Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải phương trình phần 3

Được đăng lên bởi ngo-thu-phuong-125
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH KIT-1: Môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương

Chuyên đề 03. PT, HPT, Bất phương trình

BÀI 07. BẤT PHƢƠNG TRÌNH CHỨA CĂN (PHẦN 3)
TÀI LIỆU BÀI GIẢNG
Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƢƠNG
Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài giảng Bài 07. Bất phương trình chứa căn (phần 3) thuộc khóa học
LTĐH KIT-1: Môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức phần Bài
07. Bất phương trình chứa căn (phần 3), bạn cần kết hợp xem tài liệu cùng với bài giảng này.

II. Các dạng bài tập
Dạng I: Biến đổi thông thường (tiếp)
Bài 5: Giải bất phương trình

x  3  4 x 1  x  8  6 x 1  1
3
2) x  2 x  1  x  2 x  1 
2
Dạng 2: Đặt ẩn phụ
Bài 1: Giải bất phương trình
1)

1) ( x  1)( x  4)  5 x 2  5 x  28
2) x 2  2 x 2  4 x  3  6  2 x
3)
4)

5)

x
x2
 4  5
x2
x
3

x  24  12  x  6

7 x  7  7 x  6  2 49 x2  7 x  42  181 14 x

Bài 2: Tìm m để bất phương trình: 4 (4  x)(2  x)  x2  2x 18  m thỏa mãn x   2;4 .

Giáo viên: Lê Bá Trần Phƣơng
Nguồn:

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

Hocmai.vn

- Trang | 1 -

...
Khóa hc LTĐH KIT-1: Môn Toán Thy Lê Bá Trần Phương
Chuyên đề 03. PT, HPT, Bất phương trình
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
II. Các dng bài tp
Dng I: Biến đổi thông thường (tiếp)
Bài 5: Gii bất phương trình
1) 3 4 1 8 6 1 1
3
2) 2 1 2 1
2
x x x x
x x x x
Dạng 2: Đặt n ph
Bài 1: Gii bất phương trình
2
22
1) ( 1)( 4) 5 5 28
2) 2 4 3 6 2
x x x x
x x x x
2
3) 4 5
2
xx
xx
3
4) 24 12 6xx  
5)
Bài 2: Tìm m để bất phương trình:
2
4 (4 )(2 ) 2 18x x x x m
tha mãn
2;4x
.
Giáo viên: Lê Bá Trần Phƣơng
Ngun: Hocmai.vn
BÀI 07. BẤT PHƢƠNG TRÌNH CHỨA CĂN (PHẦN 3)
TÀI LIU BÀI GING
Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƢƠNG
Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm vi bài ging Bài 07. Bất phương trình chứa căn (phần 3) thuc khóa hc
LTĐH KIT-1: Môn Toán Thy Lê Bá Trn Phương tại website Hocmai.vn. Để có th nm vng kiến thc phn Bài
07. Bất phương trình chứa căn (phần 3), bn cn kết hp xem tài liu cùng vi bài ging này.
Phương pháp giải phương trình phần 3 - Người đăng: ngo-thu-phuong-125
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phương pháp giải phương trình phần 3 9 10 843