Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp Lượng giác hóa

Được đăng lên bởi Vns Taipro
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
– Toán học Việt Nam

Trong quá trình học tập, tôi cảm thấy lượng giác là một phương pháp rất hay trong việc giải quyết nhiều bài toán số
học, sau đây là một trong những ví dụ như vậy.
I-Một số cách chuyển bài toán qua lượng giác:
1/ Nếu biến x tham gia trong bài toán có điều kiện x ≤ k ( k > 0 ) , ta đặt x = kcosα , α ∈ [ 0,π ] hoặc

 π π
x = k sin α , α ∈  − ;  .
 2 2
 π π
; .
 2 2

2/ Nếu x ∈ ℝ , đặt x = tan α , α ∈  −

3/ Nếu hai biến tham gia bài toán có ràng buộc: a 2 x 2 + b 2 y 2 = c 2
ta đặt : x =

( a , b, c > 0 ) .

c
c
sin α , y = cosα , α ∈ [ 0,2π ]
a
b

4/ Nếu ba biến x, y, z tham gia bài toán có ràng buộc x + y + z = xyz hoặc xy + yz + zx = 1 thì có thể đặt

 π π
x = tan α , y = tan β , z = tan γ với α , β , γ ∈  − ;  .
 2 2
5/ Một số biểu thức thường gặp khác:
Biểu thức

Cách đặt x

x2 + a2

x = a tan α

a2 − x 2

 x = acosα
 x = a sin α


Miền giá trị của biến

 π π
α ∈ − ; 
2 2


a ∈ [ 0, π ]

 π π
α ∈ − ; 
 2 2
 π   3π 
α ∈  0,  ∪ π , 
2
2

a
cosα
 x = tan α

 y = tan β
x=

x2 − a2

x+ y
x− y
hoặc
1 − xy
1 + xy



 

 π π
α, β ∈ − , 
 2 2

II-Ứng dụng của phương pháp:

1. Chứng minh các hệ thức đại số:
Bài toán 1: (Đại học Dược Hà Nội 1995)
Cho x, y, z > 0 và thoả mãn xy + yz + zx = 1 , tính giá trị của biểut thức:

(1 + y )(1 + z ) + y (1 + z )(1 + x ) + z (1 + x )(1 + y )
2

M =x

1 + x2

2

2

2

1 + y2

2

2

1+ z2

 π
 . Theo giả thiết ta có
 2

Giải: Đặt x = tan α , y = tan β , z = tan γ , α , β , γ ∈  0;

tan α .tan β + tan β .tan γ + tan γ .tan α = 1 ⇒ α + β + γ =
2
2
2
2
Ta có x (1 + y )(1 + z ) = tan α . (1 + tan β )(1 + tan γ ) = tan α .
2
2

1+ x

1 + tan α

π
2

.

cos 2α
sin α
=
2
2
cos β .cos γ cosβ .cosγ

Mai Xuân Việt – Email: xuanviet15@gmail.com – Tel : 01678336358 – 0938680277

1 – Toán học Việt Nam
=

cos ( β + γ )
cosβ .cosγ

=

cosβ .cosγ − sin β .sin γ
= 1 − tan β .tan γ = 1 − yz .
cosβ .cosγ

Tương tự cho hai biểu thức còn lại, ta được:

M = (1 − yz ) + (1 − zx) + (1 − xy ) = 3 − ( xy + yz + zx) = 2
Bài toán 2: Cho a, b, c > 0 thoả mãn ab+bc+ca=1. Chứng minh rằng :
1
1
1
2
.
+
+
=
bc (1 + a 2 )

ca (1 + b 2 )

ab (1 + c 2 )

abc 1 + a 2 . 1 + b 2 . 1 + c 2

 π
α , β , γ ∈  0;  . Từ giả thiết ta có :
2

Giải: Đ ặt a = tan α , b = tan β , c = tan γ



π
tan α .tan β + tan β .tan γ + tan γ .tan α = 1 ⇒ α + β + γ =
2
1
1
Ta có:
=
= cot β .cot γ .cos 2α
bc (1 + a 2 ) tan β .tan γ (1 + tan 2 α )

Tương tự ch...
www.MATHVN.com Tn học Vit Nam
Mai Xuân Vit – Email: xuanviet15@gmail.com – Tel : 01678336358 – 0938680277 www.MATHVN.com
1
Trong quá trình hc tp, tôi cm thy lượng giác là mt phương pháp rt hay trong vic gii quyết nhiu bài toán s
hc, sau đây là mt trong nhng ví d như vy.
I-Mt s cách chuyn bài toán qua lượng giác:
1/ Nếu biến x tham gia trong bài toán có điu kin
(
)
0
x k k
>
, ta đặt
[
]
os , 0,
x kc
α α π
=
hoc
sin , ;
2 2
x k
α α
=
.
2/ Nếu
x
, đặt
tan , ;
2 2
x
α α
=
.
3/ Nếu hai biến tham gia bài toán có ràng buc:
(
)
2 2 2 2 2
, , 0
a x b y c a b c
+ = >
.
ta đặt :
[ ]
sin , os , 0,2
c c
x y c
a b
α α α π
= =
4/ Nếu ba biến x, y, z tham gia bài toán có ràng buc
x y z xyz
+ + =
hoc
1
xy yz zx
+ + =
thì có th đặt
tan , tan , tan
x y z
α β γ
= = =
vi
, , ;
2 2
π π
α β γ
.
5/ Mt s biu thc thường gp khác:
Biu thc Cách đặt x Min giá tr ca biến
2 2
x a
+
tan
x a
α
=
;
2 2
π π
α
2 2
a x
os
sin
x ac
x a
α
α
=
=
[
]
0,
a
π
;
2 2
α
2 2
x a
os
a
x
c
α
=
3
0, ,
2 2
π π
α π
1
x y
xy
+
hoc
1
x y
xy
+
tan
tan
x
y
α
β
=
=
, ,
2 2
π π
α β
II-ng dng ca phương pháp:
1. Chng minh các h thc đại s:
Bài toán 1: (Đại hc Dược Hà Ni 1995)
Cho x, y, z > 0 và tho mãn
1
xy yz zx
+ + =
, tính giá tr ca biut thc:
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
2 2 2 2 2 2
2 2 2
1 1 1 1 1 1
1 1 1
y z z x x y
M x y z
x y z
+ + + + + +
= + +
+ + +
Gii: Đặt
tan , tan , tan , , , 0;
2
x y z
π
α β γ α β γ
= = =
. Theo gi thiết ta có
tan .tan tan .tan tan .tan 1
2
π
α β β γ γ α α β γ
+ + = + + =
.
Ta có
(
)
(
)
(
)
(
)
2 2 2 2
2
2 2 2 2
1 1 1 tan 1 tan
os sin
tan . tan .
1 1 tan os . os os .cos
y z
c
x
x c c c
β γ
α α
α α
α β γ β γ
+ + + +
= = =
+ +
Phương pháp Lượng giác hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp Lượng giác hóa - Người đăng: Vns Taipro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phương pháp Lượng giác hóa 9 10 819