Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp số

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 8

PHƯƠNG PHÁP SỐ
TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Mã học phần: CH3454
TS. Nguyễn Đặng Bình Thành
BM:Máy & TBCN Hóa chất

Numerical Methods in Chemical Engineering

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.3 Ứng dụng
Tính toán hệ thống thiết bị cô đặc

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.3 Ứng dụng
Tính toán hệ thống thiết bị cô đặc
W1 , C p' 1 , t HT 1 , I HT 1

W2 , C p' 2 , t HT 2 , I HT 2

W3 , C p' 3 , t HT 3 , I HT 3

Gđ , C p ,đ , t đ , ađ
D, p H , I H

G1 , C p ,1 , t s1 , a1

G2 , C p , 2 , t s 2 , a2

W3 ,  3 , C p'' 3
D, 1 , C p'' 1

W1 ,  2 , C p'' 2

Gc , C p ,c , t s 3 , ac

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.3 Ứng dụng
Tính toán hệ thống thiết bị cô đặc
Mục đích của việc tính toán hệ thống cô đặc (nhiều nồi liên tiếp –
multi-effect evaporation):
-

Xác định các đại lượng D, W1, W2, W3 để đảm bảo

1) Nâng cao nồng độ dung dịch cần cô đặc từ ađ đến ac
2) Đảm bảo đủ khả năng trao đổi nhiệt từ hơi đốt D và hơi thứ
Wi trong từng thiết bị cô đặc.
-

Dựa vào hai lựa chọn chính:

1) Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt trong các thiết bị là bằng
nhau
2) Tổng diện tích bề mặt trao đổi nhiệt là nhỏ nhất

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.3 Ứng dụng
Tính toán hệ thống thiết bị cô đặc
Cơ sở tính toán:
-

Xây dựng phương trình cân bằng chất cho từng nồi và cho
hệ thống

-

Xây dựng phương trình cân bằng nhiệt (năng lượng) cho
từng nồi và cho hệ thống

-

Kết hợp với một số giả thiết nhằm đơn giản hóa mô hình

Hệ phương trình tuyến tính với các ẩn số: D, W i

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.3 Ứng dụng
Tính toán hệ thống thiết bị cô đặc
Cân bằng chất:
TB1 (n=1)

 Gđ G1  W1

 Gđ ađ G1a1
Gđ ađ
a1 
Gđ  W1

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.3 Ứng dụng
Tính toán hệ thống thiết bị cô đặc
Cân bằng chất:
TB2 (n=2)

 Gđ G2  W1  W2

 Gđ ađ G2 a2

Gđ ađ
a2 
Gđ  W1  W2

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.3 Ứng dụng
Tính toán hệ thống thiết bị cô đặc
Cân bằng chất:
TB3 (n=3)

 Gđ G3  W1  W2  W3

 Gđ ađ G3 a3

Gđ ađ
a2 
Gđ  W1  W2  W3

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.3 Ứng dụng
Tính toán hệ thống thiết bị cô đặc
Cân bằng nhiệt:
TB1 (n=1)

Gđ C p ,đ t đ  DI H G1C p1t s1  DC p'' 11
Thông thường dung dịch được gia nhiệt đến nhiệt độ sôi trước khi
đưa vào cô đặc:

Gđ C p ,đ t s1 G1C p1t s1  W1C p' 1t...
PHƯƠNG PHÁP SỐ
TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Mã học phần: CH3454
TS. Nguyễn Đặng Bình Thành
BM:Máy & TBCN Hóa chất
Numerical Methods in Chemical Engineering
Tuần 8
Phương pháp số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp số - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Phương pháp số 9 10 291