Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp giai quy luậy di truyen

Được đăng lên bởi nguyenhangdhkh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁCH GIẢI BÀI TẬP VỀ QUY LUẬT DI TRUYỀN
Các dạng bài tập quy luật di truyền dạng tổng hợp vừa liên kết
gen vừa phân li độc lập hoặc tương tác gen hay vừa liên kết giới
tính vừa tương tác gen, liên kết gen và tương tác gen, hoán vị
gen và tương tác gen.
Các dạng bài tập này bao giờ các bạn cũng nên tách riêng từng
tính trạng (cặp gen) ra để giải.
1. Các tính trạng chịu sự chi phối của quy luật phân li độc lập và liên kết - hoán
vị gen
Ví dụ 1: P chứa 3 cặp gen dị hợp, khi giảm phân thấy xuất hiện 8 loại giao tử với số
liệu như sau:
ABD: 20 aBD: 180
ABd: 180 aBd: 20
AbD: 20
abD: 180
Abd: 180 abd: 20
Biện luận và viết kiểu gen P
Giải:
1. Biện luận và viết kiểu gen P
- Xét cặp gen 1 và 2:
AB = 180 + 20 = 200
Ab = 180 + 20 = 200
aB = 180 + 20 = 200
ab = 180 + 20 = 200
Hay 4 loại giao tử của 2 cặp gen này có tỉ lệ: 1 : 1 : 1 : 1 (4 loại giao tử với tỉ lệ bằng
nhau) vậy cặp gen 1 và 2 phân li độc lập với nhau (nằm trên 2 cặp NST tương đồng
khác nhau).
Và P dị hợp về 2 cặp gen trên (AaBb).
- Xét 2 cặp gen 1 và 3
AD = 20 + 20 = 80
Ad = 180 + 180 = 360
ad = 20 + 20 = 40
aD = 180 + 180 = 360
Như vậy với 2 cặp gen 1 và 3, P cho 4 loại giao tử với tỉ lệ không bằng nhau: 2 loại
giao tử chiếm tỉ lệ lớn và 2 loại giao tử chiếm tỉ lệ nhỏ vậy 2 cặp gen này nằm trên
cùng NST tương đồng và liên kết không hoàn toàn.
Vì Ad và aD chiếm tỉ lệ lớn nên là giao tử liên kết. ==> kiểu gen Ad/aD.
- Kiểu gen P có 3 trường hợp sau
+ Các cặp gen đều nằm trên NST thường: [Ad/aD]Bb
+ Hai cặp Aa và Dd nằm trên NST giới tính: XAdXaDBb
1

+ Cặp Bb nằm trên NST giới tính Ad/aDXBXb
Xác định tần số hoán vị gen:
f = %AD + %ad = (40 + 40)/(360 + 360 + 40 + 40) = 10%.
Ví dụ 2: Khi lai 2 giống thuần chủng khác nhau về những cặp tính trạng tương phản
được F1 toàn quả tròn, đỏ, ngọt. Cho F1 lai với cá thể khác thì thu được tỉ lệ kiểu
hình sau:
- 37,5% đỏ, tròn, ngọt : 37,5% đỏ, tròn, chua : 12,5% trắng, dài, ngọt : 12,5% trắng,
dài, chua.
Giải:
- Xét sự phân li của hình dạng quả:
quả tròn/quả dài = (37,5 + 37,5)/(12,5 + 12,5) = 3/1
- Xét sự phân li của màu sắc quả: đỏ/trắng = (37,5 + 37,5)/(12,5 + 12,5) = 3/1
- Xét sự phân li của vị quả: ngọt/chua = (12,5 + 37,5)/(37,5 + 12,5) = 1/1
--> xét chung tính trạng hình dạng quả và màu sắc quả = (3 : 1) x (3 : 1) = 9 : 3 : 3 :
1 khác tỉ lệ đề bài (75% đỏ tròn : 25 trắng dài = 3 : 1) cặp tính trạng hình dạng và
màu sắc quả liên kết hoàn toàn.
--> Xét chung tính trạng hình dạng quả và vị quả = (3 : 1) x (1 : 1) = 3 : 3 : 1 : 1 = tỉ
lệ bài cho: 3 tròn ngọt : 3 t...
CÁCH GIẢI BÀI TẬP VỀ QUY LUẬT DI TRUYỀN
Các dạng bài tập quy luật di truyền dạng tổng hợp vừa liên kết
gen vừa phân li độc lập hoặc tương tác gen hay vừa liên kết giới
tính vừa tương tác gen, liên kết gen và tương tác gen, hoán vị
gen và tương tác gen.
Các dạng bài tập này bao giờ các bạn cũng nên tách riêng từng
tính trạng (cặp gen) ra để giải.
1. Các tính trạng chịu sự chi phối của quy luật phân li độc lập và liên kết - hoán
vị gen
Ví dụ 1: P chứa 3 cặp gen dị hợp, khi giảm phân thấy xuất hiện 8 loại giao tử với số
liệu như sau:
ABD: 20 aBD: 180
ABd: 180 aBd: 20
AbD: 20 abD: 180
Abd: 180 abd: 20
Biện luận và viết kiểu gen P
Giải:
1. Biện luận và viết kiểu gen P
- Xét cặp gen 1 và 2:
AB = 180 + 20 = 200
Ab = 180 + 20 = 200
aB = 180 + 20 = 200
ab = 180 + 20 = 200
Hay 4 loại giao tử của 2 cặp gen này có tỉ lệ: 1 : 1 : 1 : 1 (4 loại giao tử với tỉ lệ bằng
nhau) vậy cặp gen 1 và 2 phân li độc lập với nhau (nằm trên 2 cặp NST tương đồng
khác nhau).
Và P dị hợp về 2 cặp gen trên (AaBb).
- Xét 2 cặp gen 1 và 3
AD = 20 + 20 = 80
Ad = 180 + 180 = 360
ad = 20 + 20 = 40
aD = 180 + 180 = 360
Như vậy với 2 cặp gen 1 và 3, P cho 4 loại giao tử với tỉ lệ không bằng nhau: 2 loại
giao tử chiếm tỉ lệ lớn và 2 loại giao tử chiếm tỉ lệ nhỏ vậy 2 cặp gen này nằm trên
cùng NST tương đồng và liên kết không hoàn toàn.
Vì Ad và aD chiếm tỉ lệ lớn nên là giao tử liên kết. ==> kiểu gen Ad/aD.
- Kiểu gen P có 3 trường hợp sau
+ Các cặp gen đều nằm trên NST thường: [Ad/aD]Bb
+ Hai cặp Aa và Dd nằm trên NST giới tính: X
A
d
X
a
D
Bb
1
phương pháp giai quy luậy di truyen - Trang 2
phương pháp giai quy luậy di truyen - Người đăng: nguyenhangdhkh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
phương pháp giai quy luậy di truyen 9 10 664