Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp số

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 4

PHƯƠNG PHÁP SỐ
TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Mã học phần: CH3454
TS. Nguyễn Đặng Bình Thành
BM:Máy & TBCN Hóa chất

Numerical Methods in Chemical Engineering

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.1 Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính và
ứng dụng

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.1 Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính và
ứng dụng

Dạng ma trận:

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.1 Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính và
ứng dụng
Phương pháp khử Gauss
Là phương pháp khử dần các ẩn để đưa hệ phương trình đã cho về
dạng tam giác trên rồi giải hệ này từ dưới lên
 không phải tính định thức

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.1 Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính và
ứng dụng
Phương pháp khử Gauss

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.1 Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính và
ứng dụng
Phương pháp khử Gauss

Các bước thực hiện:
1. Quá trình xuôi
2. Quá trình ngược

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.1 Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính và
ứng dụng
Phương pháp khử Gauss
1. Quá trình xuôi

Bước 0: Dùng pt đầu tiên để khử x1 trong n-1 pt còn lại.
Để khử x1 ở hàng thứ k (k = 2,3,…,n)
tính lại các hệ số ak,j ở hàng thứ k (j = 1,2,…,n):
ak,j = ak,j – a1,j*ak,1/a1,1
và tính lại hệ số bk ở hàng thứ k:
bk = bk – b1*ak,1/a1,1

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.1 Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính và
ứng dụng
Phương pháp khử Gauss
1. Quá trình xuôi

Bước 1: Dùng pt thứ 2 để khử x2 trong n-2 pt còn lại phía sau.
Để khử x2 ở hàng thứ k (k = 3,4,…,n)
tính lại các hệ số ak,j ở hàng thứ k (j = 2,3,…,n):
ak,j = ak,j – a2,j*ak,2/a2,2
và tính lại hệ số bk ở hàng thứ k:
bk = bk – b2*ak,2/a2,2

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.1 Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính và
ứng dụng
Phương pháp khử Gauss
1. Quá trình xuôi

Bước i: Dùng pt thứ i để khử xi trong (n-i) pt còn lại phía sau.
Để khử xi ở hàng thứ k (k = i+1,i+2,…,n)
tính lại các hệ số ak,j ở hàng thứ k (j = i,i+1,…,n):
ak,j = ak,j – ai,j*ak,i/ai,i
và tính lại hệ số bk ở hàng thứ k:
bk = bk – bi*ak,i/ai,i

Chương 1. Các phương pháp giải phương
trình và hệ phương trình
1.1 Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính và
ứng dụng
Phương pháp khử Gauss
1. Quá trình xuôi

Bước n-1: Dùng pt thứ i để khử xn-1 trong pt thứ ...
PHƯƠNG PHÁP SỐ
TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Mã học phần: CH3454
TS. Nguyễn Đặng Bình Thành
BM:Máy & TBCN Hóa chất
Numerical Methods in Chemical Engineering
Tuần 4
Phương pháp số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp số - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Phương pháp số 9 10 222