Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình bậc hai

Được đăng lên bởi Vandung Dao
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học: Phương trình bậc hai


BÀI GIẢNG SỐ 02: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Đối với phương trình ax 2  bx  c  0, (a  0) và biệt thức   b 2  4ac
-

Nếu   0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x1,2 

-

Nếu   0 thì phương trình có nghiệm kép x1  x2 

-

Nếu   0 thì phương trình vô nghiệm

b  
2a

b
2a

Chú ý: Nếu b = 2b’ thì ta tính  '  b '2  ac
-

Nếu  '  0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x1,2 

-

Nếu  '  0 thì phương trình có nghiệm kép x1  x2 

-

Nếu  '  0 thì phương trình vô nghiệm

b '  '
a

b '
a

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Giải phương trình bậc hai bằng ,  '
Ví dụ 1: Giải các phương trình sau
a. x 2  7 x  10  0

c. x 2  2(1  3) x  2 3  0

b. 4 x 2  5 x  7  0

d. x 2  2 2 x  2  0

Giải:
a. Ta có: a = 1, b = -7, c =10    b 2  4ac  49  40  9    3
Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt
x1 

73
 5,
2

x2 

73
2
2

b. Ta có: a = 4, b = -5, c = 7    25  112  87  0
Bài giảng được cung cấp bởi 
Biên soạn: Đỗ Viết Tuân –Vũ Thanh Hà, Trung tâm luyện thi EDUFLY – Hotline: 0987.708.400

Khóa học: Phương trình bậc hai


Vậy phương trình vô nghiệm
c. Ta có: a = 1, b = 2(1  3) , b’ =1  3 , c = 2 3





2

  '  b '2  ac  1  3  2 3  4  0   '  2
Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt


 b '  '
3 1 2

 3 3
 x1 
a
1


b '  '
3 1 2

 3 1
 x2 
a
1

d. Ta có: a = 1, b = 2 2 , b’ = - 2 , c = 2
 ' 22  0

Vậy phương trình có nghiệm kép x1  x2 

b '
 2
a

Ví dụ 2: Với giá trị nào của x thì giá trị hai hàm số bằng nhau
a.

y

1 2
x và y  2 x  3
3

1
b. y   x 2 và y  x  8
2

Giải:
a. Ta có:

1 2
x  2 x  3  x2  6 x  9  0
3

 '  9  9  0  x1  x2  3
1
b. Ta có:  x 2  x  8  x 2  2 x  16  0
2

 '  1  16  17    17  x1,2  1  17
Bài tập:
Bài giảng được cung cấp bởi 
Biên soạn: Đỗ Viết Tuân –Vũ Thanh Hà, Trung tâm luyện thi EDUFLY – Hotline: 0987.708.400

Khóa học: Phương trình bậc hai


Bài 1: Giải các phương trình sau:
a. x 2  4 x  21  0

c. 3 x 2  14 x  8  0

b. 4 x 2  28 x  49  0

d. x 2  3x  5  0

x  7
ĐS: a.  1
 x2  3

2

x1 

c.
3

 x2  4

7
b. x1  x2 
2

d. vô nghiệm

Bài 2: Với giá trị nào của x thì giá trị hai biểu thức bằng nhau
a.

3.x 2  2 x  1 và 2 3.x  3

b.

3.x 2  2 5. x  3 3 và  x 2  2 3. x  2 5  1


2 3
x1 

ĐS: a.
3

 x2  2

 x ...
Khóa học: Phương trình bc hai
http://edufly.vn
Bài giảng được cung cp bi http://baigiangtoanhoc.com
Biên soạn: Đỗ Viết Tuân –Vũ Thanh Hà, Trung tâm luyn thi EDUFLY – Hotline: 0987.708.400
BÀI GING S 02: PHƯƠNG TRÌNH BC HAI
A. TÓM TT LÝ THUYT
Đối với phương trình
2
ax 0, ( 0)
bx c a
bit thc
2
4
b ac
- Nếu
0
thì phương trìnhhai nghim phân bit
1,2
2
b
x
a
- Nếu
0
t phương trình nghim kép
1 2
2
b
x x
a
- Nếu
0
thì phương trình vô nghim
Chú ý: Nếu b = 2b’ thì ta tính
2
' '
b ac
- Nếu
' 0
thì phương trìnhhai nghim phân bit
1,2
' '
b
x
a
- Nếu
' 0
thì phương trìnhnghim kép
1 2
'
b
x x
a
- Nếu
' 0
thì phương trình vô nghim
B. CÁC DNG BÀI TP
Dng 1: Giải phương trình bc hai bng
, '
d 1: Giải các phương trình sau
a.
2
7 10 0
x x
c.
2
2(1 3) 2 3 0
x x
b.
2
4 5 7 0
x x
d.
2
2 2 2 0
x x
Gii:
a. Ta có: a = 1, b = -7, c =10
2
4 49 40 9 3
b ac
Vậy phương trìnhhai nghim phân bit
1
7 3
5
2
x
,
2
7 3
2
2
x
b. Ta có: a = 4, b = -5, c = 7
25 112 87 0
Phương trình bậc hai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình bậc hai - Người đăng: Vandung Dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Phương trình bậc hai 9 10 938