Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp trắc nghiệm hoá hoc 12

Được đăng lên bởi Trần Phúc
Số trang: 305 trang   |   Lượt xem: 6870 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................

3

Phần thứ nhất: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP
TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ..............................................
Phương pháp 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ....................
Phương pháp 2: Bảo toàn mol nguyên tử ..............................................
Phương pháp 3: Bảo toàn mol electron .................................................
Phương pháp 4: Sử dụng phương trình ion - electron .........................
Phương pháp 5: Sử dụng các giá trị trung bình .....................................
Phương pháp 6: Tăng giảm khối lượng ................................................
Phương pháp 7: Qui đổi hỗn hợp nhiều chất về số lượng chất ít
hơn ...........................................................................................................
Phương pháp 8: Sơ đồ đường chéo ......................................................
Phương pháp 9: Các đại lượng ở dạng khái quát .................................
Phương pháp 10: Tự chọn lượng chất ..................................................

77
85
97

Phần thứ hai: 25 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Đề số 01 ..................................................................................................
Đề số 02 ..................................................................................................
Đề số 03 ..................................................................................................
Đề số 04 ..................................................................................................
Đề số 05 ..................................................................................................
Đề số 06 ..................................................................................................
Đề số 07 ..................................................................................................
Đề số 08 ..................................................................................................
Đề số 09 ..................................................................................................
Đề số 10 ..................................................................................................
Đề số 11 ..................................................................................................
Đề số 12 ..................................................................................
M C L C
L I NÓI Đ U ................................................................................................ 3
Ph n th nh t : 10 PH NG PHÁP GI I NHANH BÀI T PƯƠ
TR C NGHI M HÓA H C ..............................................
4
Ph ng pháp 1ươ : Áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng ượ .................... 4
Ph ng pháp ươ 2: B o toàn mol nguyên t .............................................. 13
Ph ng pháp ươ 3: B o toàn mol electron ................................................. 22
Ph ng pháp ươ 4: S d ng ph ng trình ion - electron ươ ......................... 36
Ph ng pháp ươ 5: S d ng các giá tr trung bình ..................................... 49
Ph ng pháp ươ 6: Tăng gi m kh i l ng ượ ................................................ 60
Ph ng pháp ươ 7: Qui đ i h n h p nhi u ch t v s l ng ch t ít ượ
h n ơ ...........................................................................................................
71
Ph ng pháp ươ 8: S đ đ ng chéo ơ ườ ...................................................... 77
Ph ng pháp ươ 9: Các đ i l ng d ng khái quát ượ ................................. 85
Ph ng pháp 10ươ : T ch n l ng ch t ượ .................................................. 97
Ph n th hai : 25 Đ THI TH TUY N SINH Đ I H C, CAO Đ NG 108
Đ s 01 .................................................................................................. 108
Đ s 02 .................................................................................................. 115
Đ s 03 .................................................................................................. 122
Đ s 04 .................................................................................................. 129
Đ s 05 .................................................................................................. 136
Đ s 06 .................................................................................................. 143
Đ s 07 .................................................................................................. 150
Đ s 08 .................................................................................................. 157
Đ s 09 .................................................................................................. 163
Đ s 10 .................................................................................................. 170
Đ s 11 .................................................................................................. 177
Đ s 12 .................................................................................................. 185
Đ s 13 .................................................................................................. 193
Đ s 14 .................................................................................................. 201
Đ s 15 .................................................................................................. 209
Đ s 16 .................................................................................................. 216
Đ s 17 .................................................................................................. 223
Đ s 18 .................................................................................................. 231
Đ s 19 .................................................................................................. 238
Đ s 20 .................................................................................................. 247
Đ s 21 .................................................................................................. 254
Đ s 22 .................................................................................................. 262
Đ s 23 .................................................................................................. 270
2
Phương pháp trắc nghiệm hoá hoc 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp trắc nghiệm hoá hoc 12 - Người đăng: Trần Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
305 Vietnamese
Phương pháp trắc nghiệm hoá hoc 12 9 10 739