Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp số

Được đăng lên bởi n-n-h-v-ntn-why232
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 994 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 3

PHƯƠNG PHÁP SỐ
TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Mã học phần: CH3454
TS. Nguyễn Đặng Bình Thành
BM:Máy & TBCN Hóa chất

Numerical Methods in Chemical Engineering

Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa
lý thuyết và chiều cao tháp chưng luyện
Chương trình
Program chungluyen_1;
uses crt;
type
mX = array [1..50] of real;
var
X,Y:mX;
F,P,W,xF,xP,xW,R:real;
NLT,NLTC,NLTL,n,i,k:integer;
{Các chương trình con}

Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa
lý thuyết và chiều cao tháp chưng luyện
Chương trình
Program chungluyen_1;
…
{Các chương trình con}
Procedure NOSUY(xs:real;VAR ys:real;Y,X:mX);
Begin
k:=0;
Repeat
k:=k+1;
Until xs<x[k];
ys:=y[k-1]+ (y[k]-y[k-1])*(xs-x[k-1])
/(x[k]-x[k-1]);
End;

Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa
lý thuyết và chiều cao tháp chưng luyện
Chương trình
Program chungluyen_1;
…
{Các chương trình con}
Function DLVL(xs:real):real;
Begin
DLVL:=R/(R+1)*xs+xP/(R+1);
End;
Function DLVC(xs:real):real;
Begin
DLVC:=(R+F/P)*xs/(R+1)+(1-F/P)/(R+1)*xW;
End;

Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa
lý thuyết và chiều cao tháp chưng luyện
Chương trình
Program chungluyen_1;
…
{Chương trình chính}
BEGIN
clrscr;
{số liệu đầu}
write (‘Nhập số điểm thực nghiệm n = ’);
readln(n);
{Nhập các giá trị thực nghiệm}

Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa
lý thuyết và chiều cao tháp chưng luyện
Chương trình
Program chungluyen_1;
…
BEGIN
…
{Nhập các giá trị thực nghiệm}
For i:=1 to n do
Begin
write (‘X[’,i,‘] = ’);readln(x[i]);
End;

Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa
lý thuyết và chiều cao tháp chưng luyện
Chương trình
Program chungluyen_1;
…
BEGIN
…
{Nhập các giá trị thực nghiệm}
For i:=1 to n do
Begin
write (‘Y[’,i,‘] = ’);readln(Y[i]);
End;

Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa
lý thuyết và chiều cao tháp chưng luyện
Chương trình
Program chungluyen_1;
…
BEGIN
…
{Nhập các số liệu yêu cầu}
write (‘Nhập F = ’);readln(F);
write (‘Nhập xF = ’);readln(xF);
write (‘Nhập xP = ’);readln(xP);
write (‘Nhập xW = ’);readln(xF);
write (‘Nhập R = ’);readln(R);

Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa
lý thuyết và chiều cao tháp chưng luyện
Chương trình

Cần có cân bằng chất cho toàn
tháp:
FP:=F*(xP-xF)/(xP=P+W
F.x
F = P.xP + W.xW
xW);

Program chungluyen_1;
…
BEGIN
…
W:=F-P;
{Tính toán số đĩa lý thuyết đoạn luyện}
ys:=xP;
NLTL:=0;
Repeat
NOISUY(ys,xs,X,Y);
ys:=DLVL(xs);
NLTL:=NLTL+1;
Until xs <= xF;

Ứng dụng nội suy trong tính toán số đĩa
lý thuyết và chiều cao tháp chưng luyện
Chương trình
Program chungluyen_1;
…
BEGIN
…
{Tính toán số đĩa lý thuyết đoạ...
PHƯƠNG PHÁP SỐ
TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Mã học phần: CH3454
TS. Nguyễn Đặng Bình Thành
BM:Máy & TBCN Hóa chất
Numerical Methods in Chemical Engineering
Tuần 3
Phương pháp số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp số - Người đăng: n-n-h-v-ntn-why232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Phương pháp số 9 10 405