Ktl-icon-tai-lieu

Phương Trình Bậc 2 Đại Số 9

Được đăng lên bởi buitanduoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bùi Tấn Được

0903611423

I. Chủ đề 1. Phương trình bậc 2 : Công thức nghiệm – Nhẩm nghiệm
1. Định nghĩa + điều kiện :
* Nghiệm phương trình là 1 số x0 thỏa :
2. Trường hợp đặc biệt 1 (khuyết b) :
−c
a
−c
- Nếu
< 0 : Vô nghiệm
a
−c
- Nếu
=0 : x = 0
a
−c
−c
- Nếu
>0 : x = ±
a
a

ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) (1)
a(x0)2 + bx0 + c = 0
ax2 + c = 0
(a ≠ 0)

⇔ x2 =

Ghi nhớ :

x2 = A > 0 ⇔ x = ± A

ax2 + bx = 0

3. Trường hợp đặc biệt 2 (khuyết c) :
⇔ (ax+b)x = 0
hoặc ax + b = 0
⇔x=0
⇔x=0

hoặc x = −

(a ≠ 0)

b
a

4. Công thức nghiệm đầy đủ :
∆ = b2 – 4ac
Nếu ∆ > 0 ⇒ pt (1) có 2 nghiệm phân biệt: x1 =
Nếu ∆ = 0 ⇒ pt (1) có nghiệm kép: x1 = x2 =

−b + ∆
−b − ∆
; x2 =
2a
2a

−b
.
2a

Nếu ∆ < 0 ⇒ pt (1) vô nghiệm.
5. Công thức nghiệm thu gọn ( b chẵn) :
Nếu b = 2b’ ⇒ b’ =

b
2

⇒

∆ ' = (b’)2 – ac.

−b ' + ∆ '
−b ' − ∆ '
; x2 =
a
a
−b '
Nếu ∆ ' = 0 ⇒ pt (1) có nghiệm kép: x1 = x2 =
.
a
Nếu ∆ ' < 0 ⇒ pt (1) vô nghiệm.

Nếu ∆ ' > 0 ⇒ pt (1) có 2 nghiệm phân biệt: x1 =

6. Nhẩm nghiệm :
c
a

a+b+c=0

pt (1) có 2 nghiệm: x1 = 1

a–b+c=0

pt (1) có 2 nghiệm: x1 = −1 và x2 = −

và x2 =

c
a

Page | 1

Bùi Tấn Được

0903611423

Ta có : 16x2 – 25 = 0
⇔ x2 = 25/16

Ví dụ 1 : Giải pt 16x2 – 25 = 0

⇔ x= ±

25
5
=±
16
4

Ví dụ 2: Giải phương trình x2 - 4x + 3 = 0
- Nhận xét : đây là phương trình bậc 2 có a = 1, b = -4, c = 3
- Giải bằng công thức đầy đủ :
∆ = (-4)2 – 4.1.3 = 16 – 12 = 4 > 0 ⇒ ∆ = 4 = 2
Pt có 2 nghiệm phân biệt : x1

−( −4) + 2
−( −4) − 2
= 3 và x2
=1
2.1
2.1

- Giải bằng công thức thu gọn : b’ = b/2 = -2
∆ ’ = (-2)2 – 1.3 = 4 – 3 = 1 > 0 ⇒ ∆ = 1 = 1
Pt có 2 nghiệm phân biệt : x1

−(−2) + 1
−( −2) − 1
= 3 và x2
=1
1
1

- Nhẩm nghiệm : Vì a + b + c = 1 - 4 + 3 = 0 nên phương trình có 2 nghiệm
x1 = 1 và x2 = c/a = 3/1 = 3
BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1 : Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc 2 1 ẩn
a. 2x – x2 + 1 = 0
b. 3 - x2 = 0
c. 4 – 5x = 0
2
d. 2x + 3y – 1 = 0
e. 2x = 3y = 0
e. 2y2 + 3 = 0
Bài 2 : Cho phương trình 2x2 – 3x - 5 = 0, trong các số sau, số nào là nghiệm phương trình
đã cho : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Bài 3 : Giải các phương trình
a. 2x2 + 4 = 0
b. x2 – 4 = 0

c. 4x2 – 9 = 0

d. -2x2 + 3 = 0

Bài 4 : Giải các phương trình
a. 2x2 + 4x = 0
b. x2 -4x = 0

c. 4x2 – 9x = 0

d. -2x2 + 3x = 0

Bài 5 : Giải các phương trình
a. 2x2 + 3x + 2 = 0

b. 2x2 + 5x + 2 = 0

c. x2 – x +

1
=0
4

d. -x2 + 5x - 6 = 0

Bài 6 : Giải các phương trình (dùng công thức thu gọn)
a. x2 + 10x + 16 = 0
b. 2x2 + 6x + 5 = 0
2
c. x –4 x + 4 = 0
d. -x2 + 2x + 1 = 0
Bài 7 : Nh...
Bùi Tấn Được 0903611423
Page | 1
I. Chủ đề 1. Phương trình bậc 2 : Công thức nghiệm – Nhẩm nghiệm
1. Định nghĩa + điều kiện : ax
2
+ bx + c = 0 (a
0) (1)
* Nghiệm phương trình là 1 số x
0
thỏa : a(x
0
)
2
+ bx
0
+ c = 0
2. Trường hợp đặc biệt 1 (khuyết b) : ax
2
+ c = 0 (a
0)
2
c
x
a
=
- Nếu
0
c
a
<
: Vô nghiệm
- Nếu
0
c
a
=
: x = 0
- Nếu
0
c
a
>
: x =
c
a
±
3. Trường hợp đặc biệt 2 (khuyết c) : ax
2
+ bx = 0 (a
0)
(ax+b)x = 0
x = 0 hoặc ax + b = 0
x = 0 hoặc x =
b
a
4. Công thức nghiệm đầy đủ :
= b
2
– 4ac
Nếu
> 0
pt (1) có 2 nghiệm phân biệt:
1
2
b
x
a
+
=
;
2
2
b
x
a
=
Nếu
= 0
pt (1) có nghiệm kép:
1 2
2
b
x x
a
= =
.
Nếu
< 0
pt (1) vô nghiệm.
5. Công thức nghiệm thu gọn ( b chẵn) :
Nếu b = 2b’
b’ =
2
b
'
= (b’)
2
– ac.
Nếu
'
> 0
pt (1) có 2 nghiệm phân biệt:
1
' '
b
x
a
+
=
;
2
' '
b
x
a
=
Nếu
'
= 0
pt (1) có nghiệm kép:
1 2
'
b
x x
a
= =
.
Nếu
'
< 0
pt (1) vô nghiệm.
6. Nhẩm nghiệm :
a + b + c = 0
pt (1) có 2 nghiệm:
=
1
1
x
2
c
x
a
=
a – b + c = 0
pt (1) có 2 nghiệm:
=
1
1
x
2
c
x
a
=
Ghi nhớ :
2
0
x A x A
= > = ±
Phương Trình Bậc 2 Đại Số 9 - Trang 2
Phương Trình Bậc 2 Đại Số 9 - Người đăng: buitanduoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phương Trình Bậc 2 Đại Số 9 9 10 980