Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nhảy tầng lầu ( trong tích phân )

Được đăng lên bởi Họ Lưu Tên Manh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 47 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một vài nét về kĩ thuật nhảy tầng lầu − Trần Phương

MỘT VÀI NÉT VỀ KĨ THUẬT NHẢY TÂNG LẦU
Những bài toán dưới đây được trích từ kĩ thuật nhảy tầng lầu của tích phân.
Kĩ thuật này là tách một tích phân có khoảng cách giữa bậc của tử và mẫu rất
lớn thành 2 tích phân có khoảng cách giữa 2 bậc nhỏ hơn được mô tả theo sơ đồ:

∫x

dx
n

+a

=

1
2b

∫

[ u ( x ) + b] − [ u ( x ) − b ]
x +a
n

dx =

1 ⎡ u ( x) + b
u ( x) − b ⎤
dx −
dx ⎥
⎢
n
2b ⎣ x + a
xn + a
⎦

∫

∫

Một số học sinh và giáo viên khi chưa hiểu biết đầy đủ thì cho rằng tên
gọi kĩ thuật "nhảy tầng lầu" chỉ là câu chữ để tạo cảm xúc khi giảng bài
nhưng họ chưa biết điều quan trọng nhất của kĩ thuật chính là nghệ thuật
chọn hàm u(x). Ví dụ về nguyên tắc chúng ta có thể tính

∫x

dx
bằng
+1

8

phương pháp hệ số bất định có lời giải khoảng 2 trang giấy, nhưng nếu giải nó
bởi 5 biến đổi dấu bằng với khoảng 3 dòng thì lại là một đẳng cấp khác…

∫

VD 1: I 1 =

dx
1
=
4
x +1 2

∫

( x 2 + 1) − ( x 2 − 1)
x4 + 1

⎡
1
⎛
⎞
1 + 12
1− 2
⎢
⎜
⎟
1
x dx −
x dx ⎟ = 1 ⎢
= ⎜
1
2 ⎜ x2 + 1
⎟ 2⎢
x2 + 2
2
⎜
⎟
⎢
x
x
⎝
⎠
⎣

∫

∫

∫

(

dx =

(

1 ⎛ x2 + 1
dx −
⎜
2 ⎝ x4 + 1

d x−1
x
x−1
x

)

2

x2 − 1 ⎞
dx ⎟
x4 + 1 ⎠

∫

∫

)

1⎞
⎛
d⎜x + ⎟
x⎠
⎝

+ ( 2)

2

−

∫⎛

2

1⎞
⎜x + ⎟ − (
x⎠
⎝

⎤
⎥
⎥
2 ⎥
2) ⎥
⎦

1⎛ 1
x2 − 1
1
x2 − x 2 + 1 ⎞
= ⎜⎜
−
arctg
ln 2
⎟+c
2⎝ 2
x 2 2 2 x + x 2 + 1 ⎟⎠
VD 2: I 2 =
=

∫ t (t

∫

dt

2

dx
dx
d ( x − 1)
=
=
( x − 1 ) ( x 2 + x + 1)
x -1
( x − 1) ⎡⎣( x − 1)2 + 3 ( x − 1) + 3 ⎤⎦

∫

3

+ 3t + 3)

=

1
3

∫

( t 2 + 3t + 3) − ( t 2 + 3t )
( t + 3) dt ⎞
1 ⎛ dt
∫ t ( t 2 + 3t + 3) dt = 3 ⎜⎝ ∫ t − ∫ t 2 + 3t + 3 ⎟⎠

⎞ 1 ⎛ dt 1 d ( t 2 + 3t + 3) 3
1 ⎛ dt 1 ( 2t + 3) dt 3
dt
= ⎜
−
−
−
−
⎟= ⎜
3 ⎝ t 2 t 2 + 3t + 3 2 t 2 + 3t + 3 ⎠ 3 ⎜ t 2 t 2 + 3t + 3
2
⎜
⎝

∫

∫

∫

∫

∫

∫

⎞
⎟
3
t + 3 + ⎟⎟
2
4⎠
dt

( )

2

1⎛ 1
t2
2t + 3 ⎞
1 x2 − 2x + 1
1
2x + 1
= ⎜ ln 2
− 3arctg
−
+c
arctg
⎟ + c = ln 2
3 ⎝ 2 t + 3t + 3
6 x + x +1 2 3
3 ⎠
3


11

Tuyển tập các chuyên đề và kĩ thuật tính tích phân − Trần Phương

VD 3: I 3 =

=

∫ t (t

∫

dx
dx
d ( x + 1)
=
=
( x + 1) ( x 2 − x + 1)
x3 + 1
( x + 1) ⎡⎣( x + 1)2 − 3 ( x + 1) + 3 ⎤⎦

