Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp lặp giải bài toán biên Eliliptic với hệ số gián đoạn

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2074 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN BIÊN ELLIPTIC
VỚI HỆ SỐ GIÁN ĐOẠN

LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC

THÁI NGUYÊN - NĂM 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG

PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN BIÊN ELLIPTIC
VỚI HỆ SỐ GIÁN ĐOẠN

LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC

Chuyên ngành: TOÁN ỨNG DỤNG
Mã số: 60.46.36

Người hướng dẫn khoa học:
TS. VŨ VINH QUANG

THÁI NGUYÊN - NĂM 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên2i

Mục lục
Mở đầu

1

1 Các kiến thức cơ bản

4

1.1

Các kiến thức cơ bản về các không gian hàm . . . . . . . .
1.1.1

Không gian C k (Ω)

4

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.1.2

Không gian LP (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.1.3

Không gian W 1,p (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.1.4

Khái niệm biên liên tục Lipschitz. Định lý nhúng . .

7

1.1.5

Khái niệm vết của hàm . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.1.6

Không gian Sobolev với chỉ số âm H −1 (Ω) và H −1/2 (∂Ω)
10

1.2

1.3

Lý thuyết về phương trình elliptic . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.1

Khái niệm nghiệm yếu của phương trình

1.2.2

Phát biểu các bài toán biên . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2.3

Sự tồn tại và duy nhất nghiệm yếu . . . . . . . . . . 14

Phương pháp lặp và các sơ đồ lặp cơ bản . . . . . . . . . . 17
1.3.1

2

. . . . . . 12

Phương pháp lặp giải phương trình toán tử . . . . . 17

Phương pháp chia miền giải phương trình elliptic cấp 2

20

2.1

Giới thiệu về phương pháp chia miền . . . . . . . . . . . . 20

2.2

Phương pháp hiệu chỉnh hàm . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.3

Phương pháp hiệu chỉnh đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . 27

3 Bài toán biên elliptic với hệ số gián đoạn
3.1

31

Đặt vấn đề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên3ii

3.2

Mô hình thứ nhất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.3

Mô hình thứ hai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.4

Các sơ đồ lặp dựa trên chia miền . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.5

Một số kết quả thực nghiệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Phụ lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên4

http:/...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG
PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN BIÊN ELLIPTIC
VỚI HỆ SỐ GIÁN ĐOẠN
LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC
THÁI NGUYÊN - NĂM 2011
1Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Phương pháp lặp giải bài toán biên Eliliptic với hệ số gián đoạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp lặp giải bài toán biên Eliliptic với hệ số gián đoạn - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Phương pháp lặp giải bài toán biên Eliliptic với hệ số gián đoạn 9 10 303