Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẰNG VECTOR

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Toán học Việt Nam
PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẰNG VECTOR
I. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA
Vấn đề 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt
phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho HA = 2HB. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng
(ABC) bằng 60o . Tính thể tích khối chóp S.ABC và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC
theo a. (Trích đề tuyển sinh Đại Học môn Toán khối A, A1 năm 2012.)
Lời giải: Cách 1 ( Phương pháp phổ biến ):
Sử dụng định lý cosin trong ∆AHC ta tính được đoạn HC:
4a2
2a 1
7a2
HC 2 = AH 2 + AC 2 − 2AH.AC.cos60o =
+ a2 − 2. . =
9
3 2
9
√
a 7
Từ đó ta có: HC =
. Mặt khác HC là hình chiếu của SC lên mặt phẳng (ABC) nên [SC, (ABC)] = SCH = 60o
3 √
√
√
√
√
a 7√
a 21
1
1 a 21 a2 3
a3 7
o
⇒ SH = HC.tan60 =
. 3=
. Suy ra VS.ABC = .SH.S∆ABC = .
.
=
3
3
3
3 3
4
12
−−→
−−→
−−→
Cách 2 (Phương pháp vector): Đặt BC = a, BA = b, SH = c. Hiển nhiên: BC = BA = |a| = b = a và SH = |c|.

S

M

φ

A

F
C

N

H
B

−→ −−→
−→
−−→
Lập luận như cách trên ta có: (SC; HC) = 60o . Ta sẽ biểu diễn lần lượt các SC và HC theo các a, b, c.
−→ −−→ −−→ −→ −−→ −−→
−−→ −−→ −−→
1
1
SC = SH + HC = SC + BC − BH = a − b + c. Còn HC = BC − BH = a − b.
3
3


1

 - Toán học Việt Nam
1
1
1
−→ −−→
(a − b + c)(a − b)
(a − b)2
−→ −−→
1
1
1
SC.HC
3
3
3
= ⇔
=
Ta có: cos(SC; HC) = −→ −−→ = ⇔
1
1
1
1
2
2
2
SC . HC
a− b+c . a− b
a− b+c . a− b
3
3
3
3
1
a− b
1
1
1
1
1
1
3
= ⇔ 4(a − b)2 = (a − b + c)2 ⇔ 4(a − b)2 = (a − b)2 + c2 + 2(a − b)c
⇔
1
2
3
3
3
3
3
a− b+c
3
1
1
2
1
1 2
7a2
⇔ 3(a − b)2 = c2 ⇔ 3(a2 + b2 − ab) = c2 ⇔ 3(a2 + a2 − . a.a) = c2 ⇔
= c2
9
3
9 √2 3 √
3
√3
√
a 7
1
1 a 7 a2 3
a3 7
⇔ c = √ . Từ đó tính được VS.ABC = . |c| .S∆ABC = . √ .
=
.
3
3
4
12
3
3
Nhận xét: Mình không khuyến khích các bạn dùng cách này để tính một câu thể tích rất dễ như thế
kia có thể giải bằng cách rất thông dụng. Mình giải như thế chỉ để làm rõ phương pháp của chủ đề
này cho các bạn hiểu. Nhưng đến câu hỏi tính khoảng cách thì phương pháp này lại rất khả thi trong
việc xác định đoạn vuông góc chung và độ dài khoảng cách giữa 2 đường thẳng.
−→ 2
−−→
Ta dễ dàng biểu diễn được các vector: SA = b + c và BC = a
3
−−→
−→ 2x
−−→
−−→
Gọi M,N lần lượt là các điểm nằm trên SA và BC thỏa: SM = xSA =
b + xc và BN = y BC = ya.
3
−−→ −−→ −→ −−→ −2x
1
1
M N = M S + SB + BN =
b − xc + c − b + ya = ya − (2x + 1)b + (1 − x)c (1)
3
3
3


−→ −→
M N ⊥SA
−
M N .SA = 0
Để MN là đoạn vuông góc chung của SA và BC thì:
⇔ −−...
PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẰNG VECTOR
I. C DỤ MINH HỌA
Vấn đề 1: Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông c của S trên mặt
phẳng (ABC) điểm H thuộc cạnh AB sao cho HA = 2HB. c giữa đường thẳng SC và mặt phẳng
(ABC) bằng 60
o
. Tính thể tích khối chóp S.ABC và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC
theo a. (Trích đề tuyển sinh Đại Học môn Toán khối A, A
1
năm 2012.)
Lời giải: Cách 1 ( Phương pháp phổ biến ):
Sử dụng định cosin trong AHC ta tính được đoạn HC:
HC
2
= AH
2
+ AC
2
2AH .AC.cos60
o
=
4a
2
9
+ a
2
2.
2a
3
.
1
2
=
7a
2
9
Từ đó ta có: HC =
a
7
3
. Mặt khác HC hình chiếu của SC lên mặt phẳng (ABC) nên
[SC, (ABC)] =
SCH = 60
o
SH = HC.tan60
o
=
a
7
3
.
3 =
a
21
3
. Suy ra V
S.ABC
=
1
3
.SH.S
ABC
=
1
3
.
a
21
3
.
a
2
3
4
=
a
3
7
12
Cách 2 (Phương pháp vector): Đặt
BC = a,
BA =
b,
SH = c. Hiển nhiên: BC = BA = |a| =
b
= a và SH = |c|.
φ
C
S
A
B
F
H
N
M
Lập luận như cách trên ta có:
(
SC;
HC) = 60
o
. Ta sẽ biểu diễn lần lượt các
SC và
HC theo các a,
b,c.
SC =
SH +
HC =
SC +
BC
BH = a
1
3
b + c. Còn
HC =
BC
BH = a
1
3
b.
1
www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam
www.MATHVN.com
PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẰNG VECTOR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẰNG VECTOR - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẰNG VECTOR 9 10 142