Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG

Được đăng lên bởi totoantin-nd
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG
I. LÝ THUYẾT
Quay lui (tiếng Anh: backtracking) là một chiến lược tìm kiếm lời giải
cho các bài toán thỏa mãn ràng buộc. Người đầu tiên đề ra thuật ngữ này
(backtrack) là nhà toán học người Mỹ D. H. Lehmer vào những năm 1950.
Các bài toán thỏa mãn ràng buộc là các bài toán có một lời giải đầy đủ,
trong đó thứ tự của các phần tử không quan trọng. Các bài toán này bao gồm
một tập các biến mà mỗi biến cần được gán một giá trị tùy theo các ràng buộc cụ
thể của bài toán. Việc quay lui là để thử tất cả các tổ hợp để tìm được một lời
giải. Thế mạnh của phương pháp này là nhiều cài đặt tránh được việc phải thử
nhiều tổ hợp chưa hoàn chỉnh, và nhờ đó giảm thời gian chạy.
Nội dung chính của phương pháp này là việc xây dựng dần các thành
phần của cấu hình bằng cách thử tất cả các khả năng. Giả thiết cấu hình cần
được tìm được mô tả bằng một bộ giá trị (x 1 ,x 2 ,..,x N ).Giả sử đã xác định được
i - 1 thành phần (x 1 ,x 2 ,...,x i-1 ),bây giờ ta xác định thành phần x i bằng cách
duyệt tất cả các khả năng có thể đề cử cho nó (đánh số từ 1 đến n i ). Với mỗi khả
năng j, kiểm tra xem j có được chấp nhận hay không. Có thể có hai trường hợp
có thể xảy ra:
- Nếu j được chấp nhận thì xác định x i theo j, sau đó nếu j = N thì ta
được một cấu hình, trái lại ta tiếp tục tiến hành việc xác định x i+1.
- Nếu thử tất cả các khả năng mà mà không có khả năng nào được chấp
nhận thì ta sẽ lùi lại bước trước để xác định x i-1.
Thông thường ta phân tích quá trình tìm kiếm thành cây tìm kiếm.
Không gian tìm kiếm càng lớn hay càng nhiều khả năng tìm kiếm thì cây tìm
kiếm càng lớn, càng nhiều nhánh. Vì vậy, hạn chế và bỏ bớt các nhánh vô
nghiệm của cây tìm kiếm thì sẽ tiết kiệm được thời gian và bộ nhớ, tránh bị tràn
dữ liệu. Quá trình tìm kiếm lời giải theo thuật toán quay lui có thể được mô tả
bởi mô hình cây tìm dưới đây:

Cần phải lưu ý là ta phải ghi nhớ tại mỗi bước đã đi qua, những khả năng
nào đã thử để tránh trùng lặp. Những thông tin này được lưu trữ theo kiểu dữ

liệu ngăn xếp - Stack ( vào sau ra trước) - vì thế nên thuật toán này phù hợp thể
hiện bởi thủ tục đệ quy. Ta có thể mô tả bước xác định x i bởi thủ tục đệ quy sau:
Procedure Try (i: integer);
Var j : integer;
Begin
For j:= 1 to ni do
If <chấp nhận j> then
Begin
<xác định xi theo j >
if i = N then <ghi nhận một cấu hình>
else try(i+1);
End;
End;
Trong thủ tục mô tả trên, điều quan trọng nhất là đưa ra được một danh
sách các khả năng đề cử và xác định được giá trị của biểu ...
PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG
I. LÝ THUYẾT
Quay lui (tiếng Anh: backtracking) một chiến lược tìm kiếm lời giải
cho các bài toán thỏa mãn ràng buộc. Người đầu tiên đề ra thuật ng này
(backtrack) là nhà toán học người Mỹ D. H. Lehmer vào những năm 1950.
Các i toán thỏa mãn ràng buộc là các bài toán một lời giải đầy đủ,
trong đó thứ tự của các phần tử không quan trọng. Các bài toán này bao gồm
một tập các biến mà mỗi biến cần được gán một giá trị tùy theo các ràng buộc cụ
thể của i toán. Việc quay lui là để thử tất c các tổ hợp để tìm được một lời
giải. Thế mạnh của phương pháp y nhiều cài đặt tránh được việc phải thử
nhiều tổ hợp chưa hoàn chỉnh, và nhờ đó giảm thời gian chạy.
Nội dung chính của phương pháp y việc xây dựng dần các thành
phần của cấu hình bằng ch thử tất cả các khả năng. Giả thiết cấu hình cần
được tìm được tả bằng một bộ giá trị (x
1
,x
2
,..,x
N
).Giả sử đã xác định được
i - 1 thành phần (x
1
,x
2
,...,x
i-1
),bây giờ ta xác định thành phần x
i
bằng cách
duyệt tất cả các khả năng có thể đề cử cho nó (đánh số từ 1 đến n
i
). Với mỗi khả
năng j, kiểm tra xem j được chấp nhận hay không. thể hai trường hợp
có thể xảy ra:
- Nếu j được chấp nhận thì xác định x
i
theo j, sau đó nếu j = N thì ta
được một cấu hình, trái lại ta tiếp tục tiến hành việc xác định x
i+1
.
- Nếu thử tất cả các khả năng không khả năng nào được chấp
nhận thì ta sẽ lùi lại bước trước để xác định x
i-1
.
Thông thường ta phân tích quá trình tìm kiếm thành cây tìm kiếm.
Không gian tìm kiếm càng lớn hay càng nhiều khả năng tìm kiếm thì cây tìm
kiếm càng lớn, càng nhiều nhánh. vậy, hạn chế bỏ bớt các nhánh
nghiệm của cây tìm kiếm thì sẽ tiết kiệm được thời gian bộ nhớ, tránh bị tràn
dữ liệu. Quá trình tìm kiếm lời giải theo thuật toán quay lui thể được tả
bởi mô hình cây tìm dưới đây:
Cần phải lưu ý là ta phải ghi nhớ tại mỗi bước đã đi qua, những khả năng
nào đã thử để tránh trùng lặp. Những thông tin này được lưu trữ theo kiểu dữ
PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG - Người đăng: totoantin-nd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP QUAY LUI VÀ MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG 9 10 727