Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Hóa hữu cơ

Được đăng lên bởi f1baothinh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phương Pháp Giải Nhanh Trắc Nghiệm Hóa Hữu cơ
1. Dựa trên công thức tổng quát của hiđrocacbon
Thí du: Công thức tổng quát của hiđrocacbonA có dạng (CnH2n+1)m. A thuộc dãy đồng đẳng nào?
A) Ankan
B) Anken
C) Ankin
D) Aren
Suy luận: CnH2n+1 là gốc hidrocacbon hóa trị I. Vậy phân tử chỉ có thể do 2 gốc hydrocacbon hóa trị I liên kết
với nhau, vậy m = 2 và A thuộc dãy ankan: C2nH2n+4.
2. Khi đốt cháy hidrocacbon thì cacbon tạo ra CO2 vầ hidro tạo ra H2O. Tổng khối lượng C và H trong CO2
và H2O phải bằng khối lượng của hidrocacbon.
Thí du: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH4, C3H6 và C4H10 thu được 17,6g CO2 và 10,8g H2O. m có
giá trị là:
A) 2g
B) 4g
C) 6g
D) 8g.

17
10,8
12 
2 B 6 gam .
44
18
3. Khi đốt cháy ankan thu được nCO2 > nH2O và số mol ankan cháy bằng hiệu số của số mol H 2O và số
mol CO2.
Suy luận: Mhỗn hợp = mC + mH =

CnH2n+2 +

3n  1
O2  nCO2 + (n + 1) H2O
2

Thí du 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H 2O. Cho sản phẩm cháy vào dung
dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là:
A. 37,5g
B. 52,5g
C. 15g
D. 42,5g
Đáp án: A
Suy luận:
nankan = nCO2 - nCO2 → nCO2 = nH2O - nankan
nCO2 =

9, 45
= 0,15 = 0,375 mol
18

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3  + H2O
nCaCO3 = CO2 = 0,375 mol
mCaCO3 = 0,375.100 = 37,5g
Thí du 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 11,2 lít CO 2
(đktc) và 12,6g H2O. Hai hidrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào?
A. Ankan
B. Anken
C. Ankin
D. Aren
Suy luận:
nH2O =

12,6
= 0.7 > 0,5. Vậy đó là ankan
18

Thí du 3: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon liêm tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít
CO2(đktc) và 25,2g H2O. Hai hidrocacbon đó là:
A. C2H6 và C3H8
B. C3H8 và C4H10
C. C4H10 và C5H12
D. C5H12 và C6H14
Suy luận: nH2O =

25, 2
= 1,4 mol ; nCO2 = 1mol
18

nH2O > nCO2  2 chất thuộc dãy ankan. Gọi n là số nguyên tử C trung bình:

Cn H 2 n  2

+

3n  1
O2
2

→

n CO

2

+

 n  1 H O
2

1

Ta có:

n
1

n  1 1, 4

→

n = 2,5

→

C2H6
C3H8

Thí du 4: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1
đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH rắn, dư thấy bình 1 tăng 4,14g, bình 2 tăng 6,16g. Số mol ankan có trong
hỗn hợp là:
A. 0,06
B. 0,09
C. 0,03
D. 0,045
Suy luận: nH2O =

6,16
4,14
= 0,23 ; nCO2 =
= 0,14
18
44

nankan = n...

  !"#$%&%


!"#$%&'(
)*)+),+


-'./0!12$34567.$/0-8)9
:;<:2$ =:'"#$)

>
!
! '$()*%&%?@
:A
@!B).-CD:'@
:'
@3EF).-CD!
G.$''  HD3% 
>
<
I
J
:'
>
K
CDL<J@
:'K<M
@! 
/-'
*>J,M!
N
HD3
=

=
L K<M
 J
>> M
 B
!
I! '$()+CD@
O
@:'P. -)$FQP.P. -
@:'P.
-@
!


I
@

@
G.$''K<R-HD3)CDS<>R
@!PE3T $:'
/@
C?).-CD)9CD-'
!IL<R*!R<R!R,!><R
G3

)
=@
U@
V@
=
@U
)
@

=
S<>R
M
=K<R=K<ILR -
@
@
V@
I

@
@
I
=@
=K<ILR -
@
I
=K<ILR!KK=IL<R
G.$''HD3-893#$%&CD<-W@
):'<J
@!"#$%&'(
!)*!)+!),!+


@=
<J
M
=K!LOK<R!12$-')
G.$''HD3-8 93#$%&CD<>-W
@
):'R<
@!-'
!
J
:'
I
M
*!
I
M
:'
>
K
!
>
K
:'R

,!
R

:'
J
>
X$-2
@=
R<
M
=<> -Y@
= -

@O@

Z"#$)![\-'P.$85?

I
@
V
@

@
Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Hóa hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Hóa hữu cơ - Người đăng: f1baothinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Hóa hữu cơ 9 10 977