Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp giải nhanh hoá học

Được đăng lên bởi trankhanh_cr002
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1386 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Book.Key.To – [B].k

GV : Đỗ Xuân Hưng

C¸C PH¦¥NG PH¸P GióP gi¶i nhanh
bµi to¸n hãa häC
“ Ph­¬ng ph¸p lµ thÇy cña c¸c thÇy ” ( Talley Rand )
C¸c em th©n mÕn !!!
Víi h×nh thøc thi tr¾c nghiÖm nh­ hiÖn nay,trong kho¶ng thêi gian t­¬ng ®èi ng¾n(
trung b×nh 1,5ph/c©u ) c¸c em ph¶i gi¶i quyÕt mét sè l­îng c©u hái vµ bµi tËp t­¬ng ®èi lín,
trong ®ã bµi tËp to¸n hãa chiÕm mét tØ lÖ kh«ng nhá. Sè liÖu thèng kª tõ kú thi tuyÓn sinh
§H,C§ võa qua cho thÊy bµi tËp to¸n hãa chiÕm kho¶ng 50% tæng sè c©u tr¾c nghiÖm cña ®Ò
thi. Do ®ã viÖc t×m ra c¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n hãa häc cã mét ý nghÜa hÕt
søc quan träng. Trªn c¬ së ®ã cuèn s¸ch “ C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c
nghiÖm hãa häc’’ ra ®êi nh»m gióp c¸c em cã thÓ «n tËp vµ tËp dît tr­íc khi b­íc vµo kú thi
tuyÓn sinh §H, C§ n¨m 2008. Trong mçi bµi to¸n thÇy ph©n tÝch vµ gi¶i theo hai ph­¬ng
ph¸p: ph­¬ng ph¸p th«ng th­êng vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó c¸c em thÊy ®­îc ­u ®iÓm cña
viÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó gi¶i bµi to¸n hãa.
§ång thêi thÇy ®· x©y dùng 100 bµi to¸n v« c¬ vµ h÷u c¬ cã thÓ gi¶i nhanh lµm c©u
TNKQ nhiÒu lùa chän ®Ó c¸c em luyÖn tËp thªm.
Còng trong khu«n khæ cuèn s¸ch nµy thÇy còng ®Ò xuÊt mét sè nguyªn t¾c vµ vËn dông
tÝnh qui luËt trong qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i nhanh vµo viÖc gi¶i bµi to¸n hãa
häc.
ThÇy xin chóc c¸c em häc thËt tèt, ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ cao trong nh÷ng kú thi s¾p tíi
®Ó kh«ng phô c«ng mong ®îi cña gia ®×nh vµ b¹n bÌ c¸c em.Sau cïng xin c¸c em h·y nhí
r»ng: “Trªn b­íc ®­êng thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña kÎ l­êi biÕng” vµ “nh©n tµi lµ
99% lao ®éng må h«i vµ n­íc m¾t, chØ cã 1% t­ chÊt bÈm sinh”
Mäi th¾c m¾c cña c¸c em xin liªn hÖ thÇy hoÆc cã thÓ gÆp trùc tiÕp b»ng c¸ch gäi vµo sè
sè m¸y :  064.962.988 -0982.70.40.54
Tr­êng THPT NguyÔn V¨n Cõ
Biªn So¹n: GV §ç Xu©n H­ng

