Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp tọa độ trong không gian

Được đăng lên bởi thanhhuongcun98
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 70 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
Để giải được các bài toán hình không gian bằng phương pháp tọa độ ta cần phải chọn hệ trục tọa độ thích hợp.
Lập tọa độ các đỉnh, điểm liên quan dựa vào hệ trục tọa độ đã chọn và độ dài cạnh của hình.
PHƯƠNG PHÁP
Bước 1: Chọn hệ trục tọa độ Oxyz thích hợp. (Quyết định sự thành công của bài toán)
Bước 2: Xác định tọa độ các điểm có liên quan.
Bước 3: Sử dụng các kiến thức về tọa độ để giải quyết bài toán.
Các dạng toán thường gặp:
Định tính: Chứng minh các quan hệ vuông góc, song song, …
Định lượng: Độ dài đoạn thẳng,, góc, khoảng cách, tính diện tích, thể tích, diện tích thiết diện, …
Bài toán cực trị, quỹ tích.
……………
Ta thường gặp các dạng sau
1. Hình chóp tam giác
a. Dạng tam diện vuông
Ví dụ : Cho tứ diện OABC có đáy OBC là tam giác vuông tại O, OB=a, OC= a 3 , (a>0) và đường cao OA= a 3 . Gọi
M là trung điểm của cạnh BC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và OM.
z
Cách 1:
a 3 A
Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ. Khi đó O(0;0;0),
A(0;0; a 3); B(a;0;0), C(0; a 3;0),
M

a a 3
;
; 0 , gọi N là trung điểm của AC
2
2

N 0;

N

a 3 a 3
;
.
2
2

MN là đường trung bình của tam giác ABC AB // MN
AB //(OMN) d(AB;OM) = d(AB;(OMN)) = d(B;(OMN)).
a a 3
;
; 0 , ON
2
2

OM

0;

a2 3
4

3; 1; 1

3.a 0 0

a 3

Ta có: d ( B; (OMN ))
3 1 1

Cách 2:
Gọi N là điểm đối xứng của C qua O.
Ta có: OM // BN (tính chất đường trung bình).
OM // (ABN)
d(OM;AB) = d(OM;(ABN)) = d(O;(ABN)).
Dựng OK BN , OH AK ( K BN ; H AK )
Ta có: AO (OBC); OK BN
AK BN
BN OK ; BN AK
BN ( AOK )
AK ; OH

BN

a

x

a2 3
n , với n
4

( 3; 1; 1) .
y

z 0

a 15
. Vậy, d ( AB; OM )
5

5

y

M

B

Phương trình mặt phẳng (OMN) qua O với vectơ pháp tuyến n : 3x

OH

a 3

a 3 a 3
;
2
2

3a 2 a 2 3 a 2 3
;
;
4
4
4

[OM ; ON ]

C

O

a 15
.
5

N

A

a 3

O

C

a 3

BN

M

OH

OH

( ABN )

d (O; ( ABN ) OH

1

1

1

B

a

Từ các tam giác vuông OAK; ONB có:
1

1
2

1
2

OH
OA OK
b. Dạng khác

1
2

1
2

OA

OB

2

ON

2

3a

Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

2

1
a

2

3a

2

5
3a

2

OH

a 15
. Vậy, d (OM ; AB)
5

OH

a 15
.
5

1

Ví dụ 1: Tứ diện S.ABC có cạnh SA vuông góc với đáy và ABC vuông tại C. Độ dài của các cạnh là SA =4, AC = 3,
BC = 1. Gọi M là trung điểm của cạnh AB, H là điểm đối xứng của C qua M.
Tính cosin góc hợp bởi hai mặt phẳng (SHB) và (SBC).
Hướng dẫn giải
z
Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, ta có:
A(0;0;0), B(1;3;0), C(0;3;0), S(0;0;4) và H(1;0;0).
S
mp(P) qua H vuông góc với SB tại I cắt đường thẳng SC t...
Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐTRONG KHÔNG GIAN
1
CHUYÊN ĐỀ
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
Để giải được c bài toán hình không gian bằng phương pháp tọa độ ta cn phải chọn hệ trục tọa đ thích hợp.
Lập tọa độ các đnh, đim liên quan dựa vào hệ trục tọa độ đã chn và đ dài cạnh ca hình.
PHƯƠNG PHÁP
Bước 1: Chn htrục ta đ Oxyz thích hợp. (Quyết đnh sự thành công của bài toán)
Bước 2: Xác định tọa độ các đim có liên quan.
Bước 3: Sdng các kiến thức về tọa độ đgiải quyết bài toán.
Các dạng toán thường gặp:
Định nh: Chứng minh các quan h vuông góc, song song,
Định lượng: Độ dài đoạn thẳng,, góc, khong cách, nh diện ch, thtích, diệnch thiết diện,
Bài toán cực trị, qu ch.
……………
Ta thường gặp các dạng sau
1. Hình chóp tam gc
a. Dng tam diện vng
Ví d : Cho tứ diện OABC có đáy OBC là tam giác vuông tại O, OB=a, OC=
3a
, (a>0) và đường cao OA=
3a
. Gi
M là trung đim của cạnh BC.nh khoảngch giữa hai đường thẳng AB và OM.
ch 1:
Chn hệ trục tọa đ n nh vẽ. Khi đó O(0;0;0),
(0;0; 3); ( ;0;0), (0; 3;0),A a B a C a
3
; ; 0
22
aa
M
, gi N là trung điểm của AC
33
0; ;
22
aa
N
.
MN là đường trung nh của tam giác ABC AB // MN
AB //(OMN) d(AB;OM) = d(AB;(OMN)) = d(B;(OMN)).
3 3 3
; ; 0 , 0; ;
2 2 2 2
a a a a
OM ON
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
[ ; ] ; ; 3; 1; 1
4 4 4 4 4
a a a a a
OM ON n
, với
( 3; 1; 1)n
.
Phương trình mặt phẳng (OMN) qua O với vectơ pháp tuyến
Ta :
3. 0 0
3 15
( ; ( ))
5
3 1 1 5
a
aa
d B OMN
. Vậy,
15
( ; ) .
5
a
d AB OM
ch 2:
Gi N là điểm đi xng của C qua O.
Ta : OM // BN (tính cht đường trung nh).
OM // (ABN)
d(OM;AB) = d(OM;(ABN)) = d(O;(ABN)).
Dựng
, ( ; )OK BN OH AK K BN H AK
Ta :
( );AO OBC OK BN AK BN
; ( )BN OK BN AK BN AOK BN OH
; ( ) ( ; ( )OH AK OH BN OH ABN d O ABN OH
Từ các tam giác vuông OAK; ONB :
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 15
5
3 3 3
a
OH
OH OA OK OA OB ON a a a a
. Vậy,
15
( ; ) .
5
a
d OM AB OH
b. Dạng khác
z
A
3a
3a
y
C
N
O
M
a
x
B
O
A
3a
3a
C
N
M
a
B
phương pháp tọa độ trong không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp tọa độ trong không gian - Người đăng: thanhhuongcun98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
phương pháp tọa độ trong không gian 9 10 377