∫

dt

2

− 3t + 3)

=

1
3

∫

( t 2 − 3t + 3) − ( t 2 − 3t )
( t − 3) dt ⎞
1 ⎛ dt
∫ t ( t 2 − 3t + 3) dt = 3 ⎜⎝ ∫ t − ∫ t 2 − 3t + 3 ⎟⎠

⎞ 1 ⎛ dt 1 d ( t2 − 3t + 3) 3
1 ⎛ dt 1 ( 2t − 3) dt 3
dt
= ⎜
−
+
−
+
⎟= ⎜
3 ⎝ t 2 t2 − 3t + 3 2 t2 − 3t + 3 ⎠ 3 ⎜ t 2 t2 − 3t + 3
2
⎜
⎝

∫

∫

∫

∫

∫

∫

⎞
⎟
3⎟
3
t−
+ ⎟
2
4⎠
dt

( )

2

1 x 2 + 2x + 1
1
2x − 1
1⎛1
t2
2t − 3 ⎞
arctg...
http://www.ebook.edu.vn
Mt vài nét v kĩ thut nhy tng lu
Trn Phương
11
MT VÀI NÉT V KĨ THUT NHY TÂNG LU
Nhng bài toán dưới đây được trích t kĩ thut nhy tng lu ca tích phân.
Kĩ thut này là tách mt tích phân có khong cách gia bc ca t và mu rt
ln thành 2 tích phân có khong cách gia 2 bc nh hơn được mô t theo sơ đồ:
()
[
]
(
)
[
]
(
)
(
)
+− +
==
++ ++
∫∫
nn nn
dx 1 ux b ux b 1 ux b ux b
dx dx dx
2b 2b
xa xa xa xa
Mt s hc sinh và giáo viên khi chưa hiu biết đầy đủ thì cho rng tên
gi kĩ thut
"nhy tng lu"
ch là câu ch để to cm xúc khi ging bài
nhưng h chưa biết điu quan trng nht ca kĩ thut chính là ngh thut
chn hàm u(x). Ví d v nguyên tc chúng ta có th tính
+
8
dx
x
1
bng
phương pháp h s bt định có li gii khong
2 trang giy
, nhưng nếu gii nó
bi 5 biến đổi du bng vi khong
3 dòng
thì li là mt đẳng cp khác…
VD 1:
(
)
(
)
⎛⎞
+− +
==
⎜⎟
+++
⎝⎠
∫∫
22 2 2
444
1x1 x1 1x1 x1
dx dx dx
22
x1 x1 x1
1
4
dx
I=
x+1
(
)
(
)
()
()
22
22
2
2
2
2
2
2
22
2
1
1
1
1
dx
11
dx
11
x
x
xx
dx dx
11
22
1
1
x
x
x2
x2
x
x
x
x
11 x 1 1 x x21
arctg ln c
2
2x222xx21
⎛⎞
⎛⎞
+
+−
⎜⎟
⎜⎟
⎝⎠
=⎜ =
⎜⎟
⎛⎞
+
+
−+
⎜⎟
+−
⎜⎟
⎝⎠
⎝⎠
⎛⎞
−−+
=− +
⎜⎟
⎜⎟
++
⎝⎠
∫∫
VD 2:
()
()
(
)
()()()
==
−++
−−++
∫∫
22
dx d x 1
x1x x1
x
1x1 3x13
2
3
dx
I=
x-1
()
()
(
)
()
()
22
2
22
dt 1 t 3t 3 t 3t 1 dt t 3 dt
dt
33t
t3t3
tt 3t 3 tt 3t 3
⎛⎞
++− + +
== =
⎜⎟
++
⎝⎠
++ ++
∫∫
()
(
)
(
)
2
22 2 2
22
22
1dt12t3dt3 dt 1dt1dt3t33 dt
3t2 2 3t2 2
3
t3t3 t3t3 t3t3
3
t
2
4
11 t 2t 3 1 x 2x1 1 2x 1
ln 3arctg c ln arctg c
32 6
t3t3 xx1
3233
⎛⎞
⎛⎞
+++
=− =−
⎜⎟
⎜⎟
++ ++ ++
⎝⎠
⎜⎟
++
⎜⎟
⎝⎠
⎛⎞
+−+ +
=−+=+
⎜⎟
++ ++
⎝⎠
∫∫ ∫∫
Phương pháp nhảy tầng lầu ( trong tích phân ) - Trang 2
Phương pháp nhảy tầng lầu ( trong tích phân ) - Người đăng: Họ Lưu Tên Manh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phương pháp nhảy tầng lầu ( trong tích phân ) 9 10 143