C¸c ph­¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc

1

Book.Key.To – [B].k

GV : Đỗ Xuân Hưng

2.1. Mét sè ph­¬ng ph¸p cã thÓ gi¶i nhanh bµi to¸n hãa häc
2.1.1. Dùa vµo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè vµ b¶o toµn khèi l­îng.
* HÖ qu¶ 1: Trong c¸c ph¶n øng hãa häc, tæng khèi l­îng c¸c chÊt tham gia ph¶n øng
b»ng tæng khèi l­îng c¸c s¶n phÈm t¹o thµnh.
P¦HH: A+ B  C + D
Th× mA + mB = mC + mD
* HÖ qu¶ 2: Gäi mT lµ tæng khèi l­îng c¸c chÊt tr­íc ph¶n øng
Gäi mS lµ tæng khèi l­îng c¸c chÊt sau ph¶n øng th× dï cho ph¶n øng x¶y
ra võa ®ñ hay cã chÊt d­ ta vÉn mS = mT.
HÖ qu¶ 3: Khi cation kim lo¹i kÕt hîp víi anion phi kim ®Ó t¹o ra c¸c hîp chÊt (nh­
oxit...
Book.Key.To – [B].k GV : Đỗ Xuân Hưng
C¸c ph¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c nghiÖm hãa häc 1
C¸C PH¦¥NG PP GióP gi¶i nhanh
bµi to¸n hãa häC
Ph¬ng ph¸p lµ thÇy cña c¸c thÇy
( Talley Rand )
C¸c em th©n mÕn !!!
Víi h×nh thøc thi tr¾c nghiÖm nh hiÖn nay,trong kho¶ng thêi gian t¬ng ®èi ng¾n(
trung b×nh 1,5ph/c©u ) c¸c em ph¶i gi¶i quyÕt mét lîng c©u hái bµi tËp t¬ng ®èi lín,
trong ®ã i p to¸n hãa chiÕm mét tØ kh«ng nhá. liÖu thèng kú thi tuyÓn sinh
§H,C§ võa qua cho thÊy bµi p to¸n hãa chiÕm kho¶ng 50% tæng c©u tr¾c nghiÖm cña ®Ò
thi. Do ®ã viÖc t×m ra c ph¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n hãa häc mét ý nghÜa hÕt
søc quan träng. Trªn c¬ ®ã cuèn s¸ch C¸c ph¬ng ph¸p gióp gi¶i nhanh bµi to¸n tr¾c
nghiÖm hãa häc’’ ra ®êi nh»m gióp c¸c em thÓ «n tËp tËp dît tríc khi bíc vµo thi
tuyÓn sinh §H, C§ n¨m 2008. Trong mçi i to¸n thÇy ph©n tÝch gi¶i theo hai ph¬ng
ph¸p: ph¬ng ph¸p th«ng thêng vµ ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó c¸c em thÊy ®îc u ®iÓm cña
viÖc ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh ®Ó gi¶i bµi to¸n hãa.
§ång thêi thÇy ®· x©y dùng 100 bµi to¸n vµ h÷u c¬ thÓ gi¶i nhanh lµm c©u
TNKQ nhiÒu lùa chän ®Óc em luyÖn tËp thªm.
Còng trong khu«n khæ cuèn s¸ch nµy thÇy còng ®Ò xuÊt mét nguyªn t¾c vËn dông
tÝnh qui luËt trong qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i nhanh vµo viÖc gi¶i bµi to¸n hãa
häc.
ThÇy xin chóc c em häc thËt tèt, ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ cao trong nh÷ng kú thi s¾p tíi
®Ó kh«ng phô c«ng mong ®îi cña gia ®×nh b¹n c¸c em.Sau cïng xin c¸c em y nhí
r»ng: Trªn bíc ®êng thµnh c«ng kh«ng cã dÊu ch©n cña lêi biÕng nh©n tµi
99% lao ®éng må h«i vµ níc m¾t, chØ cã 1% t chÊt bÈm sinh
Mäi th¾c m¾c cña c em xin liªn thÇy hoÆc thÓ gÆp trùc tiÕp ng c¸ch gäi vµo
sè m¸y :
064.962.988 -
0982.70.40.54
Trêng THPT NguyÔn V¨n
Biªn So¹n: GV §ç Xu©n Hng
phương pháp giải nhanh hoá học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp giải nhanh hoá học - Người đăng: trankhanh_cr002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
phương pháp giải nhanh hoá học 9 10 840