Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải nhanh bài tập dao động điều hòa

Được đăng lên bởi ankhoa1404
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

PP GIẢI NHANH BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
Phiên Bản 1.0
PP GIẢI NHANH BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
I.Nhắc lại kiến thức:
1. Phương trình dao động: x = Acos(t + ) với -π
2.Vận tốc tức thời: v = - Asin(t + )
3.Gia tốc tức thời: a = -Acos(t + )
4.Vật ở VTCB: x = 0; vMax = A; aMin = 0
Vật ở biên: x = ±A; vMin = 0; aMax = 2A



π

II.các dạng bài tập:
1.Bài toán: Một vật dao động điều hòa có phương trình x= Acos(t + ). Tính khoảng thời gian ngắn
nhất để vật đi từ vị trí có toạ độ x1 đến x2 theo chiều (+) / hoặc (-)

Đi theo chiều Đi theo chiều +
Phương pháp:
B1) Vẽ đường tròn lượng giác:
B2) Xác định tọa độ x1 và x2 trên trục ox.
B3) Xác định ví trí của điểm M1 và M2 trên đường tròn (trong đó x1 và x2 lần lượt là hình chiếu của M1và
M2 trên OX) và xác định chiều quay ban đầu tại vị trí x1
x1= Acos(t + )
x2= Acos(t + )
V1= - Asin(t + )
V2 không cần xét
B4)Xác định góc quét: 
Trong đó cos =
min =

và cos2 =
×T

( T là chu kì )

Chú ý: Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ
+ từ x = 0 đến x = A/2 (hoặc ngược lại) là T/12

+ từ x = -A đến x = A (hoặc ngược lại) là T/2

+ từ x = 0 đến x = A (hoặc ngược lại) là T/4

+ từ x = - A/2 đến x = - A (hoặc ngược lại) là T/6

+ từ x = A/2 đến x = A (hoặc ngược lại) là T/6

+ từ x = - A/2 đến x = A/2 (hoặc ngược lại) là T/6

2.Bài toán: Một vật dao động điều hòa có phương trình x= Acos(t + ). Tính quãng đường vật đi được
từ thời điểm t1 đến t2.
Phương pháp:
B1) Xét tỉ số

= n ( phần nguyên)

Phân tích: T2 - T1 = nT +
TH1.
TH2.

0

(n N; 0 ≤ t < T) ( xác định số dao động toàn phần n )

S = 4nA

S = 4nA + 2A

Email:Nguyenminhtien140291@yahoo.com.vn

ĐT: 01665423356

2

PP GIẢI NHANH BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
TH3.
là một số lẻ thì ta xác định Quãng đường tổng cộng là S = S1+ S2
S1 là quãng đường đi trong trong thời gian n lần chu kì T (nT - một số nguyên lần chu kì)
S2là quãng đường đi trong thời gian t S2 được tính như sau :

S1= 4nA

Thay các giá trị của t1 và t2 vào phương trình cua li độ và vận tốc:
t=t1
x1= Acos(t + )
t= t2
x2= Acos(t + )
V1= - Asin(t + )
V2= - Asin(t + )
Xác định li độ x1 và x2
Xác định dấu của V1 và V2
TH1: V1. V2

TH2: V1. V2

0

0

S2 = | x2– x1|

S2 = 4A – | x2– x1|

V1

0 S2 = 2A – x2– x1

Với

S2

V1 0 S2 = 2A + x2+ x1

Chú ý :*Trong bài toán trắc nghiệm ta chỉ nên vẽ hình minh họa chuyển động từ đó xác định S2 mà không
cần nhớ công thức.
*Dựa vào kết quả trên ta có thể giói hạn được kết quả của bài toán trắc nghiệm:

Với

S2

( từ đó

có thể chọn k...
Email:Nguyenminhtien140291@yahoo.com.vn ĐT: 01665423356
PP GIẢI NHANH BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
1
Phiên Bản 1.0
PP GIẢI NHANH BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
I.Nhắc lại kiến thức:
1. Phương trình dao động: x = Acos(t + ) vi -π π
2.Vận tốc tức thời: v = - Asin(t + )
3.Gia tốc tức thời: a = -
Acos(t + )
4.Vật ở VTCB: x = 0; vMax = A; aMin = 0
Vật ở biên: x = ±A; vMin = 0; aMax =
2
A
II.các dạng bài tập:
1.Bài toán: Một vật dao động điều hòa có phương trình x= Acos(t + ). Tính khoảng thời gian ngắn
nhất để vật đi từ vị trí có toạ độ x
1
đến x
2
theo chiều (+) / hoặc (-)
Đi theo chiều - Đi theo chiều +
Phương pháp:
B1) Vẽ đường tròn lượng giác:
B2) Xác định tọa độ x
1
và x2 trên trục ox.
B3) Xác định ví trí của điểm M1 và M2 trên đường tròn (trong đó x
1
và x2 lần lượt là hình chiếu của M1và
M2 trên OX) và xác định chiều quay ban đầu tại vị trí x
1
x
1
= Acos(t + ) x
2
= Acos(t + )
V
1
= - Asin(t + ) V
2
không cần xét
B4)Xác định góc quét: 
Trong đó cos
= và cos
2
=
min = ×T ( T là chu kì )
Chú ý: Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ
+ t x = 0 đến x = A/2 (hoặc ngược lại) là T/12 + t x = -A đến x = A (hoặc ngược lại) là T/2
+ t x = 0 đến x = A (hoặc ngược lại) là T/4 + t x = - A/2 đến x = - A (hoặc ngược lại) là T/6
+ t x = A/2 đến x = A (hoặc ngược lại) là T/6 + t x = - A/2 đến x = A/2 (hoặc ngược lại) là T/6
2.Bài toán: Một vật dao động điều hòa có phương trình x= Acos(t + ). Tính quãng đường vật đi được
từ thời điểm t1 đến t2.
Phương pháp:
B1) Xét tỉ số = n ( phần nguyên)
Phân tích: T2 - T1 = nT + (n N; 0 t < T) ( xác định số dao động toàn phần n )
TH1. 0 S = 4nA
TH2. S = 4nA + 2A
Phương pháp giải nhanh bài tập dao động điều hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải nhanh bài tập dao động điều hòa - Người đăng: ankhoa1404
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phương pháp giải nhanh bài tập dao động điều hòa 9 10 596