Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp giải nhanh hóa học

Được đăng lên bởi ducthaibk
Số trang: 241 trang   |   Lượt xem: 6565 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHUYÊN ĐỀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH + ĐỀ

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................
Phần thứ nhất: 10 PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP
TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
.................................................................................................
Phương pháp 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ........................
Phương pháp 2: Bảo toàn mol nguyên tử ...............................................
Phương pháp 3: Bảo toàn mol electron ...................................................
Phương pháp 4: Sử dụng phương trình ion - electron ............................
Phương pháp 5: Sử dụng các giá trị trung bình ......................................
Phương pháp 6: Tăng giảm khối lượng ..................................................
Phương pháp 7: Qui đổi hỗn hợp nhiều chất về số lượng chất ít hơn ....
Phương pháp 8: Sơ đồ đường chéo .........................................................
Phương pháp 9: Các đại lượng ở dạng khái quát ....................................
Phương pháp 10: Tự chọn lượng chất .....................................................
Phần thứ hai: 25 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ..
Đề số 01 ...................................................................................................
Đề số 02 ...................................................................................................
Đề số 03 ...................................................................................................
Đề số 04 ...................................................................................................
Đề số 05 ...................................................................................................
Đề số 06 ...................................................................................................
Đề số 07 ...................................................................................................
Đề số 08 ...................................................................................................
Đề số 09 ...................................................................................................
Đề số 10 ...................................................................................................
Đề số 11 ...................................................................................................
Đề số 12 .........................................................................
CHUYÊN ĐỀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH + ĐỀ
Luyenthithukhoa.vn - 1 -
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................
3
Phần thứ nhất: 10 PHƢƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
.................................................................................................
4
Phương pháp 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ........................
4
Phương pháp 2: Bảo toàn mol nguyên tử ...............................................
13
Phương pháp 3: Bảo toàn mol electron ...................................................
22
Phương pháp 4: Sử dụng phương trình ion - electron ............................
36
Phương pháp 5: Sử dụng các giá trị trung bình ......................................
49
Phương pháp 6: Tăng giảm khối lượng ..................................................
60
Phương pháp 7: Qui đổi hỗn hợp nhiều chất về số lượng chất ít hơn ....
71
Phương pháp 8: Sơ đồ đường chéo .........................................................
77
Phương pháp 9: Các đại lượng ở dạng khái quát ....................................
85
Phương pháp 10: Tự chọn lượng chất .....................................................
97
Phần thứ hai: 25 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ..
108
Đề số 01 ...................................................................................................
108
Đề số 02 ...................................................................................................
115
Đề số 03 ...................................................................................................
122
Đề số 04 ...................................................................................................
129
Đề số 05 ...................................................................................................
136
Đề số 06 ...................................................................................................
143
Đề số 07 ...................................................................................................
150
Đề số 08 ...................................................................................................
157
Đề số 09 ...................................................................................................
163
Đề số 10 ...................................................................................................
170
Đề số 11 ...................................................................................................
177
Đề số 12 ...................................................................................................
185
Đề số 13 ...................................................................................................
193
Đề số 14 ...................................................................................................
201
Đề số 15 ...................................................................................................
209
Đề số 16 ...................................................................................................
216
Đề số 17 ...................................................................................................
223
Đề số 18 ...................................................................................................
231
Đề số 19 ...................................................................................................
238
Đề số 20 ...................................................................................................
247
Đề số 21 ...................................................................................................
254
Đề số 22 ...................................................................................................
262
Đề số 23 ...................................................................................................
270
Đề số 24 ...................................................................................................
277
phương pháp giải nhanh hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp giải nhanh hóa học - Người đăng: ducthaibk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
241 Vietnamese
phương pháp giải nhanh hóa học 9 10 577