Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp liên hợp giải phương trình

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Đạt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học CHINH PHỤC PT và HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: Lyhung95

PHƯƠNG PHÁP LIÊN HỢP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH – P2
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
DẠNG 2. LIÊN HỢP 2 NGHIỆM ĐẸP
Câu 1: Giải phương trình x 2 + 5 x 2 + 4 + 2 = 5 x + 4 x − 3 .
Câu 2: Giải phương trình

2 x2 − x + 8 + x2 − 5x + 2 = 5x − 4

Câu 3: Giải phương trình x 2 + 3 = 16 x − 23 +

(x

2

− 2 x + 4 ) ( 3x − 2 )

Câu 4: Giải phương trình x 3 x − 2 + ( x + 1) 5 x − 1 = 8 x − 3.
Câu 5: Giải phương trình x3 + 3 x 2 − 19 x + 12 + 5 x − 1 + 8 x − 7 = 0.
Câu 6: Giải phương trình 2 x + 1 − 3 x − 2 − 5 x − 1 = ( x 2 − 3 x + 2 ) x 2 − 2 x + 5.
Câu 7: Giải phương trình x 3 x − 2 + 3 5 x − 1 + ( x 2 − 3 x + 2 ) 3 x + 2 = x 2 + 3 x + 3.

LỜI GIẢI BÀI TẬP
Câu 1: Giải phương trình x 2 + 5 x 2 + 4 + 2 = 5 x + 4 x − 3 .
Lời giải:
3
ĐK: x ≥ . Khi đó ta có: PT ⇔ 5 x 2 + 4 − ( 2 x + 1) + x − 4 x − 3 + x 2 − 4 x + 3 = 0
4
2
x − 4x + 3
x2 − 4x + 3
⇔
+
+ x2 − 4 x + 3 = 0
2
5x + 4 + 2x + 1 x + 4 x − 3


1
1
⇔ ( x 2 − 4 x + 3) 
+
+ 1 = 0 (1)
2
 5x + 4 + 2x + 1 x + 4 x − 3 
x = 1
3
Với x ≥ ta có: (1) ⇔ x 2 − 4 x + 3 = 0 ⇔ 
( tm ) .
4
x = 3
Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm x = 1; x = 3 .

(

Câu 2: Giải phương trình

)

2 x2 − x + 8 + x2 − 5x + 2 = 5x − 4
Lời giải:

4
. Khi đó: PT ⇔ 2 x 2 − x + 8 − ( x + 2 ) + x − 5 x − 4 + x 2 − 5 x + 4 = 0
5
x2 − 5x + 4
x2 − 5x + 4
⇔
+
+ ( x2 − 5x + 4) = 0
2
2 x − x + 8 + x + 2 x + 5x − 4


1
1
⇔ ( x2 − 5x + 4) 
+
+ 1 = 0 (1) .
2
 2x − x + 8 + x + 2 x + 5x − 4 
5
1
1
Với x ≥ ta có:
+
+1 > 0 .
2
4
2 x − x + 8 + x + 2 x + 5x − 4
x = 1
Do vậy (1) ⇔ x 2 − 5 x + 4 = 0 ⇔ 
( tm ) .
x = 4
Vậy PT đã cho có nghiệm là : x = 1; x = 4 .

ĐK: x ≥

Câu 3: Giải phương trình x 2 + 3 = 16 x − 23 +

(x

2

− 2 x + 4 ) ( 3x − 2 )

Tham gia các khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt điểm số cao nhất trong kì thi THPT Quốc gia 2016!

Khóa học CHINH PHỤC PT và HỆ PT – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: Lyhung95

Lời giải:
23
. Khi đó: PT ⇔ ( 2 x − 1) − 16 x − 23 + x 2 − 2 x + 4 − ( x 2 − 2 x + 4 ) ( 3x − 2 ) = 0
16
2
4 x − 20 x + 24
⇔
+ x 2 − 2 x + 4 x 2 − 2 x + 4 − 3x − 2 = 0
2 x − 1 + 16 x − 23
4
x2 − 5x + 6


2
⇔ ( x2 − 5x + 6) 
+
x
−
2
x
+
4.
=0

 2 x − 1 + 16 x − 23 
x2 − 2 x + 4 + 3x − 2
x = 2
⇔ ( x 2 − 5 x + 6 ) .M ( x ) = 0 ⇔ x 2 − 5 x + 6 = 0 ⇔ 
( do M ( x ) > 0 )
x = 3
Vậy PT đã cho có 2 nghiệm x = 2; x = 3 .

