Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tọa độ trong không gian

Được đăng lên bởi tailieuhayqua
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2801 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
TỔ TOÁN - TIN

CHUYÊN ĐỀ

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ
TRONG KHÔNG GIAN

Trần Anh Tuấn

Vĩnh Phúc, năm 2009-2010

Mục lục
1 Vectơ trong không gian
1.1 Tâm tỉ cự . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Các vectơ đồng phẳng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
4
4

2 Toạ độ của vectơ và điểm
2.1 Toạ độ của vectơ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Toạ độ của điểm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
6
6

3 Tích vô hướng và tích có hướng của
3.1 Tích vô hướng . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Biểu thức toạ độ . . . . . .
3.1.2 Ứng dụng . . . . . . . . . .
3.2 Tích có hướng . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Định nghĩa . . . . . . . . .
3.2.2 Tính chất . . . . . . . . . .
3.2.3 ứng dụng . . . . . . . . . .

6
7
7
7
7
7
7
8

hai vectơ
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

4 Phương trình tổng quát

9

5 Phương trình tham số

9

6 Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

11

7 Chùm mặt phẳng

11

8 Khoảng cách

12

9 Phương trình tổng quát

14

10 Phương trình tham số và phương trình chính tắc

14

11 Vị trí tương đối của hai đường thẳng
16
11.1 Góc giữa hai đường thẳng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
11.2 Hai đường thẳng đồng phẳng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
11.3 Hai đường thẳng chéo nhau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
12 Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

18

13 Khoảng cách
13.1 Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng .
13.1.1 Cách xác định khoảng cách từ A đến d . .
13.1.2 Công thức . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2 Khoảng cách giữa hai đường thẳng . . . . . . . .
13.2.1 Cách xác định khoảng cách giữa hai đường
13.2.2 Công thức . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22
22
23
23
23
23
23

2

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
thẳng chéo nhau
. . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

14 Một số vấn đề về điểm,
14.1 Hình chiếu vuông góc
14.2 Hình chiếu vuông góc
14.3 Hình chiếu vuông góc

đường thẳng và mặt phẳng trong không
của đường thẳng trên mặt phẳng . . . . . . .
của điểm trên mặt ...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
TỔ TOÁN - TIN
CHUYÊN ĐỀ
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ
TRONG KHÔNG GIAN
Trần Anh Tuấn
Vĩnh Phúc, năm 2009-2010
Phương pháp tọa độ trong không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp tọa độ trong không gian - Người đăng: tailieuhayqua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Phương pháp tọa độ trong không gian 9 10 528