Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tự chọn lượng chất trong hoá học

Được đăng lên bởi peonat2804
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NguyÔn Thµnh Trung - A3K38- Tr−êng THPT chuyªn Phan Béi Ch©u- NghÖ An
¸p dông ph−¬ng ph¸p "tù chän l−îng chÊt" vµo
vËt lÝ
H¼n c¸c b¹n ®Òu biÕt ®Õn ph−¬ng ph¸p chän l−îng chÊt trong m«n hãa häc. §©y
ph−¬ng ph¸p khay ®−îc ¸p ng cho c¸c bµi to¸n liÖu bµi ra ccho ë d¹ng
t−¬ng ®èi (vÝ nh− khèi, phÇn tr¨m...) ë trong vËt lý, b¹n thÊy r»ng nã còng cã
nhiÒu d¹ng i liÖu chØ cho ë d¹ng chung chung th«i kh«ng? Dùa vµo 2 manh
mèi trªn céng víi viÖc mét sè d¹ng i lý nÕu ta lµm theo ®−êng lèi th«ng th−êng sÏ t
phøc p trong viÖc tÝnh to¸n biÕn ®æi (c b¹n biÕt råi ®Êy,chØ sai 1 li ®i 1 c©u,
h¬n n÷a chóng ta b©y g®ang thi tr¾c nghiÖm, cÇn nhanh gän vµ chÝnh x¸c) lµm m×nh
n¶y ra ý t−ëng mang tÝnh "®ét ph¸" trong viÖc gi¶i mét sè d¹ng bµi sau.
Tr−íc hÕt ®Ó dông tµi liÖu mét ch tèi −u mÜnh nghÜ c¸c b¹n nªn ®äc ®Ò lµm
®Ò bµi tr−íc ®Z, sau ®ã míi xem lêi gi¶i cña m×nh. Ckhi Êy c¸c b¹n i thÊy hÕt ®−îc
sù kh¸c biÖt trong chän "l−îng chÊt" hay kh«ng chän "l−îng chÊt" nhÐ ^^
M×nh xin më ®Çu b»ng bµi to¸n cña khèi A 2010
1: Ba ®iÓm O, A, B cïng n»m trªn mét ®−êng th¼ng xuÊt ph¸t O. T¹i O ®Æt mét
nguån ®iÓm ph¸t sãng ©m ®¼ng h−íng ra kh«ng gian, m«i tr−êng kh«ng hÊp thô ©m. Møc
c−êng ®é ©m t¹i A lµ 60 dB, t¹i B 20 dB. Møc c−êng ®é ©m t¹i trung ®iÓm M cña ®o¹n
AB lµ:
A. 40dB B.34dB C. 26dB D. 17dB
C¸c b¹n hZy thö gi¶i tr−íc ®i nhÐ.
C¸c b¹n ®Z lµm xong ch−a? c b¹n thÊy thÕ nµo? nh ®o¸n mét b¹n ch−a
gÆp d¹ng nµy bao giê t ng tóng. M×nh ban ®Çu còng vËy. Còng ch¼ng biÕt b¾t
®Çu tõ ®©u. Cßn víi c¸c b¹n ®Z lµm d¹ng nµy råi (d¹ng nµy ®−îc lÆp l¹i trong nhiÒu ®Ò thi
thö sau n¨m 2010), c b¹n cã c¶m thÊy kh©u tÝnh to¸n vÉn kh¸ − lµ phøc t¹p hay kh«ng ?
M×nh tin cã. ThËt ch¼ng tg× khi ph¶i ®Ó ý ®Õn tØ nµy nä. Lo¹n clªn!
Phương pháp tự chọn lượng chất trong hoá học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp tự chọn lượng chất trong hoá học - Người đăng: peonat2804
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phương pháp tự chọn lượng chất trong hoá học 9 10 882