ĐK : x ≥

)

(

Câu 4: Giải phương trình x 3 x − 2 + ( x + 1) 5 x − 1 ...
Khóa hc
CHINH PHC PT và H PT
– Thy
ĐẶNG VIT HÙNG
Facebook: Lyhung95
Tham gia các khóa Luyn thi trc tuyến môn Toán ti MOON.VN để đt đim s cao nht trong kì thi THPT Quc gia 2016!
VIDEO BÀI GING và LI GII CHI TIT CÁC BÀI TP ch có ti website MOON.VN
DNG 2. LIÊN HP 2 NGHIM ĐẸP
Câu 1: Gii phương trình
2 2
5 4 2 5 4 3
x x x x
+ + + = +
.
Câu 2: Gii phương trình
2 2
2 8 5 2 5 4
x x x x x
+ + + =
Câu 3: Gii phương trình
(
)
( )
2 2
3 16 23 2 4 3 2
x x x x x
+ = + +
Câu 4: Gii phương trình
(
)
x x x x x
+ + =
Câu 5: Gii phương trình
3 2
3 19 12 5 1 8 7 0.
x x x x x
+ + + + =
Câu 6: Gii phương trình
(
)
2 2
2 1 3 2 5 1 3 2 2 5.
x x x x x x x
+ = + +
Câu 7: Gii phương trình
(
)
2 2
3 2 3 5 1 3 2 3 2 3 3.
x x x x x x x x
+ + + + = + +
LI GII BÀI TP
Câu 1:
Gi
i ph
ươ
ng trình
2 2
5 4 2 5 4 3
x x x x
+ + + = +
.
Li gii:
Đ
K:
3
4
x
. Khi
đ
ó ta có:
( )
(
)
2 2
5 4 2 1 4 3 4 3 0
PT x x x x x x
+ + + + + =
2 2
2
2
4 3 4 3
4 3 0
4 3
5 4 2 1
x x x x
x x
x x
x x
+ +
+ + + =
+
+ + +
( )
( )
2
2
1 1
4 3 1 0 1
4 3
5 4 2 1
x x
x x
x x
+ + + =
+
+ + +
Vi
3
4
x
ta có:
( ) ( )
2
1
1 4 3 0
3
x
x x tm
x
=
+ =
=
.
Vy phương trình đã cho có 2 nghim
1; 3
x x
= =
.
Câu 2: Gii phương trình
2 2
2 8 5 2 5 4
x x x x x
+ + + =
Li gii:
ĐK:
4
5
x
. Khi đó:
( )
2 2
2 8 2 5 4 5 4 0
PT x x x x x x x
+ + + + + =
( )
2 2
2
2
5 4 5 4
5 4 0
5 4
2 8 2
x x x x
x x
x x
x x x
+ +
+ + + =
+
+ + +
( )
( )
2
2
1 1
5 4 1 0 1
5 4
2 8 2
x x
x x
x x x
+ + + =
+
+ + +
.
Vi
5
4
x
ta có:
2
1 1
1 0
5 4
2 8 2
x x
x x x
+ + >
+
+ + +
.
Do v
y
( ) ( )
2
1
1 5 4 0
4
x
x x tm
x
=
+ =
=
.
V
y PT
đ
ã cho có nghi
m là :
1; 4
x x
= =
.
Câu 3:
Gi
i ph
ươ
ng trình
(
)
( )
2 2
3 16 23 2 4 3 2
x x x x x
+ = + +
PHƯƠNG PHÁP LIÊN HỢP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH – P2
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
Phương pháp liên hợp giải phương trình - Trang 2
Phương pháp liên hợp giải phương trình - Người đăng: Nguyễn Văn Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phương pháp liên hợp giải phương trình 9 10 484