Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp xấp xỉ trơn cho bài toán tối ưu không trơn

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1697 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN THỊ TRANG

PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ TRƠN
CHO BÀI TOÁN
TỐI ƯU KHÔNG TRƠN

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Thái Nguyên - Năm 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN THỊ TRANG

PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ TRƠN
CHO BÀI TOÁN
TỐI ƯU KHÔNG TRƠN
Chuyên ngành:

TOÁN ỨNG DỤNG

Mã số : 60.46.36

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. ĐỖ VĂN LƯU

Thái Nguyên - Năm 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêni

Mục lục
Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i

Mở đầu

1

Nội dung

4

1 XẤP XỈ TỐI ƯU KHÔNG TRƠN BẰNG DÃY CÁC BÀI
TOÁN TỐI ƯU TRƠN

4

1.1

Xấp xỉ bài toán không trơn . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.2

Các kiến thức bổ trợ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.3

Điều kiện cần Lagrange không trơn

1.4

Đối ngẫu Wolfe suy rộng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.5

Bài toán quy hoạch liên tục không trơn . . . . . . . . . . . 15

1.6

Bài toán điều khiển tối ưu không trơn . . . . . . . . . . . . 22

. . . . . . . . . . . . . 10

2 PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ TRƠN CHO BÀI TOÁN MINIMAX VECTƠ KHÔNG TRƠN
2.1

28

Các kiến thức bổ trợ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1.1

Bài toán minimax đã làm trơn . . . . . . . . . . . . 29

2.1.2

Làm trơn hàm lồi bất biến địa phương . . . . . . . . 32

2.2

Điều kiện cần cho minimax

2.3

Điều kiện đủ cho minimax . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

. . . . . . . . . . . . . . . . . 35i

Kết luận

43

Tài liệu tham khảo

45

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

Mở đầu
Lí thuyết các bài toán tối ưu không trơn là một bộ phận quan trọng
của lí thuyết các bài toán cực trị và có nhiều ứng dụng trong kinh tế, kĩ
thuật. Lí thuyết gradient và jacobian suy rộng Clarke ra đời (xem [4]) đã
trở thành công cụ hữu hiệu để xử lí các bài toán tối ưu không trơn với các
hàm Lipschitz địa phương.
Định lý Rademacher chỉ ra rằng một hàm Lipschitz xác định trong
không gian hữu hạn chiều thì khả vi hầu khắp nơi trong miền xác định
của nó. Sử dụng tích chất này và kĩ thuật của lí thuyết hàm suy rộng,
Craven [5] đã đưa ra phương pháp xấp xỉ trơn cho bài toán tối ưu với các
hàm Lipschitz địa phương trong không gian hữu hạn chiều. Bằng phương
pháp xấp xỉ trơn, Craven ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
NGUYỄN THỊ TRANG
PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ TRƠN
CHO BÀI TOÁN
TỐI ƯU KHÔNG TRƠN
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Thái Nguyên - Năm 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Phương pháp xấp xỉ trơn cho bài toán tối ưu không trơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp xấp xỉ trơn cho bài toán tối ưu không trơn - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Phương pháp xấp xỉ trơn cho bài toán tối ưu không trơn 9 10 504