Ktl-icon-tai-lieu

phương trình bậc 2

Được đăng lên bởi tieu_duong
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần I

TÓM

TẮT VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
VÀ TAM THỨC BẬC HAI

I. Định nghĩa và cách giải
Phương trình: ax2 + bx + c = 0
(a ¹ 0) gọi là phương trình bậc 2
(PTBH).
Đa thức: f(x) = ax2 + bx + c = 0 được gọi là tam thức bậc 2 (TTBH).
*. Nghiệm của PTBH (nếu có) cũng được gọi là nghiệm của TTBH.
*. Dạng chính tắc của TTBH:
ax2 + bx + c = a[(x +

b 2 b 2 - 4ac
) ]
2a
4a 2

(1)

Từ dạng (1) ta đưa ra cách giải và công thức nghiệm như SGK đã trình bày.
II. Sự phân tích TTBH
Nếu D > 0 thì f(x) = ax2 + bx + c = a(x - x1)(x - x2) với x1, x2 là các nghiệm.
III. Định lý Vi-ét
Nếu D > 0 thì phương trình f(x) = ax2 + bx + c = 0 có 2 nghiệm phân biệt
và:

S = x1 + x2 = -

b
a

c
a

P = x1x2 =

Ngược lại: Nếu x + y = S và x.y = P thì x, y là các nghiệm của phương trình
bậc hai: t2 - St + P = 0
IV. Đồ thị hàm số bậc 2:

4

2

a>0
D>0

4

a>0
D<0

4

a>0
D=0

2
5

2
-2

5

-4

6

4

2

a<0
D>0

a<0
D<0

a<0
D=0

-5

-2

PHƯƠNG PHÁP TA M THỨC BẬC 2

1

V. GTLN, GTNN:

D
D
Þ Min f ( x) = 4a
4a
D
D
Nếu a < 0 Þ f(x) £ - Þ Max f ( x) = 4a
4a

Nếu a > 0 Þ f(x) ³ -

GTLN (GTNN) đạt được Û x= -b/2a

VI. Dấu tam thức bậc 2:
Cho f(x) = ax2 + bx + c (a ¹ 0)
Nếu D < 0 thì af(x) > 0 " x ÎR.
Nếu D = 0 thì af(x)³ 0 " x Î R. Đẳng thức khi x = -b/2a
Nếu D > 0 thì af(x) < 0 " x Î(x1;x2).
af(x) ³ 0 " x Î (-¥; x1] U [x2; +¥)
Đảo lại:
1) Nếu $ a sao cho: af(a) < 0 thì f(x) có 2 nghiệm phân biệt và x1< a <x2
2) af(a) > 0
af(a) > 0
D>0
D>0
Û a < x 1 < x2
Û x1 < x2 < a;
S
<a
2

S
>a
2

Hệ quả trực tiếp:
1') Cho a < b, f(x) = ax2 + bx + c (a ¹ 0)
x1 < a < x2 < b
Û f(a).f(b) < 0
a < x 1 < b < x2
2') a < x1 < x2 < b Û D > 0
af(a) > 0
af(b) > 0

[

a<

S
<b
2

Trên đây là 6 nội dung cơ bản nhất về PTBH và TTBH mà SGK ĐS-10 đã
trình bày khá kỹ.
Sau đây là các ví dụ ứng dụng.

˜š›™

PHƯƠNG PHÁP TA M THỨC BẬC 2

2

Phần II

CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG CƠ BẢN
1.GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Phép giải phương trình bậc 2 với hệ số bằng số khá đơn giản. Ở đây ta chỉ
đề cập đến các phương trình chứa tham số. Một chú ý quan trọng ở đây là: Ta
thường quên mất không xét đến trường hợp hệ số a = 0.
VD1: Cho phương trình:
(m2 - 4)x2 + 2(m + 2)x +1 = 0 (1)
a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm.
b) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm duy nhất.
Giải: a) Thông thường HS hay mắc sai lầm là chỉ xét đến trường hợp: D ³ 0
mà bỏ quên trường hợp a = 0
* Nếu m2 - 4 = 0 Û m = ±2. Giá trị m = -2 không thoả mãn.
* Nếu m ¹ ±2:
pt(1) có nghiệm Û
m ¹ ±2
Û -2 < m ¹ 2
D' ³ 0
Tóm lại pt(1) có nghiệm Û m > -2
b) pt(1) có nghiệm ...
PHƯƠNG PHÁP TAM THC BC 2 1
Phần I
TÓM TẮT VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
VÀ TAM THC BẬC HAI
I. Định nghĩa và cách giải
Phương trình: ax
2
+ bx + c = 0 (a ¹ 0) gọi phương trình bậc 2
(PTBH).
Đa thức: f(x) = ax
2
+ bx + c = 0 được gọi là tam thức bậc 2 (TTBH).
*. Nghiệm của PTBH (nếu có) cũng được gọi là nghiệm của TTBH.
*. Dạng chính tắc của TTBH:
ax
2
+ bx + c = a[(x +
a
b
2
)
2
-
2
2
4
4
a
acb -
] (1)
Từ dạng (1) ta đưa ra cách giải và công thức nghiệm như SGK đã trình bày.
II. Sự phân tích TTBH
Nếu D > 0 thì f(x) = ax
2
+ bx + c = a(x - x
1
)(x - x
2
) với x
1
, x
2
là các nghiệm.
III. Định lý Vit
Nếu D > 0 thì phương trình f(x) = ax
2
+ bx + c = 0 2 nghiệm phân biệt
và: S = x
1
+ x
2
= -
a
b
P = x
1
x
2
=
a
c
Ngược lại: Nếu x + y = S và x.y = P thì x, y là các nghiệm của phương trình
bậc hai: t
2
- St + P = 0
IV. Đồ thị hàm số bậc 2:
a > 0
D > 0
a > 0
D < 0
a > 0
D = 0
a < 0
D > 0
a < 0
D < 0
a < 0
D = 0
4
2
-2
-4
5
4
2
5
4
2
6
4
2
-2
-5
phương trình bậc 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương trình bậc 2 - Người đăng: tieu_duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
phương trình bậc 2 9 10 589