Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm

Được đăng lên bởi lamvanthach
Số trang: 213 trang   |   Lượt xem: 2065 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ..........................................................................................................
Phần thứ nhất: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP
TRẮC NGHIỆM
HÓA HỌC ..................................................................................................................
Phương pháp 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ...........................................
Phương pháp 2: Bảo toàn mol nguyên tử ..................................................................
Phương pháp 3: Bảo toàn mol electron .....................................................................
Phương pháp 4: Sử dụng phương trình ion - electron ..............................................
Phương pháp 5: Sử dụng các giá trị trung bình .........................................................
Phương pháp 6: Tăng giảm khối lượng .....................................................................
Phương pháp 7: Qui đổi hỗn hợp nhiều chất về số lượng chất ít hơn .......................
Phương pháp 8: Sơ đồ đường chéo ...........................................................................
Phương pháp 9: Các đại lượng ở dạng khái quát .......................................................
Phương pháp 10: Tự chọn lượng chất .......................................................................
Phần thứ hai: 25 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG............
Đề số 01 ......................................................................................................................
Đề số 02 ......................................................................................................................
Đề số 03 ......................................................................................................................
Đề số 04 ......................................................................................................................
Đề số 05 ......................................................................................................................
Đề số 06 ......................................................................................................................
Đề số 07 ......................................................................................................................
Đề số 08 ......................................................................................................................
Đề số 09 ..................................................................
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .......................................................................................................... 3
Phần thứ nhất: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
HÓA HỌC ..................................................................................................................
4
Phương pháp 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ........................................... 4
Phương pháp 2: Bảo toàn mol nguyên tử .................................................................. 13
Phương pháp 3: Bảo toàn mol electron ..................................................................... 22
Phương pháp 4: Sử dụng phương trình ion - electron .............................................. 36
Phương pháp 5: Sử dụng các giá trị trung bình ......................................................... 49
Phương pháp 6: Tăng giảm khối lượng ..................................................................... 60
Phương pháp 7: Qui đổi hỗn hợp nhiều chất về số lượng chất ít hơn ....................... 71
Phương pháp 8: Sơ đồ đường chéo ........................................................................... 77
Phương pháp 9: Các đại lượng ở dạng khái quát ....................................................... 85
Phương pháp 10: Tự chọn lượng chất ....................................................................... 97
Phần thứ hai: 25 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG............ 108
Đề số 01 ...................................................................................................................... 108
Đề số 02 ...................................................................................................................... 115
Đề số 03 ...................................................................................................................... 122
Đề số 04 ...................................................................................................................... 129
Đề số 05 ...................................................................................................................... 136
Đề số 06 ...................................................................................................................... 143
Đề số 07 ...................................................................................................................... 150
Đề số 08 ...................................................................................................................... 157
Đề số 09 ...................................................................................................................... 163
Đề số 10 ...................................................................................................................... 170
Đề số 11 ...................................................................................................................... 177
Đề số 12 ...................................................................................................................... 185
Đề số 13 ...................................................................................................................... 193
Đề số 14 ...................................................................................................................... 201
Đề số 15 ...................................................................................................................... 209
Đề số 16 ...................................................................................................................... 216
Đề số 17 ...................................................................................................................... 223
Đề số 18 ...................................................................................................................... 231
Đề số 19 ...................................................................................................................... 238
Đề số 20 ...................................................................................................................... 247
Đề số 21 ...................................................................................................................... 254
Đề số 22 ...................................................................................................................... 262
Đề số 23 ...................................................................................................................... 270
Đề số 24 ...................................................................................................................... 277
Đề số 25 ...................................................................................................................... 284
Phần thứ ba: ĐÁP ÁN 25 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
291
Đáp án đề 01 ............................................................................................................... 291
Đáp án đề 02 ............................................................................................................... 291
Đáp án đề 03 ............................................................................................................... 291
Đáp án đề 04 ............................................................................................................... 292
Đáp án đề 05 ............................................................................................................... 292
Đáp án đề 06 ............................................................................................................... 292
Đáp án đề 07 ............................................................................................................... 292
Đáp án đề 08 ............................................................................................................... 293
Đáp án đề 09 ............................................................................................................... 293
Đáp án đề 10 ............................................................................................................... 293
1
Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm - Người đăng: lamvanthach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
213 Vietnamese
Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm 9 10 301