Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương I (Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2738 lần   |   Lượt tải: 10 lần
PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
KHOA HOÏC MOÂI TRÖÔØNG

TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Coâng ngheä Moâi tröôøng

Chöông I
KHAÙI NIEÄM KHOA HOÏC VAØ
NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC

KHAÙI NIEÄM KHOA HOÏC
1. Khoa hoïc laø moät heä thoáng tri thöùc
Tri thöùc kinh nghieäm
Tri thöùc khoa hoïc

2. Khoa hoïc laø moät hoaït ñoäng xaõ hoäi
3. Khoa hoïc laø moät hình thaùi yù thöùc xaõ hoäi
4. Khoa hoïc laø moät thieát cheá xaõ hoäi

PHAÂN LOAÏI KHOA HOÏC
1. Phaân loaïi theo phöông phaùp hình thaønh
khoa hoïc
2. Phaân loaïi theo ñoái töôïng nghieân cöùu

NGHIEÂN CÖÙU
VAØ PHÖÔNG PHAÙP LUAÄN NGHIEÂN CÖÙU

Phöông phaùp nghieân cöùu
(Research methods)
Phöông phaùp nghieân cöùu laø caùc quy trình, yù töôûng, thuû thuaät
…ñöôïc söû duïng trong nghieân cöùu. Taát caû caùc phöông phaùp
ñöôïc nhaø nghieân cöùu söû duïng trong suoát quaù trình nghieân cöùu
ñöôïc goïi laø “Phöông phaùp nghieân cöùu”. Noù bao goàm caùc tieán
trình lyù thuyeát, caùc thí nghieäm, moâ hình toaùn, thoáng keâ v.v..
Caùc phöông phaùp nghieân cöùu giuùp chuùng ta thu maãu, soá lieäu
vaø tìm caùch giaûi quyeát vaán ñeà. Ñaëc bieät laø caùc phöông phaùp
nghieân cöùu khoa hoïc duøng ñeå lyù giaûi (giaûi thích) moät vaán ñeà
naøo ñoù döïa vaøo caùc söï kieän, ño ñaïc vaø quan saùt. Chuùng chæ
chaáp nhaän caùc giaûi thích ñaõ ñöôïc kieåm chöùng baèng caùc thí
nghieäm

Phöông phaùp luaän nghieân cöùu
(Research Methodology)
Phöông phaùp luaän nghieân cöùu laø moät ñònh höôùng coù
heä thoáng ñeå giaûi quyeát moät vaán ñeà. Noù laø khoa hoïc
cuûa vieäc hoïc caùch laøm theá naøo moät nghieân cöùu ñöôïc
thöïc hieän.
Caùc thuû tuïc caàn thieát maø qua ñoù caùc nhaø nghieân cöùu
giaûi quyeát caùc coâng vieäc moâ taû, giaûi thích vaø döï
ñoaùn caùc hieän töôïng goïi laø phöông phaùp luaän nghieân
cöùu.
Laø moân hoïc cung caáp cho ngöôøi hoïc heä thoáng lyù
luaän veà phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc. Muïc
tieâu cuûa noù laø ñöa ra keá hoaïch nghieân cöùu.

Nghieân cöùu laø gì?
Nghieân cöùu laø söï tìm kieám logic vaø coù heä thoáng nhöõng thoâng
tin môùi vaø höõu duïng cho moät chuû ñeà ñaëc bieät.
Nghieân cöùu laø söï tìm ra caùc giaûi phaùp ñeå giaûi quyeát caùc vaán
ñeà khoa hoïc vaø xaõ hoäi baèng caùc phaân tích tích cöïc vaø coù heä
thoáng.
Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän vôùi söï giuùp ñôõ cuûa vieäc hoïc, thí
nghieäm, quan saùt, phaân tích, so saùnh vaø ñöa ra lyù do.
Chuùng ta coù theå bieát ñöôïc raát nhieàu thoâng tin qua vieäc
nghieân cöùu.
Giaù trò maø vieäc nghieân cöùu ñem laïi laø döï ñoaùn caùc hieän
töôïng, gi...
PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
KHOA HOÏC MOÂI TRÖÔØNG
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Coâng ngheä Moâi tröôøng
Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương I (Lê Quốc Tuấn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương I (Lê Quốc Tuấn) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương I (Lê Quốc Tuấn) 9 10 524