Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải toán hóa vô cơ

Được đăng lên bởi nguyenvy2097-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 80 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG

GV:Trương châu Thành

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA VÔ CƠ
(GV: Trương Châu Thành-Trường THPT Chuyên TG)
-----A-GIẢI NHANH BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ
1/ H2SO4  2H+ + SO42-  H2
HCl  H+ + Clm muối = mKim Loại + mgốc axít
mM
VD1:Cho 2,81 g hỗn hợp Fe2O3, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch
H2SO4 0,1M.
Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là:
Giải: nH2SO4 =0,05 = n SO42- --->nH += 0,1
2H+ + O2- = H2O
0,1
0,05 mol
m muối = m oxit – m O(trong oxit) +m gốc axit =2,81 –0,05.16 +0,05.96 =6,81 gam
VD2:Cho 8 g hỗn hợp bột kim lọai Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy
thoát ra 5,6 lit H2 ở đktc. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là
Giải: nH2 =0,25 ---> nHCl =nCl = 0,25.2 =0,5. m muối =8 + 0,5.35,5=25,75 gam
VD3Cho 11 gam hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong HCl dư thấy có 8,96 lít khí
thoát ra (đkc) v à dd X, cô cạn dd X thì khối lượng hỗn hợp muối khan thu được là
(gam):
Giải: nH2 =0,4 ---> nHCl =nCl- = 0,4.2 =0,8. m muối =kl kim loại +kl ion Cl =11+0,8.35,3=39,4 gam

2/ Axít + Ocid bazơ ( kể cả ocid bazơ không tan)
2H+ + O2- H2O
VD1: Fe2O3  a mol
Phản ứng dung dịch HCl
FexOy  b mol
Giải: nO2- = 3a+ by 

2H+ + O2-  H2O
6a+2yb  3a+yb
VD2:Hoà tan 2,4 g một oxit sắt vừa đủ 90ml ddHCl 1M. Công thức của oxit sắt nói trên là:
Giải:Gọi CTPT oxit sắt là:FexOy a mol
nHCl =0,09mol
2H+ + O2-  H2O
0,09
0,045 mol
nO2- =ay = 0,045 (1)
56a + 16ya = 2,4 (2)
xa =0,03  x:y =2:3  CTPT là Fe2O3
VD 3:Cho m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, và Fe3O4 vào dd HCl để phản ứng xảy ra
hoàn toàn được dd A. Chia A thành 2 phần bằng nhau.
Phần 1: cô cạn thu được m1 g muối khan.
Phần 2 : sục khí clo vào đến dư rồi mói cô cạn thì thu được m2 g muối khan.
Biết m2 – m1 =0,71gam và trong hỗn hợp đầu tỉ lệ mol giữa FeO và Fe2O3 là 1:1. m có
giá trị nàosau đây?
A.4,76gam
B.9,28gam
C. 9,88gam
D.5,6gam
1

SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG

GV:Trương châu Thành

Giải:Do tỉ lệ mol giữa FeO và Fe2O3 là 1:1nên coi 2 oxit này là Fe3O4.
Fe3O4 + 8 HCl  FeCl2 +2 FeCl3 + 4 H2O
P1: Gồm 2 muối có kl là m1 gam
P2:Gồm 1 muối có kl là m2 gam 2FeCl2 +Cl2  2 FeCl3
2a
a
m2 – m1 = a.71 = 0,71  a =0,01  m = 4.a.232 =9,28 gam

3/ Axít + Bazơ ( kể cả bazơ không tan)
H+ + OH-  H2O
VD1: Dung dịch H2SO4 phản ứng với hổn hợp: Fe(OH)3 amol, Al(OH)3 bmol,
Cu(OH)2 cmol
nOH- = 3a+3b+2c = nH+
VD 2: Khi trộn lẫn 300 ml dung dịch A gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,1M với 200 ml
dung dịch B gồm NaOH 0,4M và Ba(OH)2 0,1M thì thu được dung dịch D. Dung dịch
Dcó:
A. pH = 7
B. pH ...
S
PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA VÔ CƠ
(GV: Trương Châu Thành-Trường THPT Chuyên TG)

A-GIẢI NHANH BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VÔ CƠ
1/






 !
 !

VD1: "#$%&'()*
+
#,#-./01234562789::;!00<


:#%-=
>?8!';?8@A4..B"4."00<!
8C8

D:#:9D

E
D:#%



D
:#%:#:9;"!
;;?8D;"F8.G;H.""F8.I;?4F8.D#$%G:#:9=%J:#:9=KJDJ#$%4;
VD2: "$&'(LM.N8;!O48-2)*./01P.27800< !.QR
."/.49#J!8.
S5N.=>?8!';?8.B"4."00<!
8C8
D:#9E !D !D:#9=D:#9=;;?8D$:#9=+9#9D9#T94;
VD3 "%%4;&'(N8;!"B8.4"."." !0.QRU$#KJ!V.NV
."/.4H5NI200W#XB00W.YN?8!'&'(;?8N4.5'!
H4;I
8C8
D:#E !D !
D:#=D:#$= ;;?8DN!N8;!"B8N!8" !
D%%:#$=+9#+D+K#4;
2/ Axít + Ocid bazơ ( kể cả ocid bazơ không tan)
VD1)*
+
4;"!
 ZC[00< !
)*
F
R
L;"!
8C8

D+4LR




J4RL+4RL
VD2".4#;M."F8.@\.23456K:;!00 !%-= X.[64"F8.@\.U8.]!
8C8O8 Z"F8.@\.!)*FR4;"!
 !D:#:K;"!





:#:K:#:9;"!


D4RD:#:9H%I
9J4%JR4D#HI
F4D:#:+FRD+ Z!)*
+
VD 3: ";4;&'(^;)*#)*
+
#2)*
+

2"00 !5_(C[FCR4
"."5'00= 84.(`La4=
Z`%XB.5';
%
;?8N4=
Z`@1NV!"2"5P0^8;U8XB.Y.5';

;?8N4=
b8P.;
G;
%
D:#T%4;2."&'(5`.c!d;"!8e4)*2)*
+
!%%=;U
8/.<"@45Rf
=#TJ4; b=K#$4; =K#$$4; =9#J4;
%
m
muối
= m
Kim Loại
+ m
gốc axít
m
M
2H
+
+ O
2-
H
2
O
Phương pháp giải toán hóa vô cơ - Trang 2
Phương pháp giải toán hóa vô cơ - Người đăng: nguyenvy2097-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phương pháp giải toán hóa vô cơ 9 10 752