  1  3x  4 x  1
.
3) 
2
 xy  x  1  x

ĐS:  x; y    0;3 ;  2;1 ;  4; 1

ĐS:  x; y   1; 0 

5

ĐS:  x; y   1; 1 ;  2;  
2


 x 3  4 y  y 3  16 x
4) 
.
2
2
1  y  5 1  x 
HD: phương trình (2)  y 2  5 x 2  4 . Thay vào phương trình (1) được:

x 3   y 2  5 x 2  y  y 3  16 x

ĐS:  x; y    0; 2  ;  0; 2  ; 1; 3  ;  1;3

 xy  x  y  x 2  2 y 2
1
Ví dụ 2: Giải hệ phương trình: 
.
 x 2 y  y x  1  2 x  2 y  2 
Giải

x  1
Điều kiện: 
y  0
Phương trình (1)  x 2  xy  2 y 2   x  y   0   x  y  x  2 y  1  0
x  y  0
x   y


 x  2 y 1  0
 x  2 y 1
Với x = - y ( vô lí )
Với x = 2y + 1. Thay vào phương trình (2) và biến đổi, thu gọn ta được:
 y  1 2 y  2  0  y  2 ( do y  0 )  x  5





x  5
Vậy nghiệm của hệ phương trình là : 
.
y  2

Bài tập:
Giải các hệ phương trình sau:

 x 4  x3 y  x 2 y 2  1
.
1)  3
2
 x y  x  xy  1
6 x 2  3 xy  x  y  1
2) 
.
2
3 x  y  3x  y  2
 y 2  5 x 2  4 xy  16 x  8 y  16
.
3)  2
 y   5 x  4  4  x 

ĐS:  x; y   1;1 ;  1; 1

1 
ĐS:  x; y    0;1 ;  ; 0 
3 
 4 
ĐS:  x; y    0; 4  ;  4; 0  ;  ; 0 
 5 

 x 2  2 y 2  xy  x  2 y
4) 
.
ĐS:  x; y   2 3 4; 3 4
 y  1 3  x  y    x  3 x  y  2
 xy  x  2  0
5)  3
.
2
2
2
2 x  x y  x  y  2 xy  y  0
 xy  x ...
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH
1. Phương pháp thế
Nội dung phương pháp: Thông thường ta rút một biến hoặc một biểu thức thích hợp t
một phương trình và thay vào phương trình còn lại của hệ ta thu được phương trình mt
ẩn.
Chú ý:
Phương trình một ẩn này phi giải được
Một phương trình trong hệ có thể đưa về tích của các phương trình bậc nhất hai ẩn
Ví d 1: Giải hệ phương trình :
4 3 2 2
2
2 2 9
2 6 6
x x y x y x
x xy x
1
2
Giải
Phương trình
2
6 6
2
2
x x
xy
thay vào phương trình
1 ta được:
2
2 2
4 2
6 6 6 6
2 2 9
2 2
x x x x
x x x
4 3 2
12 48 64 0x x x x
3
4 0x x
0
4
x
x
Với x = 0 thay o phương trình
2 ta thấy không thỏa mãn.
Với
4x
thay vào phương trình
2 ta được
17
4
y .
Vậy nghiệm của hệ phương trình là :
4
17
4
x
y
.
Bài tập
Giải các hệ phương trình sau:
1)
2
2 2
3
5 2 3
xy y
xy xy y y y
. ĐS:
; 0;3 ; 2;1 ; 4; 1x y
2)
4 3 2
2 2
1
x x y x x y
x y
. ĐS:
; 1;0x y
3)
2 2
2
1 1 3 4 1
1
x y x y x x
xy x x
. ĐS:
5
; 1; 1 ; 2;
2
x y
phương pháp giải hệ phương trình trong đề đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp giải hệ phương trình trong đề đại học - Người đăng: becauseiamyourlove
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
phương pháp giải hệ phương trình trong đề đại học 9 10 38