Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tính hàm số

Được đăng lên bởi senhong93
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 2. XÊp hμmsè
Gi¶ y = f(x) lμ mét hμm sè x¸c ®Þnh trªn ®o¹n [a, b],chotríc bëi
biÓu thøc hoÆc bëi n +1 gi¸ t cña y
i
= f(x
i
) t¹i ph©n ho¹ch n +1®iÓm
a = x
0
<x
1
<...<x
n
= b.Trongmétsètrêng hîp biÓu thøc cña hμm
f qu¸ phøc t¹p nªn ngêi ta cÇn thay thÕ bëi c¸c biÓu thøc ®¬n gi¶n h¬n
®ñ ®Ó xÊp hμm f.C¸cph¬ng ph¸p thêng dïng ®Ó xÊp lμ dông ®a
thøc néi suy vμ ph¬ngph¸pb×nhph¬ng tèi thiÓu.
2.1. §a thøc néi suy
2.1.1. §iÒu kiÖn tån t¹i
a. §Þnh lý. Tån t¹i vμ duy nhÊt mét ®a thøc P
n
(x) bËc kh«ng qu¸ n
sao cho P
n
(x
i
)=y
i
(i =0, 1,...,n).
Chøng minh: Gi¶ P
m
(x)=
m
j=0
a
j
x
j
lμ méathøcbËcm nμã(mμ
ta cÇn t×m) tho¶ m·n ®iÒu kiÖn P
m
(x
i
)=y
i
i =0, 1,...,n. vËy ta cÇn
t×m c¸c a
j
n +1ph¬ngtr×nhtuyÕntÝnhsau
m
j=0
a
j
x
j
i
= y
i
(i =0, 1,...,n).
§©y lμ n +1ph¬ng tr×nh m +1Èn, lμ a
0
,a
1
,...,a
m
.NÕum = n
trªn ®Þnh thøc Vandermond
D =
1 x
0
x
2
0
... x
n
0
1 x
1
x
2
1
... x
n
1
. ... ... ... ...
1 x
n
x
2
n
... x
n
n
=
0<i<j<n
(x
i
x
j
) =0
nªn nghiÖm duy nhÊt vμ khi ®ã
P
m
(x)=a
0
+ a
1
x + a
2
x
2
+ ···+ a
n1
x
n1
+ a
n
x
n
.
Trong trêng hîp a
n
=0th× ®a thøc P
m
bËc n.
12
Phương pháp tính hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp tính hàm số - Người đăng: senhong93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Phương pháp tính hàm số 9 10 997