Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp số

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHƯƠNG PHÁP SỐ
TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Mã học phần: CH3454
TS. Nguyễn Đặng Bình Thành
BM:Máy & TBCN Hóa chất

Numerical Methods in Chemical Engineering

MUA BÀI THÍ NGHIỆM
Lớp cử một người (Lớp trưởng) lên Bộ môn Quá trình thiết
bị
Tại C4-109
Thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2012
Sáng 9h-11h30
Chiều 13h30-15h30
Gặp cô Hoa mua tài liệu. 25.000/5 bài.

Ứng dụng đơn giản: Vấn đề nội suy trong
kỹ thuật hóa học
Tại sao phải sử
dụng nội suy trong
tính toán các quá
trình CN Hóa
học???
Các đường
cong này được
xây dựng từ???

Ứng dụng đơn giản: Vấn đề nội suy trong
kỹ thuật hóa học
Tính toán?

Ứng dụng đơn giản: Vấn đề nội suy trong
kỹ thuật hóa học
Các thuật toán nội suy: Tuyến tính, Lagrance,
Newton, …
y
Nhưng…
yn
Không có số liệu
thực nghiệm!!!
yk
ys
Đó là??? yk-1
Nội suy
tuyến tính!!! y1
0

Giả thiết đường cong
nối giữa hai điểm là
đường thẳng

x1

xk-1 xs

xk

xn

x

Ứng dụng đơn giản: Vấn đề nội suy trong
kỹ thuật hóa học
yk  yk  1
Nội suy tuyến tính y  y
( x s  xk  1 )
s
k1 
y
x k  xk  1
Phương trình đường
thẳng đi qua hai
điểm (xk-1,yk-1) và
(xk,yk):

x  xk  1
y  yk  1

x k  xk  1 y k  y k  1

yn
yk
ys
yk-1
y1
0

x1

xk-1 xs

xk

xn

x

Ứng dụng đơn giản: Vấn đề nội suy trong
kỹ thuật hóa học
Nội suy tuyến tính
Thuật toán:
1. Chỉ ra khoảng (xk-1,xk) chứa giá trị xs  giá trị của
k
2. Đưa giá trị của k tìm được vào biểu thức nội suy
tuyến tính

yk  yk  1
y s  yk  1 
( x s  xk  1 )
xk  xk  1

Ứng dụng đơn giản: Vấn đề nội suy trong
kỹ thuật hóa học
Nội suy tuyến tính
Procedure NOSUY(xs:real;VAR ys:real;Y,X:mX);
Begin
k:=0;
{so sánh xs với các giá trị x1, …, xn}
{Số vòng lặp sẽ là không xác định!!!?}
{Sử dụng cấu trúc:}
{Repeat … Until hoặc While … End}
Repeat
k:=k+1;
Until xs < x[k];

Ứng dụng đơn giản: Vấn đề nội suy trong
kỹ thuật hóa học
Nội suy tuyến tính
Procedure NOSUY(xs:real;VAR ys:real;Y,X:mX);
Begin
k:=0;
Repeat
k:=k+1;
Until xs < x[k];
{Ra khỏi vòng lặp trên đã tìm được giá trị k}
ys:=y[k-1]+(y[k]-y[k-1])*(xs-x[k-1])
/(x[k]-x[k-1]);
End;

Ứng dụng đơn giản: Vấn đề nội suy trong
kỹ thuật hóa học
Ví dụ 1:
Cho hỗn hợp lỏng Bezne – Toluen, biết hàm lượng
Benzen trong pha lỏng x = 0,4 (phần mol). Hãy xác định
hàm lượng Benze trong pha hơi ở trạng thái cân bằng.

yCB = ?

x = 0,4

Ứng dụng đơn giản: Vấn đề nội suy trong
kỹ thuật hóa học
Ví dụ 1:
Dữ liệu thực nghiệm về cân bằng pha:
x

y

T

x

y

T

0

0

110,6

50

71,2

92,1

5

11,8

108,3

60

79

89,4

10

21,4

106,1

70

85,4

86,8

20

38

102,2

80

91

84,4

30

...
PHƯƠNG PHÁP SỐ
TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Mã học phần: CH3454
TS. Nguyễn Đặng Bình Thành
BM:Máy & TBCN Hóa chất
Numerical Methods in Chemical Engineering
Phương pháp số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp số - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Phương pháp số 9 10 222