Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tự học Hóa học

Được đăng lên bởi Pham Hong Thanh
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 2248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, giáo dục là chìa khóa dẫn tới thành công của một quốc gia. Giáo dục là một
quá trình rèn luyện nhằm nâng cao năng lực của người học, bởi vậy tự học đóng vai trò rất
quan trọng. Quá trình tự học giúp hệ thống hóa, chính xác hóa kiến thức, rèn luyện kỹ năng,
giúp cho người học có một nền tảng vững chắc không những nội dung kiến thức, kỹ năng mà
quan trọng hơn là phương pháp tự học, làm cơ sở cho việc học tập, nghiên cứu ở trình độ
cao hơn hay vận dụng vào đời sống thực tiễn.
Trong quá trình tự học ở môn Hóa học việc sử dụng hệ thống bài tập hóa học phong
phú, đa dạng về nội dung và hình thức là rất cần thiết. Để có thêm một tài liệu tham khảo
phục vụ đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tăng cường tự học, chúng tôi biên soạn
cuốn sách "Hướng dẫn tự học hóa học 11 ". Sách gồm 9 chương, tương ứng với từng chương
trong sách giáo khoa hóa học 11. Trong mỗi chương có phần ôn tập các kiến thức cơ bản
của chương, phân dạng bài tập và phương pháp giải. Các bài tập bao gồm cả hình thức trắc
nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan, có một số câu trích trong các đề thi tuyển sinh
Đại học, Cao đẳng gần đây với các hướng dẫn dễ hiểu. Sau mỗi chương có giới thiệu một số
đề tự kiểm tra có phần đáp án và hướng dẫn giải một số câu hỏi, do đó sẽ thuận tiện cho các
em học sinh yêu thích hóa học có thể tự đọc, tự học thông qua cuốn sách này. Sách do tập
thể các Thầy, cô ở khoa Hóa học - trường Đại học sư phạm Hà nội biên soạn, trong đó
PGS.TS Trần Trung Ninh là chủ biên và biên soạn các chương 4, 5 và 7, cô Phạm Thị Kim
Ngân biên soạn chương 6, 8, 9, cô Bùi Hương Giang biên soạn chương 1, 2, 3.
Xin trân trọng giới thiệu với các thầy cô giáo và các em học sinh cuốn sách "Hướng
dẫn tự học hóa học 11". Các tác giả đã có nhiều cố gắng, nhưng chắc chắn không tránh khỏi
thiếu sót. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp quý báu của các bạn đọc để
sách có thể hoàn chỉnh hơn trong lần tái bản sau, nếu có.
Các tác giả

CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI
§1. SỰ ĐIỆN LI. PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI
A. Tóm tắt lí thuyết
I. SỰ ĐIỆN LI
1. Định nghĩa:
- Sự điện li: là quá trình phân li các chất trong nước ra ion.
- Chất điện li: là những chất tan trong nước phân li ra ion. Do đó dung dịch chất điện li dẫn
điện được.
Ví dụ: NaCl là chất điện li; còn đường saccarozơ không phải là chất điện li mặc dù nó
tan được trong nước nhưng không phân li ra các ion.
2. Độ điện li (α
α) và chất điện li mạnh, yếu
- Độ điện li α (anpha) của chất điện li là tỉ số phân tử phân li ra ion (n...
LI NÓI ĐẦU
Ngày nay, giáo dc là chìa khóa dn ti thành công ca mt quc gia. Giáo dc mt
quá trình rèn luyn nhm nâng cao năng lc ca ngưi hc, bi vy t hc đóng vai trò rt
quan trng. Quá trình t hc giúp h thng hóa, chính xác hóa kiến thc, rèn luyn k năng,
giúp cho người hc có mt nn tng vng chc không nhng ni dung kiến thc, k năng
quan trng hơn phương pháp t hc, làm cơ s cho vic hc tp, nghiên cu trình độ
cao hơn hay vn dng vào đi sng thc tin.
Trong quá trình t hc môn Hóa hc vic s dng h thng bài tp hóa hc phong
phú, đa dng v ni dung hình thc rt cn thiết. Để thêm mt tài liu tham kho
phc v đổi mi phương pháp dy hc theo hướng tăng cường t hc, chúng tôi biên son
cun sách "Hướng dn t hc hóa hc 11 ". Sách gm 9 chương, tương ng vi tng chương
trong sách giáo khoa hóa hc 11. Trong mi chương phn ôn tp các kiến thc cơ bn
ca chương, phân dng bài tp phương pháp gii. Các bài tp bao gm cnh thc trc
nghim t lun trc nghim khách quan, mt s câu trích trong các đề thi tuyn sinh
Đại hc, Cao đẳng gn đây vi các hưng dn d hiu. Sau mi chương có gii thiu mt s
đề t kim tra phn đáp án hướng dn gii mt s câu hi, do đó s thun tin cho các
em hc sinh yêu thích hóa hc th t đọc, t hc thông qua cun sách này. Sách do tp
th các Thy, khoa Hóa hc - trường Đại hc sư phm ni biên son, trong đó
PGS.TS Trn Trung Ninh là ch biên biên son các chương 4, 5 7, Phm Th Kim
Ngân biên son chương 6, 8, 9, cô Bùi Hương Giang biên son chương 1, 2, 3.
Xin trân trng gii thiu vi các thy giáo các em hc sinh cun sách "Hướng
dn t hc hóa hc 11". Các tác gi đã có nhiu c gng, nhưng chc chn không tránh khi
thiếu sót. Chúng tôi xin chân thành cm ơn các ý kiến đóng góp quý báu ca các bn đc để
sách có th hoàn chnh hơn trong ln tái bn sau, nếu có.
Các tác gi
Phương pháp tự học Hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp tự học Hóa học - Người đăng: Pham Hong Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Phương pháp tự học Hóa học 9 